ספרי קודש ברשת
 

ספרי קודש ברשת
מעולם לא אוכל להסכים שאני הנני המוכשר בדברי בלבדם
לתן כח ורוח חיים בלבבות נרדמים ומיוגעים.

כי מה יסכין רעיון אחד, או אפילו הרבה, הנשמעים או הנקראים פעם או פעמיים,
ואחר כך המחשבות פונות למחשכיהן הרגילים.

על כן כל מה שאני כותב ומעורר בדברים אינו כי אם שנקום לעזור את נשמותינו,
- שתשועת הנשמה הכללית של כל עם ד' בכך תלוי' היא, -
על ידי מה שנקבע לימוד קבוע בכל אותם הספרים היקרים, הנגלים והנסתרים,
הראשונים והאחרונים של חלקי המוסר והיראה, ספר אחר ספר,
ולהשתדל לעלות במעלות הסברא והעיון בזה,
לא בדרך הציור של יראת שמים המורגלת,
שהיא באמת רק בבואה דבבואה של יראת שמים אמיתית,
הבאה מתוך לימוד קבוע ומסודר בלא הפסק אפילו יום אחד

הרב קוק זצ"ל, אגרת צ"הספרי קודש ברשת

ספרים רבים נוספים נמצאים באתר Hebrew Books ובעוד אתרים  המובאים בתחתית הדף

תנ"ך

תנ"ך בכתב מסורה מנוקדמאתר מכון ממרא

כתב סת"ם

תנ"ך ומפרשיומאתר סנונית

תרגום אונקלוס – מאתר רמת ממרא

חומש מקראות גדולות - בראשית, שמות - ומגילת אסתר, ויקרא - ומגילת שיר השירים, במדבר - ומגילת רות, דברים - ומגילות איכה וקהלת - אתר Hebrewbooks

חומש העמק דבר לנצי"ב - בראשית, שמות , ויקרא, במדבר, דברים - אתר Hebrewbooks

נ"ך מקראות גדולות - יהושע, שמואל, מלכים, ישעיה, ירמיה, יחזקאל, תרי עשר, תהלים, משלי, דניאל-עזרא-נחמיה, דברי הימים - אתר Hebrewbooks

תנ"ך ומפרשיו, מאמרים, צילומים, מקורות וחומרי עזרשבילי התנ"ך, מאתר דעת

פירוש רש"י על התורה - מתוך שבילי התנ"ך, אתר דעת

כתבי יד רש"יכתבי יד ודפוסים מאוצרות בית הספרים הלאומי

גור אריה למהר"ל: בראשית, במדבר, דברים אתר Hebrewbooks

פירוש רשב"ם על התורה - מתוך שבילי התנ"ך, אתר דעת

פירוש רמב"ן על התורה - מתוך שבילי התנ"ך, אתר דעת

פירוש עה"ת לרבנו יעקב בן הרא"ש - מאתר דעת

קיצור אלשיך על התורה  אתר Hebrewbooks

משך חכמה על התורה - אתר דעת

קריאת התורה והמגילה – באתר חב"ד אינפו

קריאת התורה וההפטרה – המדריך הכולל לבר המצוה

ספר תהילים - מחולק לקריאה ע"פ ימי השבוע והחודשמאתר "די בכל אתר ואתר"

ספר משלי - עם פירוש רבנו יונה מגירונדי - מאתר דעת

משנה, תוספתא ומסכתות קטנות

משנה, תוספתא – מאתר מכון ממרא

משניות: סדר זרעים, סדר מועד, סדר נשים, סדר נזיקין, סדר קדשים, סדר טהרות – תפארת ישראל, ע"ב פירושים, מאתר דעת בשיתוף אתר HebrewBooks

מסכת אבות עם לקט פירושים - הרב יוסף חלפון – מאתר תלמוד תורה כנגד כולם

דרך חיים - פירוש על מסכת אבות - המהר"ל – מאתר HebrewBooks

מסכת אבות - עם פירוש הרב יוסף יעב"ץ הדורש – מאתר דעת

מסכת אבות עם פירושי רבי ישראל בעש"ט - הרב ישעי' ארי' ובנו יהושע דבורקס - מאתר HebrewBooks

רוח חיים - פירוש על מסכת אבות - רבי חיים וולז'ין – מאתר דעת

שפת אמת למסכת אבות - האדמו"ר רבי יהודה אריה ליב מגור – מאתר דעת

מי מרום מסביב למסכת אבות, הרב חרל"פ – מאתר HebrewBooks

אוצר עדי – כ"י לתוספתא ומכילתא – הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר אילן

