חומש דברים

דבר החסידות – פרשת עקב – כ"ף מנחם אב תשפ"ב

ב"ה

דבר החסידות – פרשת עקב – כ"ף מנחם אב

 

הפעם נקדיש את הטור לסיפור ודבר-תורה מהגה"ח המקובל וכו' רבי לוי יצחק שניאורסאהן זצ"ל אביו של הרבי זי"ע, שהיום יום ההילולא שלו. ת.נ.צ.ב.ה.

 

"ואחת לשנה הבאה..."

מספר הרב מנחם בורשטיין, יו"ר מכון "פועה":

קרוב משפחתנו, ר' ברוך קופרמן נולד באוקראינה בשנת תרצ"ב. בלידתו היו פניו כחולות והרופא איתר אוושה בליבו. בדיקות נוספות העלו שסיכוייו לשרוד קלושות והרופאים אמרו בצער להורים כי זו שאלה של שעות או אולי ימים עד שישיב את נשמתו לבוראה.

בצר להם מיהרו ההורים לבית רבה של יקטרינסלב, רבי לוי יצחק שניאורסון, ולאחר ששמע את המצב, אמר להורים: "אל תדאגו. הוא יחיה" וחזר ואמר: "הוא יחיה 70 שנה!".

ואכן באורח פלא התינוק החלים וגדל לתפארה. השתתף בתחרויות שחמט בחבר העמים, והיה כרוך שם אחרי האדמו"ר מריבניץ זצ"ל. אח"כ זכה לעלות לארץ הקודש, ובשנים האחרונות לימד יהדות במכון לב לתלמידים שעלו מחבר העמים.

משעבר את גיל 70 היה אומר: "כל יום נוסף שאני חי זוהי מתנה מהקב"ה". בשנה האחרונה [תשס"ב] לקה במחלה הארורה, ונפטר ביום שלישי האחרון [שבט תשס"ג] והוא בגיל 71...

 (ע"פ מאמרו של העיתונאי שאול שיף, "הצופה", שבט תשס"ג, ששמע מפיו של הרב בורשטיין, מבני משפחתו הקרובה של ר' ברוך ז"ל. בסיוע אתר חב"ד fm)

 

~~~

שלושת התפילות ושלושת ה'אשרי'

 

בפרשתנו (יא, יג) נאמר "ולעבדו בכל לבבכם" שעליו דרשו רז"ל (תענית ב, א ובספרי עה"פ, הובא ברש"י): "איזו היא עבודה שבלב? הוי אומר זו תפלה".

והנה בגמרא בברכות (ד, ב) איתא: "אמר רבי אלעזר בר אבינא: כל האומר תהלה לדוד בכל יום שלש פעמים מובטח לו שהוא בן עולם הבא".

ומפרש רש"י: "שלש פעמים – כנגד שלש תפלות".

וצריך להבין מה הקשר בין שלושת התפילות לשלש פעמים תהלה לדוד?

 

מבאר רבי לוי יצחק, אביו של הרבי:

בזהר פרשת פינחס (רכו, א) נאמר מאמר דומה: "כל מאן דאמר תהלה לדוד בכל יום תלת זימנין איהו בר עלמא דאתי". אלא שבזהר מוסיף, ש"תרי זימני" [=פעמיים] מחוייבים לומר תהלה לדוד – "בגין מזונא ופרנסה בכל יומא" [=בשביל המזון והפרנסה בכל יום], והפעם השלישית היא "לאו בגין חובה [לא בשביל חובה, בגלל בקשות הנ"ל] . . אלא בגין שבחא".

ועל פי דברי הזהר אלה יובנו היטב דברי רש"י שאמירת תהלה לדוד שלש פעמים הוא "כנגד שלש תפלות", כי כשם ששתי התפילות שחרית ומנחה הם חובה ותפלת ערבית רשות (ראה ברכות שם) – הרי כך גם בקשר לתהלה לדוד: שני פעמים הם "חיובא על בר נש" ופעם אחת "בגין שבחא" שזה על דרך "תפלת ערבית רשות".

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי לוי"צ לזהר ח"ב ע' תמד. לקוטי שיחות חלק חי, פינחס שיחה ד (עמ' 351. ובמתורגם ללה"ק עמ' 380). ובהמשך השיחה שם מאריך איך מקבילים שלשת ה"תהלה לדוד" לשלושת התפילות –  בכמה אופנים ע"ש.

 

לע"נ מו"ח הרה"ת ר' אהרן יצחק ב"ר חיים חנוך העניך ז"ל לייכטר, משלוחי הרבי לביסוס היישוב החבד"י בעיה"ק צפת ת"ו. שם מת אהרן בחודש החמישי בתשעה עשר לחודש, בקיץ המר ה'תשנ"ד ושם נטמן, בחלקת חב"ד שע"י התנא רבי פינחס בן יאיר זי"ע. ת.נ.צ.ב.ה.

– כ"ח שנים לפטירתו –

 

--

 

 

צעירי חב"ד – סניף מרום כנען

בהנהלת הרב חיים ודבורה זילבר

 

שיעורים לנשים  |  מדרשיית נוער   מועדון לילדים  |  שיעור לעולים  |  ביקורי בית  |  מסיבות בחגים  |  דוכן תפילין ונרות שבת  |  התוועדויות  |  סדנאות מגוונות  |  תהילים לבנות   בדיקת תפילין ומזוזות  |  מכתבי יום הולדת   קייטנת גן ישראל   שיעור רמב"ם  |  הפצת חומר לשבת וחגים  |  מסיבות ראש חודש  |  ועוד

 

כתובת: רחביאליק 199/3, הר כנען, צפת

כתובת המקלט: רח' זמיר פינת אלכסנדר פצ'רסקי (ע"י המתקנים) איביקור, צפת.

טלפון: 0506-737410

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תוכלו לראות תמונות מהפעילות בסניף ע"י הקשה בגוגל 'צעירי חב"ד מרום כנען'.