לישה אסורה מהתורה והגדרת לישה  כשמדבקים שני חומרים זה לזה ויוצרים עיסה אחת דבר האסור מדרבנן בלישה יש ללוש אותו בשינוי על ידי שמהפך בסדר נתינת המאכלים או על ידי שמערבב באופן של שתי וערב כלומר לאורך ולרוחב

ולכתחילה יש  להכין  מלפני  שבת  את  המאכלים הדרושים

לשבת וכשיש צורך להכין בשבת כדי שיישאר טרי מותר
:להכין בתנאים אלו

1) שינוי מסדר הנתינה - כלומר אם הרגילות  להניח קודם
תה ובתוכו פירורי בסקוויט אז יעשה בשינוי קודם בסקוויט
.29ואח"כ תה וכן כשמערבבים גבינה עם סלט

2) מהירות הערבוב - לערבב לאט, לאט ובשינוי מסדר
.30הערבוב שרגילים לערבב כגון לאורך הכלי ולרוחב
יש חשיבות לסוג הבלילה כפי שיבואר בהמשך

3) בלילה עבה - הגדרתה שהעיסה לא נשפכת מכלי לכלי
.בלילה רכה - נשפכת בקלות מכלי לכלי

יח) אבקת מרק או שוקו -  סוגי האבקות הנמסים מיד ולא
נעשים כבלילה אלא כמשקים מותר לערבבן במים כשאין
חשש של בישול. ולכן מותר להכין מיני מאכל דלילים  כגון
.31אבקת חלב או אבקת שוקו או אבקת מרק

יט) אבקת פירה תפוחי אדמה -  אין להכין בשבת מאבקת
תפוחי אדמה  פירה וכן משאר סוגי אבקות שנעשות בלילה קשה
אבל אם נעשתה מלפני שבת מותר להוסיף מים מעט
.32מעט ולערבב בשינויים שהוזכרו

כ) בלילה רכה מאוד - כגון ששופכים כמות קטנה של אבקה
לתוך כמות גדולה של מים כגון אבקת שוקו או להסמיך
.33מרק בקמח אין בזה איסור גיבול

כא) גבינה עם ריבה - מותר לערבב גבינה עם ריבה או רסק
עגבניות כשעושים כן  לאט לאט ובשינוי סדר הבחישה כגון
.34לאורך ולרוחב

כב) הכנת טחינה - לכתחילה יש להכינה לפני שבת ויש להמנע
מלהכינה בשבת כיון שהיא מתקשה ונעשית בלילה קשה
.35אבל מותר לדלל טחינה שנעשתה מערב שבת

כג) הקצפת חילבה - חילבה שכבר מוכנה לפני שבת מותר
.36להוסיף לה מים על מנת להקציפה

כד) אבקת חלב (תחליף חלב אם) - להכנת דייסה לתינוק כגון
מטרנה וכדומה יש לעשות שינוי בסדר ההכנה כגון אם רגילים
לשים מים ועליהם אבקה אז ישנו וקודם יניחו את
.37האבקה ועליהם המים

כה) מיונז - מותר לשפוך מיונז על סלט ירקות או תפוח אדמה
מבושל כשהחתיכות גדולות ולא נדבקות להיות עיסה אחת אבל
כשהחתיכות קטנות יש חשש של גיבול ולכן יערבב
.38לאט לאט ובשינוי

כו)   ירקות  טחונים  - כגון פירה תפוחי אדמה 
וירקות כשאין חשש של בישול אפשר להכינה על ידי כך 
ששופכים את תכולתה לצלחת ועליה שופכים את המים
.39ומערבבים לאט

כז) סלט ביצים - עם גבינה או אבוקדו או בצל וכד' מותר
להכינו בשבת כשעושה כן סמוך לסעודה ממש ומערבב
לאט לאט בשינוי שלא כבימי החול כלומר מערבב לאורך ולרוחב
.40ולא בתנועה סיבובית

כח) סלט גזר - מותר להוסיף מיץ או סוכר לתוך סלט גזר על
.41מנת להטעימו בתנאי שעושה זאת לאט ובשינוי

כט) סלט ירקות עם גבינה - מותר לערבב סלט ירקות עם גבינה
.42שעושים זאת בשינוי כלומר בערבוב לאורך ולרוחב