מסכת דרך ארץ זוטא – מאתר דעת

אבות דרבי נתן – מאתר דעת

מגילת תענית – מאתר שערי שכם

תלמוד בבלי וירושלמי

תלמוד בבלי – מאתר מכון ממרא

גמרא נוחה - תלמוד בבלי עם פרש"י משולב בתוכו - אתר ללימוד כל דף, כשבתוך הטקסט של הגמרא משולבים דברי רש"י

e-daf – דפים סרוקים של ש"ס וילנה עם קבצי שיעורים להאזנה. דף יומי – דפים סרוקים של ש"ס וילנה עם קבצי שיעורים להאזנה.

מהדורה אינטרנטית של מסכת נדרים בהוצאת מאורות הדף היומי

אוצר כתבי יד תלמודיים – משנה ותלמוד בבלי – בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

חסרונות הש"ס – אתר חסידי דינגא

חידושי המלבי"ם על הש"ס – מאתר HebrewBooks

תלמוד ירושלמי – מאתר מכון ממרא

לימוד יומי ושבועי - אתר יגדיל תורה ויאדיר – כולל הפניה לספרי עזר נוספים ללומדי הגמרא

מדרש

אוצר מדרשים, איזנשטיין – כרך א', אוצר מדרשים, איזנשטיין – כרך ב' - מאתר HebrewBooks

מדרשים - כולל מכילתא, ספרא, ספרי, מדרש רבה, מדרש תנחומא ועוד – אתר דעת

ילקוט שמעוני – אתר שערי שכם

פרקי דר' אליעזר – אתר שערי שכם

תנא דבי אליהו – אתר דעת

מוסר ואמונה

בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי – מאגר ספרים סרוקים - מוסר ודרשות

חיבורי הרמב"ם - כתבי יד ודפוסים מאוצרות בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

הקדמת הרמב"ם לפרק חלק – מאתר דעת

שמונה פרקים לרמב"ם – מאתר דעת

אגרות הרמב"ם: מאמר תחית המתים, מאמר קידוש השם, אגרת תימן, מאמר על דרשות חז"ל, אגרת לחכמי מארשיליא על איצטגנינות – מאתר דעת

מורה נבוכים – מאתר דעת

ספר היראה לרבנו יונה – מאתר דעת

שערי תשובה לרבנו יונה - מאתר דעת

שער הגמול לרמב"ן – מאתר דעת

אגרת הרמב"ן

אורחות חיים לרא"ש – מאתר דעת

אורחות צדיקים – מאתר דעת

ספר הכוזרי – מאתר שערי שכם

אמונות ודעות – מאתר דעת

ספר העיקרים – מאתר דעת

תומר דבורה לרמ"ק, מאתר שערי שכם

מסילת ישרים – מאתר דעת

חובת הלבבות – מאתר דעת

מגיד מישרים - לר' יוסף קארו – מאתר grimoar

ספרי מהר"ל: באר הגולה, נר מצוה, תפארת ישראל, נצח ישראל – אתר דעת

ספרי מהר"ל: באר הגולה, גבורות ה', תפארת ישראל, נר מצוה - אור חדש, נתיבות עולם ח"א, נתיבות עולם ח"ב - מאתר HebrewBooks

גבורות ה' - למהר"ל – מאתר צל הרים

דרך ה' – לרמח"ל – מאתר דעת

מאמרי רמח"ל : מאמר העיקרים, מאמר החכמה, מאמר על ההגדות – מאתר דעת

ספרי רמח"ל : דעת תבונות, דרך עץ חיים, ועוד ספרים נוספים – מאתר קהילת רמח"ל

ספרי רמח"ל : דרך חכמה, מסילת ישרים, ועוד ספרי קבלה רבים נוספים – מאתר grimoar

אגרת הגר"א – מאתר שבענט

נפש החיים – ר' חיים מוולזין, מאתר דעת

צטיל קטן – רבי אלימלך מליזענסק – מאתר די בכל אתר ואתר

בני יששכר – רבי צבי אלימלך מדינוב – מאתר צל הרים

חק לישראל – מאתר israel613

קב הישר – מאתר israel613

אגרת המוסר לר' ישראל סלנטר – מאתר דעת

אגרות צפון - ר' שמשון בר' רפאל הירש – מאתר דעת

מיטב היגיון - ר' שמשון בר' רפאל הירש - מאתר דעת

ידי משה ותורה אור - בעניין גודל מעלת לימוד התורה - הרב משה לעווינזאהן – אתר hebrewbooks

