א. הכנות לכבוד שבת - יש להשתדל להכין לכבוד שבת קודש, וכל מעשה קטן שעושים לכבוד שבת יש לו ערך גדול מאוד 2.

ב. קניות - ראוי לערוך כבר בבוקר יום שישי, ואם חושש שיהיה עומס או חוסר אפשר לערוך קניות כבר ביום חמישי ואפילו ביום רביעי 3.

ג. הכנת חלות - יש נוהגים להכין פת לכל סעודות שבת 4.

ד. טעימת מאכלים - מצוה לטעום את המאכלים לפני שבת ולבדוק שאכן הם טעימים למאכל 5.

ה. לפתוח בקבוקים - על מנת שלא להכנס למחלוקת בהלכה עדיף לפתוח את כל הבקבוקים לפני שבת 6.

ו. ממתקים לשבת - מכבוד השבת להרבות בממתקים לילדים וכן בכל מיני מאכלים טעימים שאין בימי השבוע והמנהג הנכון הוא להרגיל בבית שממתקים אוכלים רק בשבת 7.

כתבו חז"ל: כל מזונותיו של אדם מוקצבים לו בראש השנה מתשרי עד תשרי חוץ מתשר"י, כלומר מחודש תשרי עד חודש תשרי מוקצבים לאדם כל ההוצאות הכספיות חוץ מהכספים שמוציאים לתלמוד תורה, שבתות, ראש חודש, ימים טובים. ומה שמוציאים על הוצאות שבת חוזר ואינו כלול בחשבון של ההוצאות שנגזר על האדם בראש השנה (ביצה דף טז עמוד א).

2. בשו"ע או"ח סימן רנ סעיף א כתב ישכים בבוקר ביום ששי להכין צרכי שבת, ואפילו  יש לו כמה עבדים לשמשו ישתדל להכין בעצמו שום דבר לצרכי שבת כדי לכבדו
3. במשנה ברורה סימן רנ ס"ק ב כתב עדיף לקנות ביום שישי והוא יותר טוב משיקנה ביום ה' שהוא ניכר יותר שהוא לכבוד שבת אם לא בדבר שלהכנתו דרוש זמן רב הכנה רב. ואם אין אפשרות להכין ביום שישי אפשר אפילו ביום חמישי
4. כתב הרמ"א בשו"ע ובשולחן ערוך הרב אורח חיים סימן רמב סעיף יב נוהגין ללוש כדי שיעור חלה כל אחד בביתו לעשו"ת מהם לחמים לבצוע עליהם בשבת ולא לקנות לחם מן השוק כמו בשאר ימים ודבר זה מכבוד שבת ויו"ט, והבאה"ל שם כתב שיש לזה רמז בכתוב "והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו את אשר תאפו אפו וגו'" משמע דיש לאפות בע"ש להכין לשבת. ובעו"ה היום התחילו איזה נשים להשבית המנהג ההוא ולוקחין מן האופה ולאו שפיר עבדי דמקטינים בזה כבוד שבת עכ"ל.
5. אליה רבה או"ח סימן רנ כתב במטה משה טועמיה חיים זכו מכאן שמצוה לטעום תבשילין בערב שבת כדי לתקנן כהוגן וכן במשנ"ב שם. מצוה לטעום מכל תבשיל בע"ש כדי לתקנן יפה כהוגן, וכן הבא"ח פרשת לך לך אות ז
6. והפותח בשבת יש לו על מי לסמוך כפי שיבואר להלן בהלכות בנין וסתירה בכלים
7. שו"ע אורח חיים סימן רנ סעיף ב ירבה בבשר ויין ומגדנות כפי יכלתו ומש"כ לעניין ממתקים רק בשבת כיון שכך הילד לומד לצפות לכבוד שבת כיון שיש דברים .מיוחדים והיא לא כשאר ימי השבוע

 ההכנות לכבוד שבת הן חלק עיקרי ביותר מכבוד השבת, וראוי להכין את כל ההכנות ביום שישי, אבל בימי החורף הקצרים אפשר להתחיל את ההכנות ביום חמישי או אפילו ביום רביעי.

