יג. בגדי שבת - יש להכין בגדים המיוחדים רק לשבת ויש להקפיד ללבשן לפני הדלקת נרות וכן להשאר עם בגדי שבת בקידוש וכן בכל סעודות שבת וראוי להשאר עם בגדי שבת אפילו בסעודה רביעית 14.

יד. נעלי שבת - אע"פ שאין חיוב לייחד נעלים, ראוי לצחצחן היטב וכבר נהגו ללבוש נעליים מיוחדות לשבת 15.

טו. ציפורניים - יש מצוה לגזוז צפרניים דווקא בכל יום שישי ולפחות פעם בשבועיים ויש מקפידים שלא לגזור צפרניים ביום חמישי אבל מעיקר הדין אין איסור בכך 16.

טז. סדר גזיזת ציפורניים - יש נוהגים להקפיד על סדר מסויים של גזיזת הציפורניים ויש שאינן נוהגים בכך מכל מקום מותר לגזוז צפרנים באיזה סדר שרוצים 17.

יז. זהירות בציפורניים - יש להזהר שלא להניח צפרניים על גוף האדם ולא על הבגדים או על הנעליים אלא להשליכן לאסלה או לכיור כדי שלא ידרכו עליהם בני אדם 18.

יח. בכל מקום שהציפורן נופלת בפעם הראשונה, הדורך עליה יכול להנזק. ולכן כשציפורן נפלה ואבדה, יש לטאטא את המקום כדי שלא ידרכו עליה ובפרט אשה מעוברת 19.

יט. מים חמים - מצוה להתקלח ולחפוף את השיער במים חמים וכן לקלח את הילדים לכבוד שבת, ובימים הקצרים אפשר כבר ביום חמישי 20.

כ. שטיפת ידיים ורגליים - כשאין זמן או אין אפשרות להתקלח במים חמים אפשר לשטוף את הידיים ואת הרגליים במים חמים וגם כן נחשב למצוה 21.

כא. מקלחת לפני השקיעה - יש להמנע מלהתקלח סמוך לשקיעה מחשש חילול שבת כיון שבקלות אפשר להכשל באיסורים חמים ובפרט אם המים חוממו בבוילר חשמלי 22.

כב. תספורת - יש מצוה להסתפר ביום שישי לכבוד שבת קודש וכן ראוי להרגיל את הילדים שמסתפרים ביום שישי 23.

כג. טבילה במקוה - מנהג נכון הוא לטבול במקוה בכל ערב שבת ויש להשתדל מאוד לטבול רק אחרי חצות יום שישי ולא מוקדם יותר 24.

כד. שינה ביום שישי - יש אומרים שמצוה לישון ביום שישי על מנת שיהיה כח לקבל את השבת בשמחה ובישוב הדעת 25...

זהירות מונעת...
ביום שישי מנסה היצר הרע לחבל בשלום הבית
 כדי שבשבת כולם יהיו כועסים ופרודים.
לכן יש להשגיח שביום שישי לא מתווכחים
ואת כל המריבות דוחים.

14.  שו"ע או"ח סימן רסב סעיף ב ישתדל שיהיו לו בגדים נאים לשבת וכתב חיי אדם חלק שני כלל ה ילבוש בגדי שבת, כי אין המלבושים לכבוד הרואים כי אם לכבוד , השבת. בן איש חי פרשת לך לך אות יח יזהר ליחד בגדים נקיים וטובים לכבוד שבת וכן בשולחן ערוך הרב או"ח סימן רסב סעיף ג חייב כל אדם להשתדל שיהיו לו בגדים נאים לשבת כפי יכולתו שצריך לכבד השבת בכסות נקיה. וע"ע בכף החיים . סימן ש אות יד שראוי להשאיר בגדי שבת עד אחר סעודה רביעית

15. בשו"ת יחווה דעת חלק ה סימן כג כתב שאין צורך לייחד נעלים לשבת, ורק ראוי למשחן ולצחצחן יפה לכבוד שבת. והמתחסד ליחד נעלים מיוחדות לשבת תבוא עליו . ברכה

16. שו"ע אורח חיים סימן רס סעיף א וכתב הבן איש חי פרשת לך לך ויזהר לקוץ צפרני ידיו ורגליו בכל ערב שבת, ואם לא יוכל בכל ערב שבת מפני ששוהה גדולם, יזהר לקוץ כל שתי שבתות. ובמשנה ברורה שם ס"ק ו יש מקפידין שלא ליטלן ביום חמישי מפני שהצפרנים מתחילין לחזור ולצמוח ביום ג' לגלוחן וא"כ אין זה תיקון כבוד שבת שחוזר לצאת וע"ע בכף החיים שם אות ט"ו ובאורל"צ ח"ב עמ' שיב .שמנהג בני ספרד שלא לחוש לגזוז ציפורניים ביום חמישי וכן לא לסדר גזיזתם

