כדי שלא להכשל בקשירה אסורה צריך להקפיד בכל שקית
או חוט שלא קושרים קשר על קשר ואפילו קשר בודד בראש
.החוט או השקית לא לקשור

א) קשר של אומן -  כל קשר שצריך אומנות בשביל לקשור
.1אותו כגון קשר של תפילין אסור לקושרו או להתירו בשבת

ב)  קשר שעשוי להשאר ליותר מיום   - קשר ליותר מיום אחד
אחד כלומר לעשרים וארבע שעות נחשב לקשר של קיימא
.2שאסור לקשור אותו

ג)
שני קשרים - קשר על קשר גם כן הגדרתו כקשר של אומן
.3ולכן אין לקשור או להתיר קשר על גבי קשר

דוגמאות הנפוצות בבית

ד) קשר ציצית -  כשהקשר של הציצית נפרם אסור לקושרו
.4להדקו בשבת

ה) קשר בראש חוט -  אסור לקשור אפילו קשר אחד בראש
.5חוט או בראש שקית

ו) שרוכי נעליים - מותר לקשור את שרוכי הנעלים בקשירה 
ועליה קשירת עניבה כשהדרך להתיר את קשרי
.6במוצאי שבת

ז) קשירת שרוכים ליותר מיום אחד - נעלים שהדרך ללבשן
ללא התרת הקשר אסור להתיר או לקשור את הקשר בשבת

ח) שרוכים  שהסתבכו  -  כשאין אפשרות  להתיר  שרוכים
.8מותר לנתקם בעזרת סכין על מנת לשחרר את הרגל
.ובתנאי שלא יעשה זאת בפני עם הארץ

ט) קשירת שרוך - אסור לקשור שרוך בקצהו על מנת שלא יצא מהנעל.

י) שרוך נקרע - אסור לחבר שרוך שנקרע לשני חלקים משום
.10איסור קושר ואפילו שמתכוון להתירו במוצאי שבת

קשירה בבגדים

יא) קשר מסובך - כשבלא כוונה נקשר קשר על גבי קשר, ואין
.11דרך להתירו מותר לנתקו ע"י מספרים או סכין

יב) מטפחת  ראש  -  מותר  לקשור  מטפחת  ראש  בכל  מיני
.12קשרים זה על גבי זה ובתנאי שמתירה הקשרים בשבת

יג) בד סקוצ' - שני חלקי בד הנדבקים זה לזה על ידי חספוס
.13ובד גס מותר להצמידם ולהפרידם בשבת

יד) סינר של תינוק -  מותר לקשרו סביב צווארם של קטנים
בשעה שהם אוכלים כדי לשמור על ניקיון, ויש לעשות קשר
.14ועניבה כקשירת שרוכי נעלים

טו) עניבה - שצריך לקשרה ולענבה בשבת אין לעשותה בשבת
אלא אם מוכנה מבעוד יום מותר להאריכה או לקצרה לפי
.15מדתו

טז)  גרביים או כפפות - כשקשורים יחד ויש צורך להלבישם
לתינוק, מותר לנתקם ע"י סכין או מספריים אך לא יעשה כן
.16 בפני עם הארץ (אדם שלא יודע הלכות).

יז) חוט של פלסטיק/ברזל - יש אומרים שמותר ללפף בו שקית
של ניילון וכד' בתנאי שדרכו להתירו ביומו. ויש אומרים
.17לאסור ולכן בשעת הצורך יש על מי לסמוך

קשירה בחפצים שונים

יח) קשירת חוט למפתח - אסור לקשור חוט למפתח על מנת 
שלא יאבד וכן אסור להתיר את הקשר אבל מותר לנתקו על
.18ידי סכין או מספריים

יט) קשירת שקיות -  אין לקשור שקית של פח אשפה בשני
קשרים או לקשור טיטול בשקית בשני קשרים אלא רק 
.19בקשר אחד

כ) .טיטולים - לכתחילה יש להכין את הטיטולים לפני שבת
להוציא  המדבקה  ולהחזירה ובדיעבד  שלא  הכינם  מותר
להשתמש בהם בשבת, בתנאי כשרוצה להורידו מפרידה
את המדבקות וכשמוציאה הטיטול לא קורעת המדבקה אלא
מפרידה לאט לאט. ולאחר השימוש כשזורקת לפח אסור
.20להדביק הטיטול במדבקות אלא לגלגלו ללא הדבקה

