ז. סגולה לשלום בית - מקובל על ידי חז"ל שניקוי פינות הבית מקורי עכביש זוהי סגולה לשלום בית. לכן יש להשתדל כבר לפני חצות יום להוציא את כל קורי העכביש מהפינות בכל חדרי הבית 8.

 ח. שטיפת הבית - אין חובה לשטוף את הבית, אבל יש להקפיד שהבית יראה נקי ומסודר לכבוד שבת קודש ולכן ראוי לטאטא היטב את הבית 9.

 ט. הכנת מצעים - מצוה של כבוד השבת היא להכין מצעים נקיים לכבוד שבת ולכן יש לתכנן מראש את החלפת המצעים שיהיו ממש סמוך לשבת 10.

י. סידור השולחן - יש מצוה שהשולחן יהיה ערוך ומסודר כבר לפני שבת ובמשך כל השבת אפילו שלא בזמן סעודות השבת 11.

יא. בדיקת כיסים - יש מצוה מיוחדת בכל ערב שבת לבדוק את הכיסים של בגדי שבת שלא יהיה שם מוקצה שאסור לטלטלו בשבת 12.

יב. סגולה למחיקת עוונות - כתבו בשם האר"י ז"ל שהזיעה ,שאדם מזיע בצרכי שבת הם סגולה למחיקת העוונות ולכן כדאי מאוד לטרוח הרבה ולהזיע בשביל כבוד שבת 13.

הצעה טובה: את כל ההכנות לשבת עושים סמוך לחצות יום
 וכך שעתיים לפני כניסת שבת המאכלים מתחממים על הפלאטה
ונשאר רק להדליק נרות שבת.

8. אליה רבה או"ח סימן רנ וכן הבן איש חי הלכות שנה שניה פרשת לך לך אות יג כתבו שטוב לפנות קורי עכביש שבבית בכל ערב שבת קודש, כדי לגרש הקליפה, וכתב הרב כף החיים סימן רנ ס"ק י שנכון לפנות זה קודם חצות דוקא
9. שו"ע אורח חיים סימן רסב סעיף א יסדר שולחנו ויציע המטות ויתקן כל ענייני .הבית, כדי שימצאנו ערוך ומסודר בבואו מבהכ"נ 
10. כ"כ שם ואע"פ שזה לא חובה מכל מקום מצוה
11. שו"ע אורח חיים סימן רסב כתב ויהיה שלחנו ערוך כל יום השבת וכן המנהג, ואין .לשנות. וכן במשנה ברורה ס"ק ג שזהו כבוד שבת
12. הגמרא בשבת יב, א חנניא אומר חייב אדם למשמש בבגדו ערב שבת עם חשכה. וכן כתב בשו"ע או"ח סימן רנב סעיף ז מצוה למשמש אדם בכליו בערב שבת סמוך לחשיכה שלא יהיה בהם דבר שאסור לצאת בו בשבת. ובשו"ע אורח חיים סימן רנב סעיף ז מצוה למשמש אדם בכליו בערב שבת סמוך לחשיכה שלא יהיה בהם דבר שאסור לצאת בו בשבת. משנה ברורה ס"ק נה שמא יש בהם איזה דבר ויוציאנו . לרשו"ת הרבים או שמא יש דבר מוקצה ויטלטלנה בשבת
13. כתב בשערי תשובה סימן רנ וזה לשונו עיין באה"ט בשם כוונות האר"י ז"ל הזיעה שאדם מזיע בצרכי שבת הם סגולה למחיקת העונות כמו הדמעות ולכן צריך לטרוח ,הרבה בשביל כבוד שבת ע"ש וכן כתב הרב מחזיק ברכה ז"ל בשם ספר הכונות ישן שהזיעה שהאדם מזיע בעסקי צרכי שבת, הקדוש ברוך הוא מוחק בו כל העונות כמו .הדמעות, הובא בבן איש חי פרשת לך לך