ל) ערבוב מאכלי חלב - ערבוב גבינה או שמנת בריבה וכן שני
סוגי מעדני חלב זה בזה, מותר כאשר עושים זאת לאט לאט
.43ובשינוי כגון לאורך ולרוחב

לא) ערבוב פת בשמנת וכד' - מותר לערבב פתיתי לחם בתוך
.44גביע של שמנת כשמערבבים לאט לאט ובשינוי

לב) פודינג/ אבקת ג'לי - אסור להכין בשבת פודינג ואבקת ג'לי
מים על אבקת פודינג או ג'לי לאכילה, אסור ואם שפכו
.45באכילה בשבת משום מגבל

לג) פירה עם סלט או אורז - כשהכל מתגבל לעיסה אחת יש
חשש של גיבול אבל מותר לערבב לאט ובשינוי כלומר
.46ערבוב לאורך ולרוחב

לד) קטשופ ושאר רוטבים - מותר לערבב קטשופ ושאר סוגי
הרוטב בתוך אטריות או אורז שבצלחת ואין כאן חשש של
.47גיבול

לה) קמח במים -  המערבב קמח במים באופן כזה שנעשתה
בלילה עבה בשבת חייב משום מגבל מהתורה  ואם עשה
.48בלילה רכה אסור מדרבנן

לו) קרוטונים או שקדי מרק - מותר להוסיף למרק שקדי מרק
.49או קרוטונים כשאין בזה חשש בישול

לז) רסק פירות - פירות מרוסקים שהתקשו מעט מותר להוסיף
.50לתוכם מיץ או מים כדי לדללם לצורך מאכל לתינוק
 
לח) תות שדה בשמנת או גבינה - חתיכות גדולות של פרי
מותר לערבב בגבינה או שמנת ואם החתיכות קטנות יש
.51לערבב בשינוי כגון לאורך ולרוחב

ערכה של השבת

אמר החפץ  החיים ששבת שקולה כנגד כל התורה כולה, לכן כל מצוה שעושים
בשבת שוה לתרי"ג מצוות ולפי הגר"א כל אות בלמוד תורה היא מצוה   שוה
וכשעושים זאת בשבת מכפילים כל אות ואות במספר של שש מאות ושלוש
עשרה מצוות. ולכן אדם שיושב ולומד בשבת חצי שעה או שעה אין סוף
למצוות שיכול להוסיף לחשבונו ובמיוחד בימי  ראש השנה ועשרת ימי תשובה
 כשאדם צריך זכויות על מנת להטות את כף המאזניים לטובה.
 וכן אמרו חכמינו ששעת לימוד תורה ביום שווה לאלפי שעות של לימוד תורה
בשאר ימי השבוע לכן כדאי להשתדל יותר ויותר לקבוע עיתים לתורה ביום
.שבת וללמוד  שהרי אין סוף למצוות שיכול להוסיף לעצמו

 29. שכ"א סי"ד, משנ"ב ס"ק נ"ז, ועיין בשמירת שבת כהלכתה ח"א ע"פ במנוחת אהבה ח"ב . עמ' רצ"א

30. שכ"א סי"ד באור הלכה ד"ה יכול לערבו משנ"ב ס"ק ח' שה"צ ע"ח, במנוחת אהבה ח"ב .עמ' רצ"ה

31. ועיין בשמירת שבת כהלכתה ע"ב פ"ב, הערה ס"א חז"א נ"ח ט' במנוחת אהבה ח"ב פ"ט . סי"ג

32. כתב בשו"ע או"ח סי' שכ"א סע' ט"ז יש אומרים דהא דשרי לערב משקה בחרדל דוקא שנתנו מבעוד יום, אבל בשבת אסור, משנה ברורה שם ס"ק סב כתב שאם נתן המשקה .מע"ש מותר להוסיף בשבת לכו"ע, ועיין בשמירת שבת כהלכתה פ"ח סי"א עיי"ש בהערה

