בשבת יש איסור אמירה לגוי כלומר כל דבר שאסור ליהודי
,לעשותו אסור לומר לגוי לעשות  יש שלושה מצבים: אמירה
.רמז, סיפור דברים, כפי שיבואר להלן

פא.
רמז לגוי בלשון ציווי - כל מה שאסור לומר לגוי אסור גם כן
לרמוז לו בלשון ציווי שיעשה כגון לומר לו תרים יד ימין
.1והוא מבין שהוא צריך להדליק את האור

פב.
רמז בלשון של סיפור דברים לגוי - מותר לספר לגוי סיפור
או לומר לו משפט שממנו יבין מה הוא צריך לעשות כגון ביום קר אפשר לומר לו קר לי מאוד והוא מבין מעצמו
.2ומדליק את המזגן או התנור

כולנו אוהבים להקשיב לסיפורים
לכן 
על ראש  המשפחה
להכין סיפורים שיש בהם תוכן מוסרי
לשולחן שבת1. שו"ע או"ח סימן שז סעיף כב כל דבר שאסור לומר לאינו יהודי לעשותו בשבת, אסור לרמוז לו לעשותו ובמשנה ברורה ס"ק עו הסביר שגם זה הוא בכלל אמירה לגוי כיון שע"י רמיזתו עושה בשבת וה"ה שאסור לומר לו בשבת איזה דבר שיבין מתוך כך שיעשה . מלאכה ולכן אסור לומר לגוי שיקנח חוטמו כדי שיבין שיסיר הפחם שבראש הנר

2. כן מבואר שם וכל זה בתנאי שאין הנאה מושלמת ממעשה של הגוי כגון שהיה אור עמום .והגוי הגביר את האור

פג.
הנאה ממלאכה של גוי - גוי שחילל שבת לצורך יהודי אסור
ליהודי להינות ממלאכתו שעשה בשבילו ולכן אם במקום
.3חשוך הדליק הגוי את החשמל ליהודי אסור להינות מהאור

פד.
שמיעת רדיו - גוי שגר אצל ישראל ושומע מוזיקה בקול רם
ממכשיר רדיו וכד' אין לומר לו בפירוש לכבות או להנמיך אפשר לרמוז לו להוריד את הווליום כגון את הווליום אבל
.4לומר לו אנחנו רוצים לנוח

פה.
קצר  חשמלי -  אסור  לומר לגוי להדליק או  לתקן קצר
חשמלי  אבל  כשיש  ילדים  קטנים  הזקוקים למים ח
מים לשתיה כגון לדייסת חלב מותר לומר סיפור דברים שמתוכם יבין
שהוא צריך להדליק את החשמל כגון לומר לו הילדים רעבים או
אין לי מים חמים והוא מבין מעצמו ומחבר את
.5המיחם

פו.
גוי שמכין לצרכו - גוי שיושב בחדרוומדליק את האור
.6בשבילו מותר ליהודי שנכנס לחדר ליהנות מהאור

פז.
להדליק מזגן - בימי הקיץ החמים אפשר לומר לגוי חם לי
כדי שידליק מזגן לקירור ומותר להינות מהקירור וכן בימי החורף הקרים
שיש ילדים קטנים שעלולים להתקרר אפשר
.7לומר לגוי קר מאוד והוא מבין מעצמו ומדליק מזגן לחימום

פח.
לכבות מזגן - כאשר יש צורך לכבות מזגן אפשר לומר לגוי
.8קר לנו (או חם לנו) והוא מבין מעצמו ומכבה את המזגן

פט.
נקיון  הבית  -  גויה  שתפקידה  לסעד  ולנקות  את  הבית
ומשתמשת במדיח כלים או  מנקה בסחבה את הבית ואפילו
.9מכבסת כביסה אם זוהי עבודתה אין למחות בידה

צ.
אחר השקיעה - בין השמשות מותר לומר לגוי לעשות דבר
שיש לו חשיבות לצורך השבת כגון לחבר פלאטה חשמלית
או לתקן קצר אפילו שקבלו עליהם את השבת באמירת בואי
.10כלה

צא.
אמירה לגוי להדליק נרות שבת  -
זמן הדלקת נרות שבת
הוא כחצי שעה לפני אבל בדיעבד כשלא הדליקו ונזכרו
אחר השקיעה בבין השמשות מותר לומר לגוי להדליק והיא
.11לא תברך על ההדלקה

צב.
מקרר חשמלי -  מותר לומר לגוי לפתוח מקרר חשמלי
.12אפילו שנורת השמל נדלקת

צג.
ניתוק מנורת החשמל במקרר - אין לומר לגוי
לנתק את
החשמל אבל אפשר לומר איני צריך שם אור ואם הוא מנתק
.13או מפרק את הנורה אין צריך לומר לו להפסיק

צד.
מתקן מים -  מותר לומר לגוי להוציא מים חמים ממתקן
.14חשמלי אפילו שהמתקן ידלק באופן אוטומטי

צה. אזעקה - כשמופעלת אזעקה ברכב בקול רם שגורם צער
לשכנים  מותר  לומר  לגוי  שרוצים  כאן  שקט  והוא  מבין
.15מעצמו לנטרל את האזעקה

צו.
אור בשירותים -  כששכחו להשאיר אור בשירותים ואין אפשרות
להתפנות שם ולא במקום אחר יש אפשרות לומר
.16לגוי שחשוך שם והוא ידליק

צז.
צידה - כשיש בעל חיים המבהיל את בני הבית מותר לספר לגוי
7יש עכבר בבית וכד' כדי שיניח מלכודת או שילכוד
.17אותו על מנת שיסלקו מהבית