ספרי הרב ישראל מאיר הכהן מראדין, מאתר HebrewBooks: אהבת ישראל , בית ישראל, זכור למרים, חובת השמירה, חפץ חיים, כבוד שמים, שמירת הלשון, שפת תמים

נדחי ישראל לחפץ חיים – מאתר israel613

צפית לישועה לחפץ חיים – מאתר דעת

תורת הבית – הרב ישראל מאיר הכהן מראדין, מהדורת אינטרנט שטרם הושלמה, מאתר יגדיל תורה ויאדיר

אם הבנים שמחה – הרב ישכר שלמה טייכטל זצ"ל הי"ד – מאתר צל הרים

עקבתא דמשיחא – הרב אלחנן וסרמן זצ"ל הי"ד – מאתר דעת

עין איה – על שבת לג: – הרב אברהם יצחק הכהן קוק – מאתר שערי שכם

אורות – הרב אברהם יצחק הכהן קוק – מאתר ויקיטקסט

אורות התורה פרק ב - תורה לשמה– הרב אברהם יצחק הכהן קוק – מאתר יגדיל תורה ויאדיר

אפיקים בנגב - מתוך הפלס, ירחון רבני, תרס"ג - ח"א, ח"ב, ח"ג - הרב אברהם יצחק הכהן קוק – מאתר HebrewBooks

אפיקים בנגב (המשך) - בתוך הפלס, ירחון רבני, תשס"ד - ח"א, ח"ב, ח"ג - הרב אברהם יצחק הכהן קוק – מאתר HebrewBooks

עצות מרחוק - מתוך הפלס, ירחון רבני, תרס"ב - ח"א, ח"ב - הרב אברהם יצחק הכהן קוק – מאתר HebrewBooks

שיחות הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל – על ספר אורות, עריכה ומקורות הרב שלמה חיים הכהן אבינר, הוצאת עטרת כהנים, מאתר israel613.com

התקופה הגדולה – קול התור – כרך א', התקופה הגדולה – קול התור – כרך ב' - פרקי התבוננות במצב האומה וארצנו הקדושה בשעה זו ובירור מקיף על דרכי הגאולה וסימניה, מאת הרב מנחם מ. כשר זצ"ל. קול התור  פרקי גאולה, מאת הגאון המקובל ר' הלל משקלוב זצ"ל. , מאתר israel613.com

אור הרעיון – הרב מאיר דוד כהנא הי"ד

על החורבן והתקוה - רשימות בתקופת ה"התנתקות" – הרב יצחק שילת, אתר ישיבת ברכת משה מעלה אדומים

מלחמת האור – הרב שלמה אבינר, אתר ישיבת עטרת כהנים

וארשתיך לי לעולם, משנת הרב קוק בתחום עבודת ה' בעת גאולה – הרב יובל שרלו, אתר ישיבת פתח תקוה

דרשות ואגדתא

חידושי אגדות למהר"ל: ח"א, ח"ב, ח"ג, ח"ד  – אתר HebrewBooks

דרוש על התורה והמצוות – מהר"ל – אתר דעת

דרשות המהר"ל אתר HebrewBooks

יערות דבש ח"א, יערות דבש ח"ב - הרב יהונתן אייבשיץ, אתר HebrewBooks

ארצות השלום – למלבי"ם – אתר hebrewbooks

התורה והעולם א', התורה והעולם ב' , התורה והעולם ג' - הרב ניסן טעלושקין, אתר HebrewBooks

משל ומליצה: ח"א, ח"ב ,ח"ג, ח"ד, ח"ה- הרב אברהם נפתלי גאלאנטי, ניו יורק, אתר HebrewBooks

חמדת יהושע - על עין יעקב זרעים ומועד - הרב יהושע זאמבראווסקי, אתר HebrewBooks

חומת אש - על התורה, מגילת איכה, קהלת, תהלים ופרקי אבות - הרב מנחם א"ש, אתר HebrewBooks

