מאמר תורת הבית

 

בו יבואר גודל חיוב האדם ללמוד תורה בביתו

בכל עת שהוא פנוי ממלאכתו ומעסקיו

לקיים מה שאמר הכתוב ודברת בם בשבתך בביתך וגו',

וגודל שכרו עבור זה.

ובסופו ביארתי עוד מאמר הכתוב

אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה אז תבין יראת ד'.

ויבואר בו עוד כמה עניינים נחוצים לעבודת הש"י.

עוד צירפתי בסופו מאמר עלבונה של תורה.

 

חובר מאתי הצעיר שבכהונה ישראל מאיר הכהן.

 

 

לוח המפתח

פתיחה

פרק א' - בו יבואר מה שהטיל הש"י על האדם לדבר בד"ת אף בשבתו בביתו ובלכתו בדרך.

פרק ב' -  עוד מעניין זה.

פרק ג' - יבואר בו א' מסיבות שנעשה הדבר הזה כהפקר בעיני הרבה מבני אדם.

פרק ד' - יבואר בו עוד סיבות רפיון הלימוד בבית.

פרק ה' - יבואר בו גודל צערו של הקב"ה על מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק.

פרק ו' - יבואר בו איזה הנהגה טובה בעניין ד"ת.

פרק ז' - עוד מעניין לימוד התורה.

פרק ח' - בו יבואר איך שצריך האדם להתבונן בימי חייו על מעשיו כדי שלא יודח למעלה ממקום הקדושה.

פרק ט' - בו יבואר איך שצריך האדם לעשות כל השתדלות להשיג תורה ויראת הש"י.

פרק י' - עוד מעניין זה.

פרק י"א - ידובר בו עוד הרבה עניינים בעבודת הש"י.

פרק י"ב - בו יבואר שיתבונן האדם בנפשו המדרגה שעומד אצלו עניני עבודת הש"י.

פרק י"ג - יבואר בו קצת מענייני תשובה.

פרק י"ד - בו יבואר שצריך האדם להתחזק ביותר בלימוד התורה ובקיום מצותיה ואז גם הדור הבא אחריו יהיה מאושר.

פרק ט"ו - בו יבואר שצריך האדם להתחזק בתורה ומצות בעודו בחייו אפילו בדברים שאין השכל מחייב שעל ידם יהיה ניזון מזיו השכינה לנצח.

אח"כ העתקתי מאמר "עת לעשות"

גם העתקתי מכתב אחד

אח"כ העתקתי מאמר "עלבונה של תורה"

חתימת ספר תורת הבית ובו שני מאמרים:

מאמר א' – בו יבואר שיכול האדם להעלות כל פעולותיו הגשמיות לקדושה גדולה.

מאמר ב' בו יבואר גודל העניין של לימוד הלכות בכל יום.

העתק מכתב אחד מה שכתבתי לאיש נבון. והוא נחוץ מאד.

יגדיל תורה ויאדיר