א. הכנות לכבוד שבת - יש להשתדל להכין לכבוד שבת קודש, וכל מעשה קטן שעושים לכבוד שבת יש לו ערך גדול מאוד 2.

ב. קניות - ראוי לערוך כבר בבוקר יום שישי, ואם חושש שיהיה עומס או חוסר אפשר לערוך קניות כבר ביום חמישי ואפילו ביום רביעי 3.

ג. הכנת חלות - יש נוהגים להכין פת לכל סעודות שבת 4.

ד. טעימת מאכלים - מצוה לטעום את המאכלים לפני שבת ולבדוק שאכן הם טעימים למאכל 5.

ה. לפתוח בקבוקים - על מנת שלא להכנס למחלוקת בהלכה עדיף לפתוח את כל הבקבוקים לפני שבת 6.

ו. ממתקים לשבת - מכבוד השבת להרבות בממתקים לילדים וכן בכל מיני מאכלים טעימים שאין בימי השבוע והמנהג הנכון הוא להרגיל בבית שממתקים אוכלים רק בשבת 7.

כתבו חז"ל: כל מזונותיו של אדם מוקצבים לו בראש השנה מתשרי עד תשרי חוץ מתשר"י, כלומר מחודש תשרי עד חודש תשרי מוקצבים לאדם כל ההוצאות הכספיות חוץ מהכספים שמוציאים לתלמוד תורה, שבתות, ראש חודש, ימים טובים. ומה שמוציאים על הוצאות שבת חוזר ואינו כלול בחשבון של ההוצאות שנגזר על האדם בראש השנה (ביצה דף טז עמוד א).

2. בשו"ע או"ח סימן רנ סעיף א כתב ישכים בבוקר ביום ששי להכין צרכי שבת, ואפילו  יש לו כמה עבדים לשמשו ישתדל להכין בעצמו שום דבר לצרכי שבת כדי לכבדו
3. במשנה ברורה סימן רנ ס"ק ב כתב עדיף לקנות ביום שישי והוא יותר טוב משיקנה ביום ה' שהוא ניכר יותר שהוא לכבוד שבת אם לא בדבר שלהכנתו דרוש זמן רב הכנה רב. ואם אין אפשרות להכין ביום שישי אפשר אפילו ביום חמישי
4. כתב הרמ"א בשו"ע ובשולחן ערוך הרב אורח חיים סימן רמב סעיף יב נוהגין ללוש כדי שיעור חלה כל אחד בביתו לעשו"ת מהם לחמים לבצוע עליהם בשבת ולא לקנות לחם מן השוק כמו בשאר ימים ודבר זה מכבוד שבת ויו"ט, והבאה"ל שם כתב שיש לזה רמז בכתוב "והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו את אשר תאפו אפו וגו'" משמע דיש לאפות בע"ש להכין לשבת. ובעו"ה היום התחילו איזה נשים להשבית המנהג ההוא ולוקחין מן האופה ולאו שפיר עבדי דמקטינים בזה כבוד שבת עכ"ל.
5. אליה רבה או"ח סימן רנ כתב במטה משה טועמיה חיים זכו מכאן שמצוה לטעום תבשילין בערב שבת כדי לתקנן כהוגן וכן במשנ"ב שם. מצוה לטעום מכל תבשיל בע"ש כדי לתקנן יפה כהוגן, וכן הבא"ח פרשת לך לך אות ז
6. והפותח בשבת יש לו על מי לסמוך כפי שיבואר להלן בהלכות בנין וסתירה בכלים
7. שו"ע אורח חיים סימן רנ סעיף ב ירבה בבשר ויין ומגדנות כפי יכלתו ומש"כ לעניין ממתקים רק בשבת כיון שכך הילד לומד לצפות לכבוד שבת כיון שיש דברים .מיוחדים והיא לא כשאר ימי השבוע