בז"ך לבונה - פרקי מדרש על ספרי בראשית ושמות - הרב בנימין זאב כהן, אתר בזך לבונה

דרשות מהר"ם - דרושים לשבתות וימים טובים - הרב משה שפירא מריגא, אתר HebrewBooks

ילקוט הדרוש ח"א, ילקוט הדרוש ח"ב - הרב אליעזר ליפא ווייסבלום והרב שלום יצחק לעוויטאן, אתר HebrewBooks

מפתח נושאים באגדה, מפתח לפירושים על אגדות התלמוד - מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

קבלה

ספרי קבלה

זהר, זוהר חדש, כתבי האר"י הרמח"ל, וספרי קבלה רביםisrael613.com

ספרים ומאמרים לעיון - כולל ספר הסולם, ספר הקדמה לחכמת הקבלה – עמותת ברכת שלום

עץ החיים עם הפירושים פנים מאירות ופנים מסבירות – קבלה מהמקור

קבלה וחסידות – ממאגר הספרים הסרוקים של בית הספרים הלאומי

קל"ח פתחי חכמה לרמח"ל – ממאגר ספרי הרמח"ל באתר קהילת רמח"ל

לשם שבו ואחלמה - ספר כללי המסתעף לסעיפים רבים וכולם בסתרי פליאות חכמת האמת להאר"י זלל"ה - seforim online

ספרי חסידות

נעם אלימלך - ר' אלימלך מליז'נסק, אתר דעת

ליקוטי אמרים מתורתו של רבי מנחם מנדל מוויטעפסק - בנימין בן אליעזר שמערלעד מסטניסבל, אתר דעת

צדקת הצדיק – ר' צדוק הכהן מלובלין, אתר דעת

ספרי ר' צדוק הכהן מלובלין, מאתר HebrewBooks:  אור זרוע לצדיק, דברי סופרים, דובר צדק, ישראל קדושים, מחשבות חרוץ, פוקד עקרים, רסיסי לילה - דברי חלומות, צדקת הצדיק, שיחות מלאכי השרת, תקנת השבין

שפת אמת: בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים - האדמ"ור מגור ר' יהודה אריה ליב אלטר -  אתר HebrewBooks

חב"ד – ספרית ליובאוויטש – ספרי חב"ד באינטרנט

ספרי חסידות באתר הלכה ברורה

ספרי מונקאטש

מונקאטשר ספרים

חובת התלמידים - האדמו"ר מפיאסצנה רבי קלונימוס קלמיש שפירא הי"ד, אתר HebrewBooks

אש קודש - האדמו"ר מפיאסצנה רבי קלונימוס קלמיש שפירא הי"ד, אתר HebrewBooks

ספרי ברסלב תיקון הכללי, ליקוטי מוהר"ן ,ליקוטי מוהר"ן בpdf, ליקוטי מוהר"ן תנינא בpdf, חיי הר"ן, ספר המידות, סיפורי מעשיות, ליקוטי תפילות, השתפכות הנפש.

ספרי הרב ארז משה דורון - תיקון הכללי המפורש, הלב והמעין, גבול הקדושה, למעלה מן הזמן, רוח צפונית, התבהרות, אורח בעל כנפיים, מסע, דבר עם אלוקים, היכל הגוונים המשתנים, אור פנימי  - אתר לב הדברים

קבלה וחסידות – ממאגר הספרים הסרוקים של בית הספרים הלאומי

תולדות החסידות וספורי חסידים – מאתר דעת

תולדות צדיקים

קובץ חכמת הרב אברהם אבן עזרא - שיריו ומליצותיו, חידותיו ומכתמיו עם תולדותיו, מבואים, תיקונים והערות - דוד כהנא - seforim online

מגילת איבה – לתוי"ט – אתר HebrewBooks

עומר מן - כולל סיפורים אמיתים ושיחות קדושות מאדמו"ר מו"ר חנוך העניך מאלכסנדר, וסיפורים מהרב הבית מאיר ויוצאי חלציו - הרב מאיר נאמבערג – אתר HebrewBooks

שם הגדולים - לחיד"א - אתר דעת

תולדות גדולי הוראה - ר' שבח קנעביל – אתר HebrewBooks

אוצר הסיפורים - מצדיקים קדמונים ומהבעש"ט הקדוש - חלקים: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20

בוצינא קדישא - מעשיו ותורתו של רבי זושא מאניפולי - הרב נתן נטע קאלביעל - אתר דעת

גדולת מרדכי וגדולת הצדיקים ח"א, ח"ב - הרב גרשון עמנואל הלוי סטאשעווסקי – אתר HebrewBooks