 הכלל הוא: ככל שמתכוננים יותר ביום שישי, כך נהנים יותר בשבת.

וכתוב שבכל מעשה שהאדם עושה יאמר לכבוד שבת. לפני שמתרחץ יאמר הריני הולך להתרחץ לכבוד שבת קודש, וכשקונה יאמר הריני קונה לכבוד שבת קודש, וכשמכין מאכלים יאמר אני מכין לכבוד שבת קודש כך יאמר על כל מעשה ומעשה1.

זוהי זכות גדולה להתכונן לכבוד שבת כל תלמידי החכמים בכל הדורות היו מקפידים להכין אפילו משהו קטן לכבוד שבת.

רב חסדא היה חותך את הירקות דק דק, רבה ורב יוסף היו מבקעים עצים ומכינים אותם לשבת, רבי זירא היה מדליק האש לכבוד שבת, ורב נחמן היה מכין את הכלים הצריכים לשבת ומפנה כלי החול. ומהם ילמד כל אדם, ולא יאמר לא אפגום בכבודי, כי זה הוא כבודו שמכבד השבת.

וכשמכין מאכלים יאמר אני מכין לכבוד שבת קודש כך יאמר על כל מעשה ומעשה.

זוהי זכות גדולה להתכונן לכבוד שבת כל תלמידי החכמים בכל הדורות היו מקפידים להכין אפילו משהו קטן לכבוד  שבת.

רב חסדא היה חותך את הירקות דק דק, רבה ורב יוסף היו מבקעים עצים ומכינים אותם לשבת, רבי זירא היה מדליק האש לכבוד שבת, ורב נחמן היה מכין את הכלים הצריכים לשבת ומפנה כלי החול. ומהם ילמד כל אדם, ולא יאמר לא .אפגום בכבודי, כי זה הוא כבודו שמכבד השבת.

 

1. עיין ביסוד ושורש העבודה שער ח פ"י.

 

 

א. הכנת "טישו" - ראוי באופן קבוע לייחד זמן לחתוך ניירות לכבוד שבת על מנת שלא יצטרכו לקרוע בשבת .ואפשר לחתוך כבר בימי השבוע 26.

ב. שעון שבת - ביום שישי מותר לכוון שעון שבת למזגן או למנורות החשמל על מנת שידליק ויכבה את החשמל 27.

ג. הכנת המקרר - על מנת לא להכשל בהדלקת אור המנורה שבמקרר יש לנתק את המנורה כדי שלא תדלק בשבת על ידי פתיחת הדלת 28.

ד. הכנת הנרות היין והחלות - יש להשתדל ולהכין את נרות, גפרורים, בקבוק היין, וחלות שבת כבר אחר חצות יום שישי כדי שלא ניזכר שהם חסרים סמוך לכניסת השבת 29.

ה. ניתוק מכשירי החשמל והטלפון - יש לנתק את כל מכשירי החשמל מהשקעים וכן את כל מכשירי הטלפון 30ובפרט כשיש ילדים קטנים בבית 30.

ו. תפילת מנחה - אע"פ שבימי השבוע טוב יותר להתפלל מנחה קטנה סמוך לשקיעה, מכל מקום ביום שישי עדיף  להתפלל מנחה כבר בשעה מוקדמת 31.

הנהגה חשובה:
למצוא זמן ביום שישי ללמוד עם הילדים
רעיון מוסרי מפרשת השבוע ופירוש רש"י
ולחזור על הלימוד בשולחן שבת

26. על מנת לא להכשל באיסורי שבת לכן יש להכין הכל כבר מערב שישי ואפשר ליתן לאחד הילדים שיהיה אחראי על זה באופן קבוע. כבר פשט בעם להקל ולהשתמש בשעון שבת למזגן ולאור החשמל אבל לא לשאר כלי חשמל כגון מדיח או מיקרוגל או תנור שיאפה שיש בזה זילותא דשבת כשמפעילים מכשירים חשמליים בשעון שבת.