33. .כ"כ באורחות שבת עמוד רכו בשם החזון איש

34. .עיין מה שכתב בשו"ת משנה הלכות חלק יא סימן רלז והוא הדין לכאן

35. הכנת בלילה קשה אסורה מהתורה ולכן יש כאן חשש של איסור תורה עיין בשש"כ פרק ח סעיף כו שו"ת אורל"צ ח"ב פל"ג אות ה' מנוחת אהבה ח"ב עמוד שו שכתבו להתיר בתנאי שעושה כן בשינוי ונילושה כבר בבית חרושת ולטחינה המוכנה מותר להוסיף מים . לבלילה

36. כיון שכבר נילושה לפני שבת אין לישה אחר לישה ובפרט אם מערבבים אותה לאט לאט . ובשינוי הניכר. עיין אור לציון חלק ב עמוד רמח שו"ת עולת יצחק חלק א סימן נו

37. אע"פ שכתב במנוחת אהבה עמוד שד שאפשר להקל מטעם של פסיק רישא דלא ניחא ליה .באיסור דרבנן מכל מקום כיון שאפשר בקלות לשנות בסדר הנתינה עדיף טפי

38. .שש"כ פרק ח סעיף ד וכן במנוחת אהבה פרק ט סעיף יט

39. ע"פ השו"ע אפשר להכינה בשינוי כמובא שם בסעיף יד וכיון שלא נוצרת שום בלילה אחת לכן אין כאן גיבול ומכל מקום עדיף לערבב בשינוי כיון שדומה לדין שהובא במשנ"ב שם ס"ק סח מה שחותכין צנון וקשואין שקורין אוגערקע"ס דק דק ושופכין חומץ או שאר דבר לח לתוכן ומערבין אותן ביחד צריכין ליזהר שלא לערב בכף בכח או ינענע בכלי עצמו וטוב להחמיר ג"כ שיתן החומץ ואח"כ המאכל. ועיין באורחות שבת עמוד רמט בהערה .שם לעניין מנה חמה

40. . משנ"ב ס"ק מ"ה. שו"ת ציץ אליעזר חי"א סימן ל"ו, שו"ת באר משה ח"ו סימן מ"ד שו"ת תשובות והנהגות ח"ב סימן קפ"א, שו"ת מנח"י ח"ט סימן כ"ח, שו"ת אג"מ ח"ד סימן ע"ד, שו"ת שבט הלוי ח"א סימן פ"ו לפני הסעודה ממש השמן או החומץ תחלה ואח"כ הבצלים וביצה שלא לטרוף ולערב היטב. שו"ת אורל"צ ח"ב פל"ג ס"ה. עיין .בשש"כ פ"ח הערה פ"א וכבר כתבו אחרונים שעדיף לעשותה לפני שבת

41. .אורחות שבת עמ' רמו, חוט השני עמ' קמד

42. .כיון שאין כאן ממש גיבול לעיסה אחת

43. אע"פ שמערבב מ"מ לאט לאט ובשינוי אפשר להקל וכ"כ בשו"ת אג"מ או"ח ח"ד סע"ד .כנכתב לעיל. חוט השני ח"א עמוד קיג .'

44. עיין בשמירת שבת כהלכתה פ"ח סט"ו, במנוחת אהבה ח"ב פי"ט ס"ז – ח

45. כיון שנוצרת בלילה קשה ואינו ראוי לאכילה בלא מים, מנוח"א פ"ט סט"ו, וכן בשו"ת .באר משה ח"ו סימן מ"ו

46. כיון שאינו נעשה עיסה אחת אלא הכל מופרד זה מזה וכן כשעושה כן בשינוי ולאט אפשר להקל בכך. אבל גיבול של פירה עם אורז כיון שהוא נעשה בלילה אחת קשה יש לערבבו .בשינוי סדר הערבוב

47. כיון שזוהי הוספה על האוכל כמובא בביאור הלכה על שולחן ערוך אורח חיים סימן שכא סעיף יד דע"י נתינת מים שנותנין בתוכו אח"כ הוא מתגבל אין זה חשיב כמו מלאכת לישה אלא כמו תיקון אוכל בעלמא דדרך אכילתו בכך והוא חשיב כמו רוטב שנותנין .בתבשיל ואין זה מלאכה דאורייתא ולכך הותר מעט מעט דחשיב קצת שינוי

48. תרומת הדשן סימן נג וכן נפסק להלכה עיין במשנה ברורה סימן שכא בלילה רכה לא .שייך בזה לישה ומ"מ צריך שיעשה השינוי .