האוצר מסיפורי צדיקים - אתר דעת

תפארת הצדיקים - הרב שלמה גבריאל ראזענטאל -  אתר HebrewBooks

ספורים נפלאים - מהבעש"ט, תלמידיו ותלמידי תלמידיו ומשאר גאונים וצדיקים - חיים יצחק מאליק -  אתר HebrewBooks

ספר היחס מטרנוביל ורוזין - הרב אהרון דוד טברסקי -  אתר HebrewBooks

תולדות אנשי שם - תולדות רבני ואדמור"י אירופא שהגיעו לארה"ב – אתר HebrewBooks

תולדות החת"ם סופר - הרב אברהם פייגעלשטאק  – אתר HebrewBooks

ר' ישראל מסלנט, שיטתו ותורתו – הרב חיים יצחק ליפקין, אתר דעת

תורת ר' ישראל מסלנט, חלק שני – הרב חיים יצחק ליפקין, אתר דעת

אדר היקר - רעיונות ורשמים לתולדות ר' אליהו דוד ראבינאוויטץ תאומים - הרב אברהם יצחק הכהן קוק, אתר דעת

אל התלמיד - סדרת חוברות לבני הנעורים - הרב יחיאל מיכל טוקצינסקי זצ"ל - אתר HebrewBooks

מעשי רב - הרב מרדכי אליהו, אתר מוריה

הלכה

שאילתות דרב אחאי גאון – מאתר דעת

ספר המצוות לרמב"ם – מאתר דעת

משנה תורה לרמב"ם – מאתר סנונית

משנה תורה לרמב"ם עם נושאי כלים הצגת כל הלכה ומפרש כתוצאת של חיפוש - מאתר HebrewBooks.

משנה תורה : ח"א, ח"ב, ח"ג, ח"ד, ח"ה – מאתר HebrewBooks

מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם - למי שרוצה לברר נושא באופן מקיף, ומוכן להקדיש לכך זמן - מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

קובץ תשובות הרמב"ם ואגרותיו – מאתר Hebrewbooks

רא"ש מסכת ברכות ומגילה מאתר easyrashi

שולחן ערוך: אורח חיים היומי, אורח חיים החדשי, אורח חיים ל ג' חדשים, אורח חיים ל ג' חדשים מנוקד, שולחן ערוך יורה דעה- מאתר israel613.com

כל שולחן ערוך אורח חיים, שלחן ערוך אורח חיים – (כרך א' – מיום א' תשרי עד ג' טבת), שלחן ערוך יורה דעה – (כרך ב' – מיום ד' טבת עד י' ניסן), שלחן ערוך אבן העזר – (כרך ג' – מיום י"א ניסן עד ב' סיון), שלחן ערוך חושן משפט – (כרך ד' – מיום ג' סיון עד ערב ראש השנה), שולחן ערוך יורה דעה - הלכות נדה - השולחן ערוך עם הגהות הרמ"א בלבד מאתר israel613.com 

שולחן ערוך לשבתות ולימים טובים: שולחן ערוך הלכות שבת ללימוד חודשי, הלכות שבת לג' חדשים, הלכות ראש השנה לשלשים יום, הלכות יום הכיפורים לשלשים יום, הלכות חנוכה לשלושים יום, הלכות חג הסוכות לשלשים יום, הלכות פורים לשלשים יום, הלכות פורים לשבעה ימים - מאתר israel613.com

שולחן ערוך הרב - מאתר ספריית ליובאוויטש

ערוך השולחן: אורח חיים ח"א, או"ח ח"ב, או"ח ח"ג, יורה דעה, אבן העזר, חושן משפט ח"א, חו"מ ח"ב - מאתר HebrewBooks

בנימין זאב יטרף על טור שו"ע יורה דעה, חכם בחכמתו - הערות על ספר חכמת אדם – אתר בזך לבונה

שולחן ערוך המקוצר - אורח חיים, יורה דעה ואבן העזר – הלכות ומנהגים מאתר תימני נט

בן איש חי – מאתר שערי שכם

קיצור ספר חרדים – מאתר דעת

קיצור שולחן ערוך – מאתר שופר

קיצור שולחן ערוך מנוקד – מאתר kitzur.net

קיצור שולחן ערוך מנוקד - מאתר israel613.com

זכרו תורת משה - הלכות שבת בקיצור - הרב אברהם דנציג בעה"מ חיי אדם, מאתר דעת

שו"ת משיב דבר לנצי"ב - מאתר HebrewBooks

המשנה ברורה כולל שיעורי MP3 באנגלית - מאתר משנה ברורה

משנה ברורה: ח"א, ח"ב, ח"ג, ח"ד, ח"ה, ח"ו - מאתר HebrewBooks

ליקוטי הלכות -  ישראל מאיר הכהן, החפץ חיים - מסקנת הסוגיות להלכה מסדר קודשים - מאתר HebrewBooks

