הלכות ברכות הנהנין

בס"ד

 

עבודה בדרכי הוראת תורה שבעל פה

 

הלכות ברכות הנהנין

 

 

להלן אפיון השאלות שהוצגו בדפי העבודה:

 

דף 5

דף 4

דף 3

דף 2

דף 1

מס' שאלה

עיין בשיעור ומצא תשובה

מחיקת המיותר

מיין

סווג

מתח קו

1

עמוד על הדומה

סדר בתשבץ

העלה ספקותך

בחירת אפשרות נכונה

הסבר דברי הפוסק בלשונך

2

עמוד על השונה

בירור צדדי הספק

שאלות קצרות להבנת משנה

השלמת החסר

הגדרת מושג

3

הבהרת מושגים ע"י ציור

טבלה מסכמת

הבאת עקרון בלשונך

שיבוץ מילים

הבחנה בין מושגים

4

שימוש בתרשים זרימה

ייעץ

יישום עיקרון

סיכום בטבלה

הבחנה בין פשט פסוק למשמעות מחודשת

5

אנלוגיה

הקף בעיגול

הדגם

עיין וכתוב

דיוק מפסוק

6

שינון

מציאת העיקרון היסודי

חידה

חשוב

הסבר והשווה תשובתך

7

 

בחירה בין אפשרויות והפניה להעמקת העיון

ספר

מציאת מקור ההלכה

8