49. כיון שאינו נעשה בלילה אחת לכן אין כאן גיבול ולישה האסורה

50. באור הלכה סימן שכ"א ד"ה יכול לערבו ועיין בשמירת שבת כהלכתה פ"ח ס"ז חז"א .'סנ"ח אות ח .

51. כ"כ באורחות שבת עמוד רמז

א) אסור בשבת לסחוט פירות וירקות על מנת ליהנות מהמיץ
שבהם ויש פירות שאיסור הסחיטה הוא מהתורה ויש שאיסור הסחיטה הוא מדרבנן 1.

ב) חצי אשכולית - יש אומרים שאסור לאכול חצי אשכולית
בכפית ויש מתירים בכך כיון שאינו מתכוון לסחוט ולהלכה אפשר להקל בכך 2.

ג) מציצת פרי בפה - מותר למצוץ פרי בפה אבל בענבים יש
.3להחמיר ולאוכלם כמו שהם

ד) סחיטה על גבי מאכל -  מותר לסחוט מעט פירות לתוך
מאכל או תבשיל, כגון לימון לתוך סלט, או תפוז לתוך בננה
.4מרוסקת

ה) סחיטה לכלי ריק -  אסורה כל סחיטה לתוך כלי ריק אפילו
.5שרוצים אחר כך להניח בתוכו מאכל

ו) סחיטת לימון - ראוי להחמיר ולא לסחוט לימון לתוך כלי 
ריק או שיש בו משקה כגון  לתוך מרק או למשקה  לימונדה
.6אבל להטעים מאכל כגון על סלט או דג מותר

ז) ריסוק קרח ביד  או בכפית -
אסור  לשבור  או לרסק
לחתיכות קטנות קוביות קרח או ארטיק קרח ביד אבל דרך
.7אכילה מותר

ח) הנחת קוביות קרח בכוס - מותר להניח קוביות קרח בכוס
שתיה אבל אסור לערבב את הקוביות אלא יש להניחם
שימסו מעצמן בלבד, כיון שאין לערבב מאכל קפוא על מנת
.8 לגרום לו שימס מהר

ט) מילק שייק - אסור בשבת לקחת גלידה בין עם קוביות קרח
.9ובין בלי קוביות ולערבבה על מנת שתהיה נוזלית

י) שקיות קרח - מותר להכניס מים להקפאה על מנת שיהפכו
לקרח אבל צריך להזהר שלא לקשור את השקיות וכן לא למעך
שקית שיש בה קרח קפוא על  מנת לגרום לקרח
.10 להינמס

יא) לשבור קרח -  מותר לשבור קרחון על מנת ליצור ממנו
קוביות קרח קטנות בתנאי שאינו עושה כן כדי שיצאו ממנו
.11מים

תמיד זה קורה על שולחן שבת...
הוא מושך את המפה הכוס נופלת המשקה נשפך
האגרטל נפל
לכלך את החולצה
החליטה לקרוא ספר
האוכל התקרר
לחינם טרחתי ואתם לא אוכלים
נעצום עיניים ונתפלל רבש"ע
שלא אכשל
תן לי כח שלא אכעס
ולא אתרעם

 

 


 1. שו"ע או"ח סימן שכ סעיף א זיתים וענבים, אסור לסחטן (ע"ל סי' רנ"ב ס"ה), ואם יצאו , מעצמן, אסורים אפילו לא היו עומדים אלא לאכילה. ותותים ורמונים, אסור לסחטן ואם יצאו מעצמן, אם עומדים לאכילה, מותר, ואם עומדים למשקים, אסור. ושאר כל הפירות, מותר לסחטן וכתב שם הרמ"א ובמקום שנהגו לסחוט איזה פירות לשתות מימיו מחמת צמא או תענוג, דינו כתותים ורמונים. וכיום רוב ככל הפירות עושים מהם . מיצים ולכן יש להחמיר בכל סוגי הפירות

