יגדיל תורה ויאדיר

 

על האתר קורות חייו של רבי יעקב יהודה ליב פלק קורות משפחת רוזנבוים מטילהיים יצירת קשר

אתרי רבנים

אתרי לימוד יומי ושבועי

שיעורים בקבצי mp3

ילדים

עלונים ומאמרים

ישיבות, מוסדות  ומכוני מחקר

ספרי קודש ברשת

חגים

מרכזי לימוד

שידוכים ובנין בית יהודי

ארכיון דברי התעוררות

אתרים באנגלית

סכנת האינטרנט

מדריך לאתרים תורניים

אתרים רב תחומיים

אתרי חסידות

אתרים שימושיים

תורת הבית לרבנו החפץ חיים

עבודה עברית - והחזקת בו

שידור חי

רשימה חלקית של אתרים מומלצים:

מצווה לפרסם הנחיות הנוגעות לפיקוח-נפש עליהם כך שלא יסתפקו בהם בשעת מעשה, ולכן "הנשאל הרי זה מגונה" (טור, או"ח, סי' שכ"ח).

 ו"צריך ליזהר מאוד באלו הדברים... מפני שסכנת נפשות דוחה את הכל,  ש... אי אפשר להחזיר נפש אחת מישראל לעולם" (שו"ע יו"ד רסג, א).

סכנתא חמירא מאיסורא 

  הנחיות לנסיעה זהירה בטרמפים
  הסכנה שבהסרת מחסומים ביהודה ושומרון
  לעצור את שחרור המחבלים - אתר אלמגור
  בטרם - המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאות ילדים
  העישון בהלכה
  אתר פיקוד העורף
  עזרה ראשונה - מאמרים מאתר מד"א

ואהבת את ה' אלהיך שיהא שם שמים מתאהב על ידך, שיהא קורא ושונה ומשמש ת"ח ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות. מה הבריות אומרות עליו? אשרי אביו שלמדו תורה, אשרי רבו שלמדו תורה, אוי להם לבריות שלא למדו תורה, פלוני שלמדו תורה ראו כמה נאים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו, עליו הכתוב אומר ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר (ישעיהו מט, ג).

אבל מי שקורא ושונה ומשמש ת"ח ואין משאו ומתנו באמונה ואין דבורו בנחת עם הבריות מה הבריות אומרות עליו? אוי לו לפלוני שלמד תורה, אוי לו לאביו שלמדו תורה, אוי לו לרבו שלמדו תורה. פלוני שלמד תורה ראו כמה מקולקלין מעשיו וכמה מכוערין דרכיו, ועליו הכתוב אומר באמור להם עם ה' אלה ומארצו יצאו (יחזקאל לו, כ).

מסכת יומא, דף פו.

מאמרים ודרשות

 

פרשת שבוע

 

ספר בראשית: 

וירא - המשך חכמה מבאר את מעלות התורה וגודל אהבת התורה בביאורו למדרש שאברהם שלח את יצחק ללמוד תורה לאחר העקידה.

חיי שרה - ברכת ה' וקנין הארץ - מאמר שנשלח לאתר

וישב - אשת פוטיפר כאחת מהטועים לאור ראיה לא מבוררת של העתידות

ויחי - בירור משמעות מילה אחת מברכת יעקב ליוסף: "פורת"

ספר שמות

שמות - אור החיים על עוצמת עם ישראל, החתם סופר על  צער היהודי בשעה שמוכרח להכות את אחיו

בא - הסבר החתם סופר על טעם עריפת פטר חמור

יתרו - למשמעות "קבלת התורה" בו' סיוון אף אם "מתן תורה" היה בז' בסיוון (מתוך "עט מלחמה" שהופץ בדוא"ל)

משפטים - הטעם לכפיית ההר כגיגית אף שאמרו "נעשה ונשמע"

 ספר ויקרא:

ויקרא - כוונת הקורבנות ע"פ "מי השילוח" שמשלים ומשמר את המחשבה והרצון, ודברי התעוררות לתפלה בכוונה מהספר "שתי ידות"