אהבת חסד - ביאור כל העניינים הנכללים במידת החסד - הרב ישראל מאיר הכהן מראדין - מאתר HebrewBooks

ליקוטי הלכות והנהגות מהמשנה ברורה - מאתר די בכל אתר ואתר

תפארת אדם לחפץ חיים - דיני הקפת פאת הראש והזקן - israel613

קונטרס פרי אברהם - ליקוטים מכל כתבי החפץ חיים – אתר צל הרים

כף החיים - הר"ר יעקב חיים סופר - ח"א, ח"ב, ח"ג, ח"ד, ח"ה, ח"ו, ח"ז, ח"ח -  מאתר HebrewBooks

עיר הקודש והמקדש - חלק א' - קדושת המקום והמחיצות. עיר הקודש והמקדש - חלק ב' - ירושלים וציון ורובעיה. עיר הקודש והמקדש – מפות ותרשימי החומות. עיר הקודש והמקדש - חלק ג' – כל הדברים והדינים הנאמרים והקשורים לירושלים וגם הנוגעים לזמן הזה. עיר הקודש והמקדש - חלק ד' - בית הבחירה - הר הבית והמקדש. עיר הקודש והמקדש - חלק ה' על אפשרות ההקרבה בזמן הזה (והשאלות הכרוכות בו). מאת הרב הגאון יחיאל מיכל טוקצינסקי זצ"ל - מאתר teachittome.com

ספר ארץ ישראל מאת הגאון רבי יחיאל מיכל טוקצינסקי –teachittome.com

היומם בכדור הארץ מאת הגאון רבי יחיאל מיכל טוקצינסקי –seforim online

בין השמשות מאת הגאון רבי יחיאל מיכל טוקצינסקי –seforim online

שו"ת אגרות משה: ח"א, ח"ב-ח"ג, ח"ד, ח"ה, ח"ו, ח"ז, ח"ח - מאתר HebrewBooks

הלכות טבילה – מאתר המרכז ללימודי המקדש, מצפה יריחו

טהרת המשפחה – נתחבר בשליחות אסיפת הרבנים האטאדאקסית על הלכות נדה בקצרה על יד וועד מיוחד מגדולי הרבנים בשנת תרנ"ז, אתר israel613.com

טהרת בנות ישראל - הרב שלמה קצין, אתר HebrewBooks

דיני טהרה – אתר טהרת המשפחה

הלכות טהרת הבית, שער הזהב לטהרה - הרב אליהו אדיר, אתר תורת אמת

התורה והמדינה, קובץ ז-ח, במה לבירורי הלכה בענייני המדינה בישראל – בעריכת הרב שאול ישראלי, אתר HebrewBooks

דיני אבילות – הרשות לשירותי דת

כשרות הבית – הרב מן ההר, מאתר דעת

דיני צבא ומלחמה – הרב מן ההר, מאתר דעת

קשרי מלחמה - שו"ת בעניני הלכה בצבא – הרב קרים, מאתר דעת

דרכי הקרבנות – מאתר דעת

דוד שור - ספרים – נושאים בהלכות זמנינו, ועוד

פסקי דין - בבתי דין של הרבנות הראשית - מאתר דעת

מפתח נושאים הלכתיים - מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

קיצור ההלכות המעשיות: נושאים בהלכה, סדר השנה, חלק השבת, חלק הברכות, חלק סדר היום - מאתר מאתר חברותא - חילונים ודתיים

סיכום הלכות לקראת מבחני ההסכמה לרבנות הראשית

ספרית טובו אהליך, אתר סמיכה, הרב קדר זצ"ל – קטלוג ספרי עזר לבחינות ההסמכה (שו"ת היכל שלמה ועוד), הסברים ודוגמאות הדרכה בקנייה, שו"ת חדשות להורדה, תיקונים, עצות, דוגמאות לטפסי מבחנים, ועוד.