2. עיין באג"מ או"ח ח"ד סוף סימן ט"ז בח"ה ה סימן כד שכתב באשכולית שאסור לסוחטה בשבת על מקום שיש שם סוכר, אף לאכול תיכף, ובשמירת שבת כהלכתה חלק א פרק ה סעיפ יב פסק להקל שם בשם הגרש"ז והובא בילקוי סימן שכ הערה י והביא שם דברי . מרן הרב עובדיה שליט"א להקל בדין זה

3. שו"ע או"ח סימן שכ מותר למצוץ בפיו מן הענבים המשקה שבהן וכ"ש בשאר דברים. ויש אוסרין למצוץ בפה ענבים. כתב הבא"ח פרשת יתרו אות ח מותר למצוץ בפיו המשקה מן , הפירות, מפני דאין דרך סחיטה בכך, ואף על גב דיש אוסרין, העיקר כסברת המתירין ורק בזיתים וענבים נכון להחמיר במציצה. וכתב שם במשנה ברורה ס"ק יב אם משימם לתוך פיו ומוצץ המשקה ומשליך החרצנים לחוץ לכו"ע דרך מאכל הוא ומותר אפילו .לדעת המחמירים וכן בילקו"י סימן שכ סעיף י

4. שו"ע או"ח סימן שכ סעיף ד מותר לסחוט אשכול ענבים לתוך קדירה שיש בה תבשיל כדי .לתקן האוכל, דהוה ליה משקה הבא לאוכל וכאוכל דמי, אבל אם אין בה תבשיל אסור . ועיין שם בביאור הלכה שלתוך כלי שיש בה משקה אסור

5. שו"ע או"ח סימן שכ סעיף ד מותר לסחוט אשכול ענבים לתוך קדירה שיש בה תבשיל כדי לתקן האוכל, דהוה ליה משקה הבא לאוכל וכאוכל דמי, אבל אם אין בה תבשיל אסור וכתב במשנה ברורה שם ס"ק יח ואפילו דעתו ליתנו אח"כ לתבשיל ג"כ אסור דבעינן . שיסחטנו לתוך התבשיל

6. אע"פ שכתב בשו"ע שם סעיף ו מותר לסחוט לימוני"ש. וכבר כתבו האחרונים שם שכיום סוחטים לימון למשקה לכן אין להקל בכך אלא כשסוחטים על גבי מאכל או סוכר ולכן אין להקל בכך. החזון איש (סי' נו אות ז) שאסור לסחוט לימון על סוכר כשדעתו להוסיף עליו מים, שמכיון שדעתו למשקה חשיב סוחט למשקה שאסור. ע"ש. אמנם כתב להתיר . בלוית חן (עמוד פג), שו"ת יביע אומר ח"ח אורח חיים סימן לו

7. שו"ע או"ח סימן שכ סעיף ט השלג והברד, אין מרסקין אותם, דהיינו לשברם לחתיכות דקות כדי שיזובו מימיו, וכתב שם במשנ"ב ס"ק לג דדמי למלאכה שבורא המים הללו .ואסור מדרבנן א"נ גזירה שמא יסחוט פירות העומדין למשקין

8. כיון שיש איסור לעשו"ת מעשה של המסה בידיים כמובא לעיל מכל מקום הנחה בלבד מותרת כשאינו עושה מעשה בידיים וכן בילקו"י שם עמוד ש"ס. אבל נראה שמותר לרסק בידיים טחינה או חילבה קפואה ושאר מאכלים קפואים כיוון שאינם הופכים למשקה כלל ואין כאן חשש של בורא המים שהרי אין יוצאים מים ואין חשש נולד שאין כאן שינוי .תכונת המאכל

9. כתב בשו"ע או"ח סימן שכ סעיף ט השלג והברד, אין מרסקין אותם, דהיינו לשברם לחתיכות דקות כדי שיזובו מימיו, וכתב שם במשנה ברורה סימן שכ ס"ק לג דדמי למלאכה שבורא המים הללו ואסור מדרבנן א"נ גזירה שמא יסחוט פירות העומדין . למשקין