27. עיין בשו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן ס .שכתב שאסור להתיר עי שעון כיון שיכולים לעשו"ת כל המלאכות בשבת .

28. כפי שיבואר בהמשך ועצה טובה להשאיר את המנורה מנותקת בכל ימי השבוע


29. אפשר לחסוך הרבה בעיות בשלום בית כשמתכוננים מוקדם ומכינים את נרות שבת . והיין והחלות כבר אחר חצות היום וכך מקבלים את השבת ברוגע

30. לפעמים ילדים משחקים במכשירי החשמל ומדליקים, ואחר כך אי אפשר לכבותם וכן יש מקרים שמכשירי חשמל נדלקים או שהטלפון מצלצל בשבת ואחד מבני הבית יבוא להרים, לכן כדי למנוע תקלות וחילולי שבת עדיך לנתק את כל מה שעלול . לגרום לחילולי שבת

31. כ"כ בחיי אדם ח"ב כלל א סעיף יא נ"ל דאף על גב דמצוה להתפלל לכתחלה מנחה בזמן מנחה קטנה, אבל בערב שבת, לא מבעיא אם נכנס למרחץ, דיש אומרים דאסור ליכנס לאחר חצות עד שיתפלל, ואפילו אם אינו נכנס למרחץ, ראוי להקדים להתפלל מנחה עכ"ל. וכתב בשער הציון סימן רלב ס"ק כח ובאמת בחורף בימים הקצרים כשבא מבית המרחץ, הלא ידוע שמצוה על כל אדם לזרז על הדלקת הנרות שלא יעברו הזמן, ולא יהיה לו שהות על ידי זה להתפלל מנחה בזמנה, בודאי מהנכון .להקדים להתפלל מנחה מקודם ואפילו ביחידי.

ז. סגולה לשלום בית - מקובל על ידי חז"ל שניקוי פינות הבית מקורי עכביש זוהי סגולה לשלום בית. לכן יש להשתדל כבר לפני חצות יום להוציא את כל קורי העכביש מהפינות בכל חדרי הבית 8.

 ח. שטיפת הבית - אין חובה לשטוף את הבית, אבל יש להקפיד שהבית יראה נקי ומסודר לכבוד שבת קודש ולכן ראוי לטאטא היטב את הבית 9.

 ט. הכנת מצעים - מצוה של כבוד השבת היא להכין מצעים נקיים לכבוד שבת ולכן יש לתכנן מראש את החלפת המצעים שיהיו ממש סמוך לשבת 10.

י. סידור השולחן - יש מצוה שהשולחן יהיה ערוך ומסודר כבר לפני שבת ובמשך כל השבת אפילו שלא בזמן סעודות השבת 11.

יא. בדיקת כיסים - יש מצוה מיוחדת בכל ערב שבת לבדוק את הכיסים של בגדי שבת שלא יהיה שם מוקצה שאסור לטלטלו בשבת 12.

יב. סגולה למחיקת עוונות - כתבו בשם האר"י ז"ל שהזיעה ,שאדם מזיע בצרכי שבת הם סגולה למחיקת העוונות ולכן כדאי מאוד לטרוח הרבה ולהזיע בשביל כבוד שבת 13.

הצעה טובה: את כל ההכנות לשבת עושים סמוך לחצות יום
 וכך שעתיים לפני כניסת שבת המאכלים מתחממים על הפלאטה
ונשאר רק להדליק נרות שבת.

