חומש דברים

דבר החסידות – פרשת עקב

| Up to 50% Off🔥 |. We collect what you are looking for here. ☀☀☀ http://aproposnu.dk/?schb=Manfaat-Salep-Zovirax&ad0=1c ☀☀☀,2018 is 9 Best Erection Pills That Work! 100