 3. שו"ע או"ח סימן רעו סעיף א א"י שהדליק את הנר בשביל ישראל, אסור לכל, אפי' למי שלא הודלק בשבילו. ואיסור זה הוא מדרבנן שאם יהיה מותר לו להינות יאמר לו . להדליק בשבילו

4. כשאומר לו להנמיך או לכבות הרי הוא עובר על איסור אמירה לגוי שאסור אפילו שאין בזה הנאה לכן ירמוז לו באופן המותר על ידי כך שאומר לו שבת היום או אני רוצה לישון . וכך הגוי מבין מעצמו ומכבה או מנמיך

5. אמירה לגוי בשבת אסורה אבל במקום חולי או שיש סכנה אפשר לומר לו וכאן הקטנים דינם כחולה שאין בו סכנה שמותרת האמירה לגוי ולכן מותר לומר לו בפירוש חבר את המיחם על מנת שיהיו מים חמים לקטנים לדייסה ולכתחילה עדיף שיאמר זאת בלשון סיפור דברים כיון שיש מחלוקת בין האחרונים מה ההגדרה של קטן שהוא חולה שאין בו סכנה

6. כיון שאינו עושה זאת בשביל ישראל אלא בשבילו מותר ליהודי להינות מכך כמובא . בשו"ע או"ח סימן רעו סעיף א' אם הדליקו לצרכו מותר להינות עיי"ש

7. הדלקת מזגן היא איסור דרבנן כמובא בשו"ת יבי"א חלק ז או"ח סימן לח שכתב שם שאין בהפעלת זרם החשמל במאוורר או במזגן אויר אלא משום שבות, וע"י גוי הו"ל ,שבות דשבות, שבמקום צער יש להתיר, ובפרט בזמן הזה שהורגלו בכך גם בימי החול הילכך כשהחום גדול וקשה לסובלו, ומכל שכן כשיש שם תינוקות קטנים, מותר לומר לגוי להפעיל את המאוורר או מזגן אויר. ואף אם אין החום גדול כל כך יש להתיר כשיש .שם תינוקות קטנים. ומכל שכן כשאינו אומר לגוי בפירוש אלא על ידי רמז דשפיר דמי

8. כשיש סכנת חולי אפשר לומר לו בפירוש כבה את המזגן כיון שאמירה לגוי באיסור דרבנן במקום חולי אפשר להקל אבל כשלא במקום חולי אין להתיר אמירה בפירוש אבל .בסיפור דברים והגוי מבין ומכבה מעצמו אין איסור

9. כיון שהיא מדיחה במדיח על מנת להקל מעליה טורח הדחת כלים ולכן נחשב שעושה כן בשביל עצמה משנה ברורה סימן רעו ס"ק כז כשמדלקת השפחה כדי להדיח כלי אכילה שאכלו לא מיקרי לצורך ישראל כיון שאין גוף הישראל נהנה ממנו אלא כלים שלו .מודחים והיא חייבת להדיחם לצרכה דהעיקר אדעתא דנפשה קעבדה

10. כ"כ בשו"ע או"ח סימן רסא סעיף א מותר לומר לא"י, בין השמשות, להדליק נר לצורך . שבת; וכן לומר לו לעשו"ת כל מלאכה שהיא לצורך מצוה או שהוא טרוד ונחפז עליה כיון דאמירה לגוי הוא בכלל שבות ולא גזרו על שבות בין השמשו"ת לצורך מצוה כגון . כאן שיש לו צורך לכבוד השבת ומצטער מזה עיי"ש באחרונים

11. בשו"ע סי' רסא ס"א כתב בבין השמשות אין מדליקין את הנרות ומותר לומר לגוי בין השמשות, להדליק נר שבת משנה ברורה שם ס"ק ו' וס"ק י"ג כתב שספק איסור דאורייתא הוא. ואסור כמו בשבת ואמירה לגוי הוא בכלל שבות ולא גזרו על שבות בין . השמשו"ת לצורך מצוה

12. כתב המשנה ברורה סימן רנג ס"ק צט אמירה לגוי דהוי שבות דלית בו מעשה לא מחמירינן כולי האי ושרי אף בפסיק רישא. כיון שאיסור זה הוא פסיק רישא ולכן אמירה . לגוי בפסיק רישא מותרת

13. כיון שאין כאן אמירה מפורשת אלא סיפור דברים בעלמא וכן אין כאן הנאה מושלמת .ממעשה הגוי כיון שאינו צריך את האור ופתיחת הדלת מותרת כשאין מנורה

14. פסיק רישא בגוי מותר ואפילו אמירה או הנאה ממעשהו כגון פתיחת מקרר עם נורת חשמל וכן הוצאת מים מהמתקן אפילו שעל ידי כך יופעל המתקן לחימום או לקירור עיין . ילקו"י שבת ב עמ' רנה

15. כן כתב במלכים אמניך עמוד רנה וכתב שם שאם יגרם חילול שבת גדול יותר אפשר להקל על ידי אמריה לגוי כדי להציל רבים מעוון ואפשר לומר לו בדרך סיפור ואין כאן הנאה ישירה ממלאכת הגוי בשבת כי אם סילוק נזק והובאו דברים אלו בספר ילקוט יוסף סימן . שז עמוד רעד

16. כיון שראינו שהתירו שבות דישראל במקום כבוד הבריות וכאן זה יותר קל כיון שהוא שבות אמירה לגוי ובפרט שהט"ז פסק שאפשר להינות מהאור וכן בביאור הלכה ביאר דבריו וכן ראיתי בספר אמירה לנכרי עמוד שצג

17. אין כאן אמירה מפורשת ללכוד את העכבר ולכן אפשר להקל ובפרט שכאן יש איסור .דרבנן של מלאכה שאינה צריכה לגופה ובמקום צער מותרת אמירה לגוי בכגון זה