10. כתב בשו"ת עטרת פז חלק ראשון כרך א או"ח סימן יב מותר להשתמש בשבת בשקיות המיוחדים לעשיית קרח, וליכא למיחש לגבי מילואם במים והנחתם בתא ההקפאה שיקרשו ויהיו קוביות קטנות, לא למתקן מנא ולא למידי. רק שיש להזהר שכשבא לקשור ' את הרצועות שבפי השקית, לאחר שמילאם במים, שלא יעשה כדרכו בחול לקשור בב קשרים אפילו ע"ד להתירם בו ביום. אלא רק יקשור ע"י עניבה, או בקשר אחד במקום שיכול וכן בענין הקריעה, שכשרוצה להוציא את הקרח וצריך לקרוע מתבניות הניילון ג"כ שרי וליכא ביה משום קורע, ואמנם מהיות טוב, שבעת שקורע את התבנית, לא יקפיד לקורעה במיתון לפי מידתה כדי שלא לפגוע בזו שלידה, אלא יקרע בלא שום הקפדה ע"ד .שיוכל רק להוציא את הקרח מתוכה

11. משנה ברורה סימן שכ ס"ק לו דשבירת הקרח אינה מלאכה כלל ולא אסרו בריסוק אלא .אם הוא עושה כדי שיזובו מימיו

א) סלט ירקות - מותר להכין סלט ירקות לצורך סעודה בחצי
השעה הקרובה ויש להשתדל  לחתוך  חתיכות גדולות יותר
.12מהרגיל בימי השבוע

ב) קוצץ ירקות ופירות -
 אין להשתמש בכלי המיוחד לעשיית סלט אפילו שאינו חשמלי ועושה כן סמוך
.13לסעודה אסור להשתמש בו לעשיית סלט

ג) מגרדת (פומפייה) - אפילו לצורך ילד קטן אסור להשתמש
במגרדת לטחינה ולכן תפוחי אדמה ושאר ירקות אסור 
לרסק במגרדת או במכשיר המיוחד לריסוק שאין לרסק
.14בכלי בשבת כלל

ד) סכין המיוחדת לעשבי תיבול - אין להשתמש בסכין
.15המיוחדת לעשבי תיבול הבנויה כקשת עם ידיות

ו) בשר מבושל או ביצים או סרדינים -  ושאר מאכלים שאינם
גידולי קרקע  מותר לרסק דק דק במזלג או בסכין לצורך 
.17תינוקות על מנת להאכילם לאלתר

ז) הכנת סלט פירות -  מותר לחתוך פירות לחתיכות כדי
לערבבם ולעשותם סלט פירות ובתנאי שיכינו זאת סמוך
.18לאכילה

ח) ריסוק בננה - מותר לרסק בננה בכף לצורך תינוק שאוכל זו
,מיד ויש המחמירים להפוך את הכף על מנת לרסק בשינוי
.19וכן מותר לסחוט לתוכה מעט מיץ תפוזים כדי לרככה

ט) כתישת שום - אסור בשבת לכתוש שום או שאר תבלינים
בכלי שנועד לכתישה אבל מותר למעכו בשינוי כלומר על
.20ידי כוס

י) מועך תפוחי אדמה - אסור להשתמש במועך תפוחי אדמה
.21משום טוחן בכלי שאסור מהתורה

יא) מעיכת אבוקדו - מותר למעוך אבוקדו רך במזלג או בכף
ומותר לתבל בתבלינים אך בהוספת ירקות או ביצים יש
.22להזהר משום מגבל ולכן מערבבים לאט ובשינוי

יב) פורס לחם - מותר לפרוס לחם במכונה המיוחדת לחיתוך
.23לחם שאינה חשמלית וכן מותר לכוין עובי הפרוסות

יג) פורס ביצים -  מותר להשתמש בשבת בפורס ביצים בין
.24 שפורס לארבע חתיכות ובין שפורס לפרוסות דקות

יד) טחינה אחר טחינה - דבר שהוא טחון ומרוסק מותר לחזור
ולטחנו בשבת כיון שאין טוחן אחר טוחן ולכן דייסת תינוק
או בכפית וכן  שנעשו בה גושים מותר לפררם ולמעכם ביד
.25הדין באבקת שוקו לשתיה שנעשתה גושים מותר לפררם

טו) פיצוח אגוזים ושקדים - מותר לפצח אגוזים במפצח אבל
 יש להקפיד שלא לפצח הרבה אלא רק לצורך האכילה
26באותו רגע ולא להשאיר לאחר זמן

