מאמרים הלכתיים - הרב ש. ב. גנוט

קיתון של מים ושאר המצוות

שאלה:
 
 
לכב' כת"ר שליט"א!
רציתי לשאול כתוב במשנה סוכה (ב ט): "ירדו גשמים, מאימתי מותר לפנות?  משתסרח המקפה.  משלו משל למה הדבר דומה, לעבד שבא למזוג כוס לרבו, ושפך לו קיתון על פניו".  האם המשל של שפיכת קיתון של מים על פניו של עבד הוא משל דווקא על מצוות ישיבה בסוכה או קשור אי יכולת לקיים כל מצוה?
 
בברכות התורה –
 
מרדכי ציון
 
 
 
 
תשובת הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א:
 
 
הספרים הקדושים האריכו בכך שהקב"ה מחבב את ישראל לאחר שמחל על עוונותיהם ביום הכיפורים, ומכניסם לסוכתו, צילא דמיהמנותא, ומראה להם את קרבתו הגדולה. וכשהוא שופך עלינו קיתון של מים, מראה שמעשי הקירבה והאהבה בינינו אינם רצויים לו. לפיכך ענין זה שייך רק במצוות סוכה.
 
 
בברכה,  שב"ג