מצורע - למשמעות עץ הארז, האזוב ושני התולעת בתהליך טהרת המצורע: בירור ענייני גאווה וענווה

ספר במדבר:

נשא  - נשיאת פנים לישראל ודקדוקם בברכת המזון

שלח - שני מאמרים על משמעות חטא המרגלים (המאמר הראשון מתוך עלון ישיבת הסדר דימונה)

קורח - ההשפעה החברתית הסביבתית ומעשה בר' יוסי בן קיסמא

חוקת - מדה כנגד מדה: חטאו של משה רבנו ועונשו

פינחס - מעלת המניח בן ליורשו

ספר דברים:

דברים - הפסוקים הראשונים של ספר דברים כמבארים את שורש הספר ע"פ המלבי"ם (מאמר מתוך עלון ישיבת ההסדר דימונה)

עקב - יראת שמים כדבר קטן לגבי משה רבנו

כי תבוא - הטעם לכך שחזר הקב"ה  ונתן את התורה בברית בארץ מואב ע"פ החתם סופר

האזינו - אתגר הדור לעמוד בניסיון העושר ולא להגיע למצב של "וישמן ישרון ויבעט"

 

נביאים

שופטים - למשמעות מלחמות ישראל ע"פ ספר שופטים (מאמר מתוך עלון ישיבת ההסדר דימונה)

מלכים - ביאורים שונים לפרטי תיאור בית יער הלבנון ע"פ המפרשים (מאמר מתוך "פרי עץ הגן" ח"א, ישיבת ההסדר רמת גן)

ישעיהו - ביאור "וקוי ד' יחליפו כח, יעלו אבר כנשרים, ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו"  (מתוך "עט מלחמה")

תרי עשר - זכריה - ביאור "האמת והשלום אהבו" (מאמר "מנורה, גיליון ד-ה, ישיבת ההסדר דימונה)

 

כתובים

תהלים - "אשא עיני אל ההרים": עניין מבט דוד אל ההרים (מתוך "עט מלחמה")

משלי - ביאור קצר לתואר "אשת חיל" (מתוך "עט מלחמה")

שיר השירים -  "משכני אחריך נרוצה" - למה פתח בלשון יחיד וסיים בלשון רבים?

איכה - "קומי רוני בלילה" למשמעות הרנה בעת צרה

קהלת - "טובה חכמה מכלי קרב", למשמעות כלי המלחמה (מתוך "עט מלחמה")

אסתר - ביאור תקנת הפורים (מאמר מתוך "פרי עץ הגן" ח"א, ישיבת ההסדר רמת גן)

אסתר - "ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה" בירור הלכתי ורעיוני (מאמר מתוך עלון ישיבת ההסדר דימונה)

דניאל - מבט על דניאל ותקופתו

 

משנה

אבות - בירור " כל הנהנה מדברי תורה נוטל חייו מן העולם" בעקבות פי' ליקוטי מהר"ן (מתוך "עט מלחמה")

עדויות - "מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך", למשמעות המעשה (מאמר מתוך עלון ישיבת ההסדר בדימונה)

 

הלכה

סיכום שכתבנו לספר טהרת מים על הלכות מקוואות מאת הרב ניסן טלושקין זצ"ל יש לראות בסיכום טיוטה, ולבדוק איפה ישנם טעויות על מנת לתקנם. נא לייחס את הטעויות אלינו, ולא חלילה לספר שסוכם. (לצפיה והורדה בספר טהרת מים הכנסו לאתר Hebrewbooks).

 

מידות

דבר בעיתו מה טוב - התנאים להצלחת הבאת הטוב לעולם ע"פ דברי המעדני יו"ט והרב זצ"ל (מאמר מתוך עלון ישיבת ההסדר דימונה)

הכרעה - צדדי הספק בדרך להכרעה האם לאור הקשיים פנימיים וחיצוניים העומדים לפניו הוא חדל ממאמציו ומשנה את יעדיו, או ממשיך למרות הכל.