כא) נייר הדבקה (סלוטייפ) - כמוקצה שמלאכתו לאיסור 
ואין לקרעו ולהדביקו בשבת, והעושה כן מתחייבת משום
.21תופר וקורע ומתקן מנא

כב) סיכת ביטחון -  מותר לחבר ולצרף שני בגדים זה לזה
בסיכת בטחון וכן מותר לנעול הסיכה כדי שלא תפתח ויש
.22מתירים רק תחיבה אחת

כג) וילון -  מותר לקשור וילון בסרט אבל אין ליקשור וילון
בעצמו (ללא סרט קשירה) על מנת שלא יתנודד ברוח ואם
יש צורך אפשר לקושרו באופן כזה שיהיה קשר רופף מאוד
.23שיהיה ניתן להתירו ביד אחת

 


 1. קשירה היא מאבות מלאכות וכן התרת הקשירה והיכן היו במשכן שכן צידי חלזון היו קושרין ומתירין [ע"ד:] דהרשתות שצדין בהן החלזון עשויין קשרים קשרים והן קשרים של קיימא [רש"י ד"ה קושרין] וגם הם מעשה אומן ואם יש רק אחד מהתנאים או קשר אומן או קשר של קיימא האיסור מדרבנן לפי שיטת השו"ע וע"ע בערוך השולחן אורח .חיים סימן שיז

2. כתב הרמ"א בשו"ע או"ח סימן שיז י"א שכל קשר שאינו עשוי להתיר באותו יום עצמו מקרי של קיימא (כל בו והגה"מ פ"י) ויש מקילין לומר דעד שבעה ימים לא מקרי של .קיימא ועיין במגן אברהם ס"ק א ואינו חייב אא"כ עשוי להתקיים לעולם או זמן ארוך

3. כ"כ הרמ"א בסי' שי"ז ס"א וכן במשנה ברורה שם ס"ק יד כיון דלרי"ף ורמב"ם אסור לכתחלה באומן אפילו כשמתיר בו ביום ואין אנו בקיאין מהו קשר של אומן ומסתברא דכל קשר שקושרין אותו הדק היטב הוי של אומן לכך אנו נזהרים בכל קשר שהוא של .שני קשרים דשני קשרים הוי קשר אמיץ

4. כיון שמהדק קשר שני על גבי קשר הראשון נחשב לקשר על גבי קשר האסור משום חשש . של קשר של קיימא כמובא ברמ"א שיז ס"א ובאחרונים שם

5. ויש בזה חשש של קשר של קיימא כש"כ משנה ברורה סימן שיז ס"ק טו דאז מתהדק .שפיר ומקרי קשר של אומן

6. כיון שאינו נחשב לקשר של אומן ואינו קשר של קיימא כיון שעשוי להתירו בכל יום ולכן אם אין הדרך להתירו בכל יום אלא משאירו ליותר מכך נכנס לספק של קשר של קיימא .ולכן יש כאן חשש של איסור ועדיף תמיד במוצאי שבת להתיר את הקשר

7. בהגדרת קשר של קיימא הובאו כמה שיטות בפוסקים יש אומרים שמעל יום אחד ויש . אומרים עד שבוע ולכן לכתחילה לא להכנס לספק אלא להתירו ביומו בלבד

8. כתב הבית יוסף שאין להקל בפני עמי הארץ וכ"כ הרמ"א שמותר לנתק קשר שהסתבך .ובתנאי שלא יעשה זאת בפני עם הארץ

9. שו"ע או"ח סימן שיז סעיף ב נשמטו לו רצועות מנעל וסנדל או שנשמט רוב הרגל, מותר להחזיר הרצועות למקומם, ובלבד שלא יקשור. וכתב המ"א והובא גם במשנה ברורה .ס"ק יט פירוש שלא יעשה קשר בראשו שלא ישמט דהוי קשר של קיימא

10. ,כן כתב בחיי אדם כלל כו סעיף א אם הניח ב' צידי החוט או הבגד ביחד ועשה קשר אחד . דזה יוכל להתקיים לעולם, זה מיקרי קשר של קיימא

11. אליהו רבה או"ח בסימן שי"ז כתב בשם הרש"ל, ואם לא יכול להתיר הקשר ורגילים להתיר ביומו בידיים, מותר לנתקו בצנעה שלא בפני עם הארץ, וכן במשנה ברורה סימן שיז ס"ק כ"ג ובשו"ת משנה הליכות ח"ג ס' ל"ח כתב להתיר, וע"ע בשו"ת ישכיל עבדי ח"ח אם אדם רגיל לקשור ולהתיר את הסינר יהא מותר לנתק אותו בסכין, ואם דרכו .לעשו"ת עניבה ובלא כונה נקשר דינו כקשר שעשוי להתיר בכל יום