17. , שו"ע אורח חיים סימן רס וכשנוטל צפרניו לא יטול אותן כסדרן. ויתחיל בשמאל בקמיצה. ובימין, באצבע. וסימן לזה. דבהג"א, בשמאלו. ובדאג"ה, בימין וכתב המגן אברהם סימן רס ס"ק א והאר"י היה מלעיג ע"ז ולא היה חושש לכך וע"ע בהערה הקודמת ובמקורות שכתבו בכף החיים ובברכי יוסף ובאור לציון שכתבו שאין לבני .ספרד לחשוש בכך

18. , כתב הבן איש חי פרשת לך לך אות יד ויזהר בקציצת הצפרנים שלא יפלו על בגדיו וכל שכן שלא יקוץ ויניח על בגדיו, וצריך להזהר שלא יניח הצפרניים אפילו על . מנעליו, ואין חילוק בזה בין צפרני ידים לבין צפרני רגלים

19. משנה ברורה סימן רס ס"ק ו איתא בגמרא מו"ק י"ח השורף צפרנים חסיד קוברן צדיק זורקן רשע שמא תעבור עליהן אשה מעוברת ותפיל ולכן בבית המדרש דלא שכיחי נשי או בית המרחץ שעשוי רק לרחיצת אנשים מותר לזרוק. גם איתא שם בגמרא דאין בכחן להזיק רק בדוכתא דנפילי אבל אי כניש להו בתר הכי ושדי להו לאבראי לית לן בה וכתב בפרישה סימן רמ"א מכאן דאם חתך בביתו במקום דשכיחי נשי ונפל מידו קצת צפרניו יכבד אותו המקום ויזיזם ממקומם ושוב לית לן .בה והא"ר כתב דאפשר שדוקא כשהשליכן חוץ לחדר הוי שינוי מקום

20. שו"ע אורח חיים סימן רס סעיף א מצוה לרחוץ כל גופו. ואם א"א לו, ירחוץ פניו ידיו ורגליו בחמין מפני כבוד השבת ומ"מ אין זה חובה גמורה והמקיימה מקבל עליה שכר ושאינו מקיימה אינו נענש עליה. ע"ש במשנה ברורה ומכיון שיש חיוב לחנך את הילדים להתכונן לכבוד שבת לכן יש להכינם כבר מקטנות להכין את ההכנות לשבת . ובפרט את הרחיצה במים חמים

21.  משנה ברורה שם ס"ק ב גם על הנשים שייך מצות רחיצה ובימי החורף שהימים קצרים ואין להם פנאי יקיימו מצות הרחיצה בפניהם וידיהם ואף לאנשים די בזה . כשאין להם פנאי

22. כתב במשנה ברורה סימן רס וזה לשונו מאד יש ליזהר שלא יבוא ע"י מצות הרחיצה לחשש חילול שבת ובעו"ה הרבה נכשלין בזה בימי החורף כשהימים קצרים שיושבין כמעט עד שחשיכה ואף אם גמר את עצם הרחיצה בהיתר ג"כ מזדמן איסור לידו שפעמים הוא סורק את ראשו בסוף שהיא מלאכה דאורייתא בשבת. גם מצוי שאחר גמר כל הפעולות סוחט האלונטית מהמים שנבלע בו והוא בכלל מכבס וסירוק השיער עכ"ל. ואם המים חוממו על ידי בוילר חשמלי יש איסור נוסף לכן יש .להתקלח מוקדם יותר

23. כתב הרמ"א בשו"ע או"ח סימן רס ס"א ואם היו שערות ראשו גדולות, מצוה לגלחן ובמשנה ברורה ס"ק ז כתב הטעם כדי שלא יכנס לשבת כשהוא מנוול. וכמובן . כשהימים קצרים אפשר להסתפר כבר לפני כן

24. כתבו המקובלים שיש ערך לטבילה בערב שבת וכן הובא ביסוד ושורש העבודה שער שמיני פ"י לכן יש להשתדל בכל עז שלא לוותר על טבילה זו וכן כתב הבן איש חי פרשת לך לך אות ט"ז מה טוב ומה נעים על פי הסוד לטבול בערב שבת, כדי לקבל תוספת נפש רוח נשמה דליל שבת על ידי טבילה, וטבילה ראשונה לטהרה מכל טומאה, ושניה לתקון עון הכעס, ושלישית להפשיט בגדי חול מעל הנפש, ורביעית להסיר ולהפשיט מעליו הרוח שהיה שורה עליו בימי החול, כדי שישרה עליו עתה רוח . מבריאה

25. בספר מצווה ועושה בעמוד תקנד הביא מקורות משולחן הטהור סימן רנ ס"ג מי שיש .לו נשמה כשרה ישן בערב שבת ועוד מקורות עיי"ש