8. אליה רבה או"ח סימן רנ וכן הבן איש חי הלכות שנה שניה פרשת לך לך אות יג כתבו שטוב לפנות קורי עכביש שבבית בכל ערב שבת קודש, כדי לגרש הקליפה, וכתב הרב כף החיים סימן רנ ס"ק י שנכון לפנות זה קודם חצות דוקא
9. שו"ע אורח חיים סימן רסב סעיף א יסדר שולחנו ויציע המטות ויתקן כל ענייני .הבית, כדי שימצאנו ערוך ומסודר בבואו מבהכ"נ 
10. כ"כ שם ואע"פ שזה לא חובה מכל מקום מצוה
11. שו"ע אורח חיים סימן רסב כתב ויהיה שלחנו ערוך כל יום השבת וכן המנהג, ואין .לשנות. וכן במשנה ברורה ס"ק ג שזהו כבוד שבת
12. הגמרא בשבת יב, א חנניא אומר חייב אדם למשמש בבגדו ערב שבת עם חשכה. וכן כתב בשו"ע או"ח סימן רנב סעיף ז מצוה למשמש אדם בכליו בערב שבת סמוך לחשיכה שלא יהיה בהם דבר שאסור לצאת בו בשבת. ובשו"ע אורח חיים סימן רנב סעיף ז מצוה למשמש אדם בכליו בערב שבת סמוך לחשיכה שלא יהיה בהם דבר שאסור לצאת בו בשבת. משנה ברורה ס"ק נה שמא יש בהם איזה דבר ויוציאנו . לרשו"ת הרבים או שמא יש דבר מוקצה ויטלטלנה בשבת
13. כתב בשערי תשובה סימן רנ וזה לשונו עיין באה"ט בשם כוונות האר"י ז"ל הזיעה שאדם מזיע בצרכי שבת הם סגולה למחיקת העונות כמו הדמעות ולכן צריך לטרוח ,הרבה בשביל כבוד שבת ע"ש וכן כתב הרב מחזיק ברכה ז"ל בשם ספר הכונות ישן שהזיעה שהאדם מזיע בעסקי צרכי שבת, הקדוש ברוך הוא מוחק בו כל העונות כמו .הדמעות, הובא בבן איש חי פרשת לך לך

יג. בגדי שבת - יש להכין בגדים המיוחדים רק לשבת ויש להקפיד ללבשן לפני הדלקת נרות וכן להשאר עם בגדי שבת בקידוש וכן בכל סעודות שבת וראוי להשאר עם בגדי שבת אפילו בסעודה רביעית 14.

יד. נעלי שבת - אע"פ שאין חיוב לייחד נעלים, ראוי לצחצחן היטב וכבר נהגו ללבוש נעליים מיוחדות לשבת 15.

טו. ציפורניים - יש מצוה לגזוז צפרניים דווקא בכל יום שישי ולפחות פעם בשבועיים ויש מקפידים שלא לגזור צפרניים ביום חמישי אבל מעיקר הדין אין איסור בכך 16.

טז. סדר גזיזת ציפורניים - יש נוהגים להקפיד על סדר מסויים של גזיזת הציפורניים ויש שאינן נוהגים בכך מכל מקום מותר לגזוז צפרנים באיזה סדר שרוצים 17.

יז. זהירות בציפורניים - יש להזהר שלא להניח צפרניים על גוף האדם ולא על הבגדים או על הנעליים אלא להשליכן לאסלה או לכיור כדי שלא ידרכו עליהם בני אדם 18.

יח. בכל מקום שהציפורן נופלת בפעם הראשונה, הדורך עליה יכול להנזק. ולכן כשציפורן נפלה ואבדה, יש לטאטא את המקום כדי שלא ידרכו עליה ובפרט אשה מעוברת 19.

יט. מים חמים - מצוה להתקלח ולחפוף את השיער במים חמים וכן לקלח את הילדים לכבוד שבת, ובימים הקצרים אפשר כבר ביום חמישי 20.

כ. שטיפת ידיים ורגליים - כשאין זמן או אין אפשרות להתקלח במים חמים אפשר לשטוף את הידיים ואת הרגליים במים חמים וגם כן נחשב למצוה 21.

