טו. כיבוס ביום שישי - חז"ל קבעו שלא לכבס ביום שישי כדי שיהיו פנויים להכנות לשבת ולכן יש להקפיד לכבס את כל הבגדים כבר ביום חמישי 40.

טז. מכונת כביסה - כתבו פוסקי זמננו שכיום שיש מכונות כביסה, מי שלא הספיק לכבס ביום חמישי וצריך את הבגדים לשבת, יש לו על מי לסמוך 41.

יז. כביסה ביד - אע"פ שהתירו כביסה במכונה, מכל מקום יש להימנע מלכבס כביסה ביד 42.

יח. כביסה של תינוקות - בגדי תינוקות שיש צורך לכבסם ביום שישי, אפשר לכבס את הבגדים במכונת כביסה ואפילו ביד 43.

יט. תליית כביסה - מותר לתלות כביסה ביום שישי אפילו שמתיבשת בשבת ואין כאן איסור של מראית עין ואם צריכים את הכביסה בשבת אפשר להורידה מהחבל בשבת 44.

ואין לחדש גזרות מדעתנו ומכיון שמותר לתלות כביסה ביום שישי אין לחשוש שמא יאמרו שכיבס בשבת,
ומותר להוריד כביסה בשבת אם הבגדים לצורך שבת ואין כאן הכנה משבת לחול ויש שרצו לחלק אם הכביסה היתה ראויה להתייבש בשבת ועיין בהליכות עולם חלק ג עמוד רכ שהתיר בכל עניין להוריד כביסה מהחבל ולא אמרינן מגו דאתקצאי בבין השמשות אתקצאי לכולי יומא.

כ. הפעלת מכונה לפני כניסת שבת - כשלא הספיקו לכבס , או ליבש בגדים ויש צורך בבגדים כבר למוצאי שבת, אפשר להפעיל את המכונה סמוך לכניסת שבת אפילו שהיא גומרת פעולתה בשבת 45.

מרן בסימן רנ"ב סעיף ה', כתב שמותר לתת חטים לתוך הריחים של מים סמוך לחשיכה ואין חוששים להשמעת קול שיאמרו ריחים של פלוני טוחנות בשבת. וכתב על זה הרמ"א בהגה, ויש אוסרים בריחים, וכן בכל מקום שיש לחוש להשמעת קול, וכן נוהגים לכתחלה, אבל במקום הפסד יש להקל ע"כ. וכתב הפרי מגדים באשל אברהם ס"ק כ"א, שמעיקר הדין אנו סובים כדעת רבינו תם וסיעתו, שהשמעת קול מותרת בשבת, וכמו שפסק המחבר בשלחן ערוך, אלא שנוהגים להחמיר לכתחלה לחוש לדעת החולקים במקום שאפשר בלי הפסד ע"כ. ומותר לתת בגדים למכונת כביסה אוטומטית סמוך לכניסת השבת, והם מתכבסים מאליהם בשבת. ולדעת הרמ"א, הואיל וכאן יש צורך בדבר, גם כן אפשר להקל עיין כל זה בשו"ת יחווה דעת חלק ג סימן יח.

40. מתקנת עזרא שיהיו מכבסים בגדים בחמישי בשבת, מפני כבוד השבת כן בשו"ע או"ח סימן רמב. ועי"ש באחרונים שהתקנה היא כדי שלא יכבסו בע"ש שיהיו פנוים . לכבוד שבת

41. כיון שכל הגזרה היתה בזמנם כשהיה טורח לכבס אבל כיום אין בכך טורח גדול ופעולת הכיבוס ממש נעשית על ידי מכונה והאדם הוא רק מכניס את הבגדים למכונה והוא אינו מכבס ואפשר שכך לא גזרו לאסור כשאינו מכבס ממש לכן אפשר להקל, עיין בשש"כ פרק מב הערה יג ובשו"ת אורל"צ ח"ב פט"ז שאלה א תלה את . ההיתר רק אם יש מכונת יבוש אפשר להקל כיון שתליית כביסה היא טורח גדול

42. כיון שכך היא תקנת עזרא לא לכבס ביום שישי על מנת שיהיו פנויים ומה שהקילו .במכונת כביסה א"א לבוא ולהקל בכביסה ביד אלא אם כן במקרה בלתי סביר

43. שעליהם לא שייכת הגזרה של עזרא אלא רק על בגדי הגדולים שעוסקים בכבוד שבת אבל בגדי תינוקות אינם בכלל הגזרה ולא יותר חמור מחול המועד שהתירו בגדי . תינוקות וכן ראיתי שכתב בחוט השני בהלכות כביסה בערב שבת

44. ואין לחדש גזרות מדעתנו ומכיון שמותר לתלות כביסה ביום שישי אין לחשוש שמא יאמרו שכיבס בשבת, ומותר להוריד כביסה בשבת אם הבגדים לצורך שבת ואין כאן הכנה משבת לחול ויש שרצו לחלק אם הכביסה היתה ראויה להתייבש בשבת ועיין בהליכות עולם חלק ג עמוד רכ שהתיר בכל עניין להוריד כביסה מהחבל ולא אמרינן . מגו דאתקצאי בבין השמשו"ת אתקצאי לכולי יומא

45. מרן בסימן רנ"ב סעיף ה', כתב שמותר לתת חטים לתוך הריחים של מים סמוך לחשיכה, ואין חוששים להשמעת קול שיאמרו ריחים של פלוני טוחנות בשבת. וכתב , על זה הרמ"א בהגה, ויש אוסרים בריחים, וכן בכל מקום שיש לחוש להשמעת קול וכן נוהגים לכתחלה, אבל במקום הפסד יש להקל ע"כ. וכתב הפרי מגדים באשל אברהם ס"ק כ"א, שמעיקר הדין אנו סוברים כדעת רבינו תם וסיעתו, שהשמעת קול מותרת בשבת, וכמו שפסק המחבר בשלחן ערוך, אלא שנוהגים להחמיר לכתחלה לחוש לדעת החולקים במקום שאפשר בלי הפסד ע"כ. ומותר לתת בגדים למכונת כביסה אוטומטית סמוך לכניסת השבת, והם מתכבסים מאליהם בשבת. ולדעת הרמ"א, הואיל וכאן יש צורך בדבר, גם כן אפשר להקל עיין כל זה בשו"ת יחווה דעת .חלק ג סימן יח