ההכנות לכבוד שבת הן חלק עיקרי ביותר מכבוד השבת, וראוי להכין את כל ההכנות ביום שישי, אבל בימי החורף הקצרים אפשר להתחיל את ההכנות ביום חמישי או אפילו ביום רביעי.

 הכלל הוא: ככל שמתכוננים יותר ביום שישי, כך נהנים יותר בשבת.

וכתוב שבכל מעשה שהאדם עושה יאמר לכבוד שבת. לפני שמתרחץ יאמר הריני הולך להתרחץ לכבוד שבת קודש, וכשקונה יאמר הריני קונה לכבוד שבת קודש, וכשמכין מאכלים יאמר אני מכין לכבוד שבת קודש כך יאמר על כל מעשה ומעשה1.

זוהי זכות גדולה להתכונן לכבוד שבת כל תלמידי החכמים בכל הדורות היו מקפידים להכין אפילו משהו קטן לכבוד שבת.

רב חסדא היה חותך את הירקות דק דק, רבה ורב יוסף היו מבקעים עצים ומכינים אותם לשבת, רבי זירא היה מדליק האש לכבוד שבת, ורב נחמן היה מכין את הכלים הצריכים לשבת ומפנה כלי החול. ומהם ילמד כל אדם, ולא יאמר לא אפגום בכבודי, כי זה הוא כבודו שמכבד השבת.

וכשמכין מאכלים יאמר אני מכין לכבוד שבת קודש כך יאמר על כל מעשה ומעשה.

זוהי זכות גדולה להתכונן לכבוד שבת כל תלמידי החכמים בכל הדורות היו מקפידים להכין אפילו משהו קטן לכבוד  שבת.

רב חסדא היה חותך את הירקות דק דק, רבה ורב יוסף היו מבקעים עצים ומכינים אותם לשבת, רבי זירא היה מדליק האש לכבוד שבת, ורב נחמן היה מכין את הכלים הצריכים לשבת ומפנה כלי החול. ומהם ילמד כל אדם, ולא יאמר לא .אפגום בכבודי, כי זה הוא כבודו שמכבד השבת.

 

1. עיין ביסוד ושורש העבודה שער ח פ"י.