כיסופים - תפקיד הכיסופים בעבודת ד' (מתוך "עט מלחמה")

ענווה התבוננות בגדרי ענוה בעקבות סיפור של ר' אריה לוין  (מאמר מתוך עלון ישיבת ההסדר דימונה)

צער - איך נדע לנצל את תחושת הצער להתעלות ולא לתת להם חלילה לדכא  (מאמר מתוך עלון ישיבת ההסדר דימונה)

שמחה - שיגעון הששים ושמחים בשמחת התורה ובקיום מצוותיה בתוככי ביהמ"ד, בשדות ובשטחי האימונים (מתוך "עט מלחמה")

מעלת האנונימיות, בעקבות דברי הרב סולביצ'יק - ביאור תפקיד היהודי לפעול בהצנע לכת - מאמר לעלון בוגרי ישיבת ר"ג

כדי שנזכה לחיי העוה"ב - עבודה לשמה ועבודה כדי לזכות בעוה"ב - הילכו יחדיו? - מאמר מתוך "שער אפרת"

 

ברית מילה

כי שמרו אמרתך - מקור ה"שלום זכר", ביאורים ללמוד חז"ל מהפסוק "כי שמרו אמרתך", וביאור המדרש על דוד בבית המרחץ

תורה ומילה - על הקשר בין התורה והמילה: קלקול מאדם הראשון, תמימות, קיום העולם, קניין בייסורין ו"כשם שנכנס לברית, כן יכנס לתורה..."

ברית קדש נוה מבשר טוב - בשורה טובה למחילת עוונות משתתפי הברית, וביאור עניינו של הנוה

 

שבע ברכות

לסוסתי - הדמיון בין הרעיה לסוסי פרעה שלא נפרדו מרוכבם גם בשעות הקשות, שימור האהבה ע"י "היראה האמיתית" - היראה שלא תתקלקל האהבה

שהשמחה במעונו - שמחת נישואין ושמחת המקדש, "זיווג ראשון" עם "אשת נעורים", סדר "כן יכנס לתורה, לחופה ולמעשים טובים"

מחילת עוונות - מחילת עוונות החתן נלמד מנשואי עשו, בנין הבית הפרטי כחלק מבניין האומה והארץ, קדושת לוי על "ישקני מנשיקות פיהו", הרבי מליסא בהקדמה לשהש"ר, רמזים למילים "חתן" ו"כלה" ועוד.

ט"ו באב - בירור ענייניו שלט"ו באב, מהימים שלא היו לישראל טובים מהם, ומשמעות הנישואין ביום זה.

 

הוראת תורה שבע"פ

הוראת ברכות הנהנין - דפי עבודה עם שאלות בעלות אפיונים מגוונים על הלכות ברכות הנהנין.

קורח וההשפעה החברתית - דף עבודה לבירור מחלוקת קרח ועדתו, השפעת החברה - לאור ההשפעה על שכני משה מול שכני קרח, השפעת אשת און בן פלת, ודברי ר' יוסי בן קיסמא

 

שירים

בת-קול, הבט וראה (מתוך "עט מלחמה" המופץ בדוא"ל), זכור (מתוך "עט מלחמה" המופץ בדוא"ל), מרכבה (מתוך "עט מלחמה"), שמחה (מתוך עלון ישיבת ההסדר דימונה), תור התורה - מאת יצחק אלקוצר

  

"לכו והתפרנסו זה מזה..."

מדור לעידוד העבודה העברית תוך קיום מצוות "והחזקת בו".

אתר יעודי אמנות בעץ

 

מבוקשים - עזרת הציבור לאיתור בעלים מעגנים - אתר בתי הדין הרבניים

שלח דיווח לרבנות הראשית על עסקים המפרים את חוק הכשרות - מאתר כיפה

 

 

תפילה לשלום השבויים והנעדרים

כל המעלה לאתר שלו מידע משמעותי מאתר זה מתבקש להכיר טובה ולציין את מקור הדברים,

כדי להביא גאולה לעולם ולהרבות תורה בישראל.