12. . שו"ת תפילה למשה חלק א' סימן כ"ט, מנוח"א חלק ג' עמ' ל"א. שש"כ ח"א עמ' קע"ד

13. כדין כפתור של חולצה, וכ"כ שש"כ פט"ו סע"ח, ובילקוט יוסף שבת ה' עמ' קמ"א .בהערה

14. .כיון שעומד לקשור ולהתיר ביומו כמו שכתב במשנה ברורה סימן שט"ו

15. . במנוחת אהבה פי"ד ח"ג סי"ג

16. ועיין בשמירת שבת כהלכתה עמ‘ קע"ז פס"ג מותר לנתקו אפילו בסכין אך לא יעשה כן בפני עם הארץ, שי"ד ס"ז מרן התיר לחתוך בסכין קשרי חותלות אך אין להתיר בפני עם . הארץ רמ"א שי"ז ס"א. אורחות שבת עמ' שמט

17. במנוחת אהבה ח"ג פי"ד הי"ד, וע"ע בשו"ת אור לציון ח"ב עמ‘ רכ"ז, ובשו"ת דברי יציב קנ"ב קנ"ג, בשו"ת יביע אומר ח"ט סימן ק"ח אות קס"א, ובשו"ת משנה הלכות ח"ה .ס"ז

18. כיון שיש בכך איסור של קשר של קיימא שהדרך לקשרו לימים רבים, וכן יש איסור . להתיר את הקשר, אבל לנתק על ידי סכין מותר כנזכר לעיל

19. כיון שזהו קשר שאינו עומד להיפתח וגם חשש קשר של אומן כנ"ל

20. יחוה דעת ח"ו סכ"ד לכתחילה יפרידנה מלפני שבת ובדיעבד מותר לפתוח ולהפריד כיון שנועד להסרה וכ"כ בהליכות עולם ח"ד פרשת כי תשא אות ה, וכ"כ להתיר בשו"ת ציץ אליעזר חט"ז ס"ו, ובמנוחת אהבה ח"ג פט"ז סי"ב. אבל במנחת יצחק ח"ח ל"א, ח"ט מ"א, ובשש"כ ח"א פט"ו ספ"א כתבו להחמיר ואין לפתוח המדבקה בשבת אלא יש להכין מערב שבת. ולכו"ע אין להדביק לאחר השימוש וכן אין להוריד הטיטול מבלי לפתוח המדבקות כיון שההדבקה נשארת לעולם וכן הדין בתחבושו"ת הגייניות שמותר להשתמש בהן בשבת ולהזהר לא להדביקן לאחר השימוש בהדבקות שמתקיימות כדין .הטיטול

21. שו"ע ש"מ סי"ד ביאור הלכה ד"ה ה"ז תולדת תופר, ביאור הלכה ד"ה הרי זה תולדת . תופר משנ"ב מ"ב, מנוחת אהבה ח"ג פט"ו ס"ט וכן באחרונים

22. בשו"ת ציץ אליעזר חי"ג סמ"ג, ושו"ת אגרות משה ח"ב ספ"ד ובמנוחת אהבה פט"ו סז .ובהליכות עולם ח"ד עמ' רכ"ט, וכן בשו"ת אור לציון ח"ב כ"ט ח"ה, ובשש"כ פט"ו ס"ע כתבו שמעיקר הדין מותר, ובמשנ"ב ש"מ ס"ק כ"ז כתב בשם קרבן נתנאל אותן אנשים שתוחבים הקריז עם הבגד במחט בשתי תפירות חייב אף בלי הקשר, וכן בכף החיים ש"מ .ס"ק נ"ט, בן איש חי כי תשא ס"ט כתבו גם כן להחמיר בשתי תחיבות

23. כשקושרים קשר מהודק בראש חוט יש חשש של קשר של קיימא וכן קשר של אומן אם הוא מהודק חזק אבל כשאינו מהודק אין כאן חשש של קשר של אומן כיון שניתן להתירו בקלות והדרך להתירו יום יום ולכן אינו קשר של קיימא לכן אפשר להקל בכך בשעת .הצורך