כא. מקלחת לפני השקיעה - יש להמנע מלהתקלח סמוך לשקיעה מחשש חילול שבת כיון שבקלות אפשר להכשל באיסורים חמים ובפרט אם המים חוממו בבוילר חשמלי 22.

כב. תספורת - יש מצוה להסתפר ביום שישי לכבוד שבת קודש וכן ראוי להרגיל את הילדים שמסתפרים ביום שישי 23.

כג. טבילה במקוה - מנהג נכון הוא לטבול במקוה בכל ערב שבת ויש להשתדל מאוד לטבול רק אחרי חצות יום שישי ולא מוקדם יותר 24.

כד. שינה ביום שישי - יש אומרים שמצוה לישון ביום שישי על מנת שיהיה כח לקבל את השבת בשמחה ובישוב הדעת 25...

זהירות מונעת...
ביום שישי מנסה היצר הרע לחבל בשלום הבית
 כדי שבשבת כולם יהיו כועסים ופרודים.
לכן יש להשגיח שביום שישי לא מתווכחים
ואת כל המריבות דוחים.

14.  שו"ע או"ח סימן רסב סעיף ב ישתדל שיהיו לו בגדים נאים לשבת וכתב חיי אדם חלק שני כלל ה ילבוש בגדי שבת, כי אין המלבושים לכבוד הרואים כי אם לכבוד , השבת. בן איש חי פרשת לך לך אות יח יזהר ליחד בגדים נקיים וטובים לכבוד שבת וכן בשולחן ערוך הרב או"ח סימן רסב סעיף ג חייב כל אדם להשתדל שיהיו לו בגדים נאים לשבת כפי יכולתו שצריך לכבד השבת בכסות נקיה. וע"ע בכף החיים . סימן ש אות יד שראוי להשאיר בגדי שבת עד אחר סעודה רביעית

15. בשו"ת יחווה דעת חלק ה סימן כג כתב שאין צורך לייחד נעלים לשבת, ורק ראוי למשחן ולצחצחן יפה לכבוד שבת. והמתחסד ליחד נעלים מיוחדות לשבת תבוא עליו . ברכה

16. שו"ע אורח חיים סימן רס סעיף א וכתב הבן איש חי פרשת לך לך ויזהר לקוץ צפרני ידיו ורגליו בכל ערב שבת, ואם לא יוכל בכל ערב שבת מפני ששוהה גדולם, יזהר לקוץ כל שתי שבתות. ובמשנה ברורה שם ס"ק ו יש מקפידין שלא ליטלן ביום חמישי מפני שהצפרנים מתחילין לחזור ולצמוח ביום ג' לגלוחן וא"כ אין זה תיקון כבוד שבת שחוזר לצאת וע"ע בכף החיים שם אות ט"ו ובאורל"צ ח"ב עמ' שיב .שמנהג בני ספרד שלא לחוש לגזוז ציפורניים ביום חמישי וכן לא לסדר גזיזתם

17. , שו"ע אורח חיים סימן רס וכשנוטל צפרניו לא יטול אותן כסדרן. ויתחיל בשמאל בקמיצה. ובימין, באצבע. וסימן לזה. דבהג"א, בשמאלו. ובדאג"ה, בימין וכתב המגן אברהם סימן רס ס"ק א והאר"י היה מלעיג ע"ז ולא היה חושש לכך וע"ע בהערה הקודמת ובמקורות שכתבו בכף החיים ובברכי יוסף ובאור לציון שכתבו שאין לבני .ספרד לחשוש בכך

18. , כתב הבן איש חי פרשת לך לך אות יד ויזהר בקציצת הצפרנים שלא יפלו על בגדיו וכל שכן שלא יקוץ ויניח על בגדיו, וצריך להזהר שלא יניח הצפרניים אפילו על . מנעליו, ואין חילוק בזה בין צפרני ידים לבין צפרני רגלים