סמיכה אונליין – סיכום הלכות איסור והיתר, שאלות ומבחנים לחזרה

אד יעלה מן הארץ – סיכום חלקי של הלכות לקראת מבחני ההסכמה לרבנות הראשית. בנוסף, האתר מציע למורים למקצועות קודש ולמחנכים כלים שונים היכולים לסייע בעבודתם החינוכית השוטפת.

מקורות לשיעורים באיסור והיתר - הרב ליכטנשטיין – ישיבת הר עציון

אתר RLDAF – הרב הראל שפירא, סיכומים למבחני הרבנות הראשית לישראל: שבת ואבלות

הרב פרקש, אתר תלמוד תורה כנגד כולם – סיכום הלכות איסור והיתר

תוכנית סמיכה לרבנות, אתר ישיבת ברכת משה מעלה אדומים – הרב אלישע אבינר, שיעורים להאזנה בהלכות עירובין, שבת ונדה

מאגר שיעורים להאזנה – אתר מורשת בשיתוף ישיבת אור עציון, יש לבצע חיפוש על פי נושא

דוגמא מסיכום טהרת מים על מקוואות - המעוניין בסיכום השלם (50 עמ') שכתבנו לספר "טהרת מים" על הלכות מקוואות מאת הר' ניסן טעלושקין זצ"ל יוכל לכתוב לנו ונשלח לו זאת בלנ"ד בדוא"ל. הסיכום נשלח ללא מטרות רווח ולצורך לימוד עצמי בלבד, על מנת שלא לפגוע בזכויות הוצאת קה"ת. יש לראות בסיכום טיוטה, ולבדוק איפה ישנם טעויות על מנת לתקנם. נא לייחס את הטעויות אלינו, ולא חלילה לספר שסוכם. (להזמנת הספר טהרת מים מהוצאת קה"ת לחץ כאן).

אתרי ספרי קודש

אתר חובה למחפשי ספרים - Hebrew Books – באתר יש למעלה מ 22,000 ספרי קודש לצפייה ברשת ולהורדה.

בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי – מאגר ספרים סרוקים: הגדות, היסטוריה של עם ישראל, מוסר ודרשות, מקרא, ספרות רבנית: הלכה, תלמוד, אגדה, פילוסופיה, לשון עברית, קבלה וחסידות, תפילות ופיוטים

ארון הספרים היהודי ברשת – אתר ויקיטקסט

ארון הספרים היהודי – אתר ויקיטקסט

ספרי קודש באינטרנט – אתר לימוד יומי

ספריה וירטואליתקישורים לספרי קודש המופיעים באינטרנט בטקסט מלא, מאתר מכון הלכה ברורה: תנ"ך, חז"ל, מפרשי התלמוד, הלכה, שו"ת, מחשבה – ראשונים, מחשבה – אחרונים, קבלה, רמב"ם, מפרשי פרקי אבות, חסידות, מפרשי תנ"ך, דקדוק, סידורים, הגדות, שירה, חכמי זמננו, כתבי עת, ספרים שונים, ביוגרפיות

ספרי יסוד מאתר דעת

ספרים ONLINE

מאגר של מאות ספרים בלתי ממויינים - ספרים ONLINE

פרידמן ספרי קודש - מאגר חינמי של ספרים המתחילים באות ת

שערי שכם – מאגר תורני, צל הרים – מאגר תורני

תורה לינקס – ספרי חז"ל, הלכה, חסידות וקבלה, מוסר ומחשבה. אגודת חסידי דינגא.

ספרים – אוסף קישורים לספרים מכוונים: תנ"ך, בראשית-שמות ויקרא-במדבר-דברים, תורה – דרשות ומאמרים, משנה, תלמוד, הלכה, אגדה, שבת ומועד, שיר, אמונה, פילוסופיה ומוסר, רמב"ם, קבלה, מנוע חיפוש לספרי קבלה, אגרות וכתבים, שו"ת, חידושים, חב"ד, ירחון הפרדס א, ירחון הפרדס ב, ארץ ישראל הקישורים כאן לספרים שהיו באתר Hebrew Books אינם פועלים. יש ללכת לאתר Hebrew Books, ולהקיש שם את שם הספר, כדי להגיע אליו.

ספרים מאתר Israel613.com

ספרים מאתר חברותא - חילונים דתיים

תורת אמת - מאגר תורני חופשי להורדה

ספרים למחשב כיס מאתר Jewish Content

 יגדיל תורה ויאדיר