א. הכנת "טישו" - ראוי באופן קבוע לייחד זמן לחתוך ניירות לכבוד שבת על מנת שלא יצטרכו לקרוע בשבת .ואפשר לחתוך כבר בימי השבוע 26.

ב. שעון שבת - ביום שישי מותר לכוון שעון שבת למזגן או למנורות החשמל על מנת שידליק ויכבה את החשמל 27.

ג. הכנת המקרר - על מנת לא להכשל בהדלקת אור המנורה שבמקרר יש לנתק את המנורה כדי שלא תדלק בשבת על ידי פתיחת הדלת 28.

ד. הכנת הנרות היין והחלות - יש להשתדל ולהכין את נרות, גפרורים, בקבוק היין, וחלות שבת כבר אחר חצות יום שישי כדי שלא ניזכר שהם חסרים סמוך לכניסת השבת 29.

ה. ניתוק מכשירי החשמל והטלפון - יש לנתק את כל מכשירי החשמל מהשקעים וכן את כל מכשירי הטלפון 30ובפרט כשיש ילדים קטנים בבית 30.

ו. תפילת מנחה - אע"פ שבימי השבוע טוב יותר להתפלל מנחה קטנה סמוך לשקיעה, מכל מקום ביום שישי עדיף  להתפלל מנחה כבר בשעה מוקדמת 31.

הנהגה חשובה:
למצוא זמן ביום שישי ללמוד עם הילדים
רעיון מוסרי מפרשת השבוע ופירוש רש"י
ולחזור על הלימוד בשולחן שבת

26. על מנת לא להכשל באיסורי שבת לכן יש להכין הכל כבר מערב שישי ואפשר ליתן לאחד הילדים שיהיה אחראי על זה באופן קבוע. כבר פשט בעם להקל ולהשתמש בשעון שבת למזגן ולאור החשמל אבל לא לשאר כלי חשמל כגון מדיח או מיקרוגל או תנור שיאפה שיש בזה זילותא דשבת כשמפעילים מכשירים חשמליים בשעון שבת.

27. עיין בשו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן ס .שכתב שאסור להתיר עי שעון כיון שיכולים לעשו"ת כל המלאכות בשבת .

28. כפי שיבואר בהמשך ועצה טובה להשאיר את המנורה מנותקת בכל ימי השבוע


29. אפשר לחסוך הרבה בעיות בשלום בית כשמתכוננים מוקדם ומכינים את נרות שבת . והיין והחלות כבר אחר חצות היום וכך מקבלים את השבת ברוגע

30. לפעמים ילדים משחקים במכשירי החשמל ומדליקים, ואחר כך אי אפשר לכבותם וכן יש מקרים שמכשירי חשמל נדלקים או שהטלפון מצלצל בשבת ואחד מבני הבית יבוא להרים, לכן כדי למנוע תקלות וחילולי שבת עדיך לנתק את כל מה שעלול . לגרום לחילולי שבת

31. כ"כ בחיי אדם ח"ב כלל א סעיף יא נ"ל דאף על גב דמצוה להתפלל לכתחלה מנחה בזמן מנחה קטנה, אבל בערב שבת, לא מבעיא אם נכנס למרחץ, דיש אומרים דאסור ליכנס לאחר חצות עד שיתפלל, ואפילו אם אינו נכנס למרחץ, ראוי להקדים להתפלל מנחה עכ"ל. וכתב בשער הציון סימן רלב ס"ק כח ובאמת בחורף בימים הקצרים כשבא מבית המרחץ, הלא ידוע שמצוה על כל אדם לזרז על הדלקת הנרות שלא יעברו הזמן, ולא יהיה לו שהות על ידי זה להתפלל מנחה בזמנה, בודאי מהנכון .להקדים להתפלל מנחה מקודם ואפילו ביחידי.