סעודה ביום שישי- אין לאכול ביום שישי סעודה גדולה שאינו רגיל בה בימי השבוע, כגון מה שמגישים באולמות וכן כדרך מה שאוכלים בסעודה ראשונה או שניה בשבת וכל היום בכלל האיסור אבל מותר לאכול כל היום כל סוגי המזונות ופירות וירקות 46.

סעודה קלה - סעודה שאין בה ריבוי מאכל ומשתה כגון באופן שרגילים לאכול בימי השבוע מותר לאכול עד שעה שלוש אחה"צ בערך ומשעה זו ואילך יש להמנע 47.

סעודת מילה או פדיון - מותר לאכול סעודת קבע , בסעודת מצוה כגון בסעודת פדיון הבן, או בסעודת מילה אפילו שנעשית אחר חצות היום ויש להמנע מלאכול הרבה 48.

 

46 סעודת קבע הגדרתה כל סעודה שהיא כמו הסעודות הגדולות שעושים בשמחות וכן כסעודה שאוכלים בליל שבת גם כן נחשבת לסעודת קבע. וכתב בשו"ע או"ח סימן רמט סעיף ב אסור לקבוע בערב שבת סעודה ומשתה שאינו רגיל בימי החול, ואפילו היא סעודת אירוסין, מפני כבוד השבת, שיכנס לשבת כשהוא תאב לאכול. וכל היום . בכלל האיסור. וכן הבא"ח פרשת לך לך אות כא

47 כתב בשו"ע או"ח סימן רמט סעיף ב ולאכול ולשתות בלי קביעות סעודה, אפילו סעודה שרגיל בה בחול, כל היום מותר להתחיל מן הדין, אבל מצוה להמנע מלקבוע סעודה שנהוג בה בחול, מט' שעות ולמעלה. ומש"כ שעה שלוש כיון שבדרך כלל בין . בימי החורף ובין בימי הקיץ השעה הזו היא לפני תשע שעות כמובא בשו"ע

48 שו"ע או"ח סימן רמט סעיף ב וסעודה שזמנה ערב שבת, כגון ברית מילה או פדיון הבן, מותר וכן במשנה ברורה שם ס"ק יג דהיא ג"כ סעודת מצוה ואין לדחותה מפני סעודת שבת ומ"מ לכתחלה מצוה להקדימה בשחרית משום כבוד שבת על מנת . להגיע לסעודת שבת שעדיין תאבים לאכול