בס"ד

פרשת קרח

 

הנושאים הנלמדים:

 

א.      א.      מחלוקת קורח ועדתו.

ב.      ב.      מרכזיות ההשפעה החברתית.

 

מקורות ומטלות:

 

א.     מחלוקת קורח ועדתו.

1.      אבות פרק ה, משנה יז – כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים

                                                             ושאינה לשם שמים אין סופה להתקיים.

איזוהי מחלוקת שהיא לשם שמים זו מחלוקת הלל ושמאי

ושאינה לשם שמים זו מחלוקת קורח וכל עדתו.

איזה קושי עולה מהשוואת הדוגמא למחלקות שהיא לשם שמים לדוגמא למחלוקת שאינה לשם שמים?                             .

2.      אם נעיין בדברים פרק כו פסוקים ט-י , נראה כי קרח ועדתו נחלקים בחטאם. השלם את המשפט, ואת הטבלה  הבאים:

                               - "הצו על משה ואהרון",  אך                                                  הצו על ה'.

                      

ר"ן איש

קרח

דתן ואבירם

 

 

 

 

האם לקחו מחתות?

 

 

 

מה היה עונשם?

 

 

 

לשם מה היו במחלוקת זו?

3.      הנצי"ב בפירוש העמק דבר לפרשת קרח :

 יש לדעת ולהתבונן מכל ענין הפרשה מהליכות המחלוקת ומעונש שהגיע להם. כי לא נשתוו בערכם ובכוונת מחלוקתם קרח, דתן ואבירם ור"ן איש. שהרי ...

יש להבין שר"ן האנשים היו באמת גדולי ישראל בכל פרט, גם ביראת ה', והיה מניעת הכהונה, שהוא גורם דבקות ואהבת ה', כאש בוער בקרבם. לא לשם שררה וכבוד המדומה כי אם להתקדש ולהשיג מעלה זו ע"י עבודה. וגם המה ידעו אשר דבר ה' בפי משה אמת ואין להרהר אחריו ח"ו, רק הרהרו בלבם אחר רצון ה' ומסרו עצמם למסירות נפש ולמות על אהבת ה', כי עזה כמות אהבה. המה בקשו להשיג מעלת אהבת ה' ע"י עבודה אע"ג שידעו שלא ינקו, ובודאי יקוים דבר משה,

ע"פ הסעיף הקודם:

§        איך לדעתך מוכיח הנצי"ב שאותם ר"ן איש היו חסידי הדור שהצטרפו למחלוקת כדי שיוכלו לעבוד ולהשיג את מעלת אהבת ה'?                                                              ,   

                                                                                                                                      .

§        איך מבטא העונש של דתן ואבירם את כוונתם במחלוקת?

                                                                                                                          .

§        לאיזה קבוצה השתייך קרח?                                                              ,                                                                                          

4.      עיין בפסוק הראשון בפרשת קרח, ונסה להסביר את הקושי הדקדוקי בפסוק?

חשוב איך מתרץ רש"י קושי זה, והאם על פי הסעיפים הקודמים תוכל לתאר את התהליך החברתי בו מתפתחת המחלוקת מהגרעין היוזם, לגורמים המסייעים ועד לקבוצת הרוב הנגררים למחלוקת זו. 

 

 

ב. מרכזיות ההשפעה החברתית.

 

1. משנה באבות פ"ו:

אמר רבי יוסי בן קסמא: פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד ונתן לי שלום והחזרתי לו שלום. ואמר לי רבי מאיזה מקום אתה. אמרתי לו מעיר גדולה של סופרים וחכמים אני. אמר לי רבי רצונך שתדור עמנו במקומותינו ואני אתן לך אלף אלפים דנרי זהב ואבנים טובות ומרגליות. אמרתי לו אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות  ומרגליות  שבעולם אין אני דר אלא במקום תורה. וכן כתוב בספר תהלים על ידי דוד מלך  ישראל טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף…

 

איזה קושי רעיוני ניתן להעלות כנגד גישתו של ר' יוסי בן קסמא?

 

2.                  מדרש תנחומא פרשת במדבר

 

 מכאן אמרו אוי לרשע ואוי לשכנו

מכאן אמרו אשרי לצדיק ואשרי לשכניו

אלו שלשת השבטים שהיו שכנים לקרח ועדתו בדרום אבדו עמו במחלקותו

אלו שלשת השבטים שהיו סמוכים למשה ואהרן נעשו גדולים בתורה:

ומן הדרום בני קהת וסמוכין להם ראובן ושמעון וגד שנאמר (במדבר טז) ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת בתיהם ואת כל אשר להם ואת כל האדם אשר לקרח ואת כל הרכוש.

יהודה שנאמר (בראשית מח): לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבא שילה ולו יקהת עמים

ביששכר כתיב (ד"הא יב): ומבני יששכר יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל ראשיהם מאתים וכל אחיהם על פיהם,                                                         והיו מסמיכין הלכה על פיהם.

ומזבולן מושכים בשבט סופר (שופטים ה)

 

3. השפעת האשה על בעלה:

 

 במדבר רבה פרשה יח: (ומסכת סנהדרין דף קט: ושם)

ואון בן פלת, למה נקרא שמו און שכל ימיו באנינות, בן פלת בן שנעשו בו פלאות.

אמר רב: און בן פלת אשתו הצילתו ואמרה לו מה לך להתחבר למחלוקת, אם אהרון כהן גדול אתה תלמידו, אם קרח כהן גדול אתה תלמידו.
(אמר לה: מה אעשה, הייתי בעצה, והשביעו אותי איתם.)

 אמרה לו יודעת אני שכל העדה קדושים כמו שכתוב עליהם "כי כל העדה כולם קדושים". (אמרה לו: שב, שאני מצילה אותך. )

מה עשת השקתה אותו יין והתבשם והשכיבה אותו במיטה (פנימית) וישבה בפתח – היא וביתה (בגמ' לא מוזכרת הבת)- ופזרה שערה. כל מי שבא  בשביל און בעלה כיון שראה אותה חזר, בין כך ובין כך נבלעו וזהו שכתוב (משלי יד) "חכמת נשים בנתה ביתה" זו אשתו של און "ואולת בידיה תהרסנה" זו אשתו של קרח.

 

4. פי' המהר"ל למסכת אבות (דרך החיים, שם) מוסבר כי  רצו את ר' יוסי בן קסמא  כטפל להם, להתפאר כי עירם אינו חסר אף דמויות של אנשי רוח ההוגים בתורה בהיותם בדרך כמותו. מאיזו מילה במשנה דייק המהר"ל את פירושו?                                                    .