טז) מלח על סלט ירקות -  אין למלוח סלט ירקות במלח
ולהשאירו כך כדי שיקבל הטעם של המלח אלא יש לערבבו
בשמן ולמלוח סמוך לאכילה ולכתחילה יש לשפוך השמן
.27בתחילה ואחר כך המלח

יז) מליחת צנון - אין  למלוח חתיכות צנון יחד אלא יש למלוח
אחד אחד  ולאוכלו מיד  ולא להשאירו   במלח לסעודה    
.28השניה

 


 בשו"ת יחוה דעת חלק ה סימן כז כתב ומותר גם כן לעשו"ת סלט בשבת, ולחתוך הירקות דק דק, על מנת לאכול לאלתר. ויש נוהגים ממדת חסידות לחתוך הירק של הסלט .חתיכות גדולות קצת. ואף על פי שאין זה מן הדין, מכל מקום המחמיר תבוא עליו ברכה . בא"ח שנה שניה פר' משפטים אם אוכל לאלתר או תוך שעה אחת, מותר לחתוך דק דק דכיון שהכלי מיוחד לכך הוי כשחיקת תבלין במכתשת דאסור וכן נפסק בשו"ע לעניין גבינה סימן שכא סעיף י אסור לגרור הגבינה בשבת במורג חרוץ בעל פיפיות שקורין . ראליי"ו. ע"ע במגן אברהם ס"ק יב ובמשנ"ב שם שו"ע סימן שכ"א ס"י אסור לברור הגבינה בשבת במורג חרוץ בעל פיפיות שקורין כאליין" במשנ"ב ס"ק ל"ו הרי זה דמי לחול ודמי לשחיקת תבלין במכתשת ואפילו" . לאכול מיד אסור, ומנוחת אהבה ח"ב עמ‘ רס"ב. שו"ת תבואות שמש או"ח סימן ע"ד כיון שהוא כלי המיוחד לכך יש להחמיר ולא להשתמש בו בשבת אלא בסכין אחרת .שאינה נחשבת לכלי המיוחד לכך כנז"ל לגבי גבינה

12. בשו"ת יחוה דעת חלק ה סימן כז כתב ומותר גם כן לעשו"ת סלט בשבת, ולחתוך הירקות דק דק, על מנת לאכול לאלתר. ויש נוהגים ממדת חסידות לחתוך הירק של הסלט .חתיכות גדולות קצת. ואף על פי שאין זה מן הדין, מכל מקום המחמיר תבוא עליו ברכה . בא"ח שנה שניה פר' משפטים אם אוכל לאלתר או תוך שעה אחת, מותר לחתוך דק דק

13. דכיון שהכלי מיוחד לכך הוי כשחיקת תבלין במכתשת דאסור וכן נפסק בשו"ע לעניין גבינה סימן שכא סעיף י אסור לגרור הגבינה בשבת במורג חרוץ בעל פיפיות שקורין . ראליי"ו. ע"ע במגן אברהם ס"ק יב ובמשנ"ב שם

14. שו"ע סימן שכ"א ס"י אסור לברור הגבינה בשבת במורג חרוץ בעל פיפיות שקורין כאליין" במשנ"ב ס"ק ל"ו הרי זה דמי לחול ודמי לשחיקת תבלין במכתשת ואפילו" . לאכול מיד אסור, ומנוחת אהבה ח"ב עמ‘ רס"ב. שו"ת תבואות שמש או"ח סימן ע"ד

15. כיון שהוא כלי המיוחד לכך יש להחמיר ולא להשתמש בו בשבת אלא בסכין אחרת .שאינה נחשבת לכלי המיוחד לכך כנז"ל לגבי גבינה

16. עייין בשו"ת תפילה למשה ח"א סמ"ז, וכ"כ בשו"ת יחוה דעת ח"ה, סימן כ"ז וכ"כ בשו"ת אור לציון ח"א סימן כ"ח. ועיין בשמירת שבת כהלכתה ח"א עמ‘ ע"ב ס"ח, התיר . רק ע"י שינוי לרסק בננה