19. משנה ברורה סימן רס ס"ק ו איתא בגמרא מו"ק י"ח השורף צפרנים חסיד קוברן צדיק זורקן רשע שמא תעבור עליהן אשה מעוברת ותפיל ולכן בבית המדרש דלא שכיחי נשי או בית המרחץ שעשוי רק לרחיצת אנשים מותר לזרוק. גם איתא שם בגמרא דאין בכחן להזיק רק בדוכתא דנפילי אבל אי כניש להו בתר הכי ושדי להו לאבראי לית לן בה וכתב בפרישה סימן רמ"א מכאן דאם חתך בביתו במקום דשכיחי נשי ונפל מידו קצת צפרניו יכבד אותו המקום ויזיזם ממקומם ושוב לית לן .בה והא"ר כתב דאפשר שדוקא כשהשליכן חוץ לחדר הוי שינוי מקום

20. שו"ע אורח חיים סימן רס סעיף א מצוה לרחוץ כל גופו. ואם א"א לו, ירחוץ פניו ידיו ורגליו בחמין מפני כבוד השבת ומ"מ אין זה חובה גמורה והמקיימה מקבל עליה שכר ושאינו מקיימה אינו נענש עליה. ע"ש במשנה ברורה ומכיון שיש חיוב לחנך את הילדים להתכונן לכבוד שבת לכן יש להכינם כבר מקטנות להכין את ההכנות לשבת . ובפרט את הרחיצה במים חמים

21.  משנה ברורה שם ס"ק ב גם על הנשים שייך מצות רחיצה ובימי החורף שהימים קצרים ואין להם פנאי יקיימו מצות הרחיצה בפניהם וידיהם ואף לאנשים די בזה . כשאין להם פנאי

22. כתב במשנה ברורה סימן רס וזה לשונו מאד יש ליזהר שלא יבוא ע"י מצות הרחיצה לחשש חילול שבת ובעו"ה הרבה נכשלין בזה בימי החורף כשהימים קצרים שיושבין כמעט עד שחשיכה ואף אם גמר את עצם הרחיצה בהיתר ג"כ מזדמן איסור לידו שפעמים הוא סורק את ראשו בסוף שהיא מלאכה דאורייתא בשבת. גם מצוי שאחר גמר כל הפעולות סוחט האלונטית מהמים שנבלע בו והוא בכלל מכבס וסירוק השיער עכ"ל. ואם המים חוממו על ידי בוילר חשמלי יש איסור נוסף לכן יש .להתקלח מוקדם יותר

23. כתב הרמ"א בשו"ע או"ח סימן רס ס"א ואם היו שערות ראשו גדולות, מצוה לגלחן ובמשנה ברורה ס"ק ז כתב הטעם כדי שלא יכנס לשבת כשהוא מנוול. וכמובן . כשהימים קצרים אפשר להסתפר כבר לפני כן

24. כתבו המקובלים שיש ערך לטבילה בערב שבת וכן הובא ביסוד ושורש העבודה שער שמיני פ"י לכן יש להשתדל בכל עז שלא לוותר על טבילה זו וכן כתב הבן איש חי פרשת לך לך אות ט"ז מה טוב ומה נעים על פי הסוד לטבול בערב שבת, כדי לקבל תוספת נפש רוח נשמה דליל שבת על ידי טבילה, וטבילה ראשונה לטהרה מכל טומאה, ושניה לתקון עון הכעס, ושלישית להפשיט בגדי חול מעל הנפש, ורביעית להסיר ולהפשיט מעליו הרוח שהיה שורה עליו בימי החול, כדי שישרה עליו עתה רוח . מבריאה

25. בספר מצווה ועושה בעמוד תקנד הביא מקורות משולחן הטהור סימן רנ ס"ג מי שיש .לו נשמה כשרה ישן בערב שבת ועוד מקורות עיי"ש