17. בשולחן ערוך אורח חיים סימן שכא סעיף ט' כתב מותר לחתוך בשר מבושל או צלי, דק דק בסכין ובמגן אברהם שם ס"ק י בשר דאין גדולו מן הארץ לא שייך בו טחינה. וכן במשנה ברורה שם ס"ק ל"א מותר לחתוך אפילו דעתו להניחו לאחר זמן. ובמנוח"א מותר לרסק סרדינים וביצים בשיני מזלג כדי לאוכלן מיד. ואין כאן חשש גיבול כיון שלא נעשה כולו לבלילה אחת אלא חתיכות מרוסקות.ע"ע במנוחת אהבה ח"ב עמ‘ רפ"א ובשו"ת תפילה למשה ח"א סמ"ח, ועיין בשמירת שבת כהלכתה פ"ו סי"ד. וכן בשאר האחרונים

18. שו"ת יחו"ד ח"ה סימן כ"ז בא"ח משפטים ב שו"ת אג"מ ח"ד או"ח סע"ד שו"ת אור . לציון ח"א סימן כ"ח

19. כן בשו"ת יחווה דעת חלק ה סימן כז מותר לכתחלה לרסק בננה או ירקות מבושלים בשיני המזלג לצורך תינוק, וכיוצא בו, כדי להאכילו לאלתר. ובשו"ת תפילה למשה חלק .א' סימן מז

20. עיין באור לציון חלק א סימן כח ובחלק ב פרק מז סעיף כו וכן ביחוה דעת חלק ב שם שבשינוי אחד כלומר על ידי מזלג או כוס מותר לרסק תפוחי אדמה או בננות או אבוקדו ויש מחמירים לפי שיטת החזון איש להפוך את המזלג ועיין במנוחת אהבה חלק ב עמוד .רסה מה שכתב לעניין שחיקת שום והצריך שם לכתחילה שני שינויים


21. כיון שנחשב לכלי והוי דרך מלאכה שאסורה בשבת

22. באור לציון הנ"ל וכן בשו"ת יחוה דעת חלק ה סימן כז מותר לכתחלה לרסק בננה או ירקות מבושלים בשיני המזלג לצורך תינוק, וכיוצא בו, כדי להאכילו לאלתר. ועיין להלן .בהלכות מגבל

23. שו"ת אגרות משה חלק או"ח ד סימן ע"ד, משנ"ה ח"ה סנ"ג שש"כ פי"א סי"א

24. כיון שאין טחינה אלא בגידולי קרקע וביצה אינה גידולי קרקע לכן מותר לתכה אפילו לפרוסות דקות בכלי המיוחד לכך וכן פסק בשמירת שבת כהלכתה חלק א פרק ו סעיף ג ובילקו"י סימן שכא סעיף יז. וכן ברבבות אפרים ח"א סימן רמח. שו"ת אגרות משה חלק .או"ח ד סימן ע"ד

25. .ועיין בשמירת שבת כהלכתה פע"ד סי"ג, במנוחת אהבה ח"ב פ"ט סט"ז

26. . אורחות שבת עמוד קסד וכן בתפילה למשה סימן מב ילקו"י שי"ט שעיף שכ

27. משנה ברורה סימן שכא ס"ק י"ג וי"ד וה"ה כל ירק שצריך מליחה וצריך לשפוך שמן כיון . שתכונת השמן להחליש כח המלח עיין בהליכות עולם ח"ד עמ' ס"ה שש"כ עמ' ק"ב

28. כתב בשו"ע או"ח סי' שכ"א סע' ג' אסור למלוח חתיכות צנון, ד' או ה' ביחד, מפני שנראה .ככובש כבשים, והכובש אסור מפני שהוא כמבשל, אלא מטבל כל אחת לבדה, ואוכלה אבל ביצים, מותר למולחן. משנה ברורה סימן שכא ס"ק יד דכשכל חתיכה מונחת לבדה אין בזה משום כובש כבשים וגם לא מיחזי כמעבד אבל כשמולחם ביחד אפילו דעתו לאכלם תיכף ולא להשהותם במלחם עד שיצא מרירותם מזיעה כדרכם ג"כ אסור. וכן .בהליכות עולם ח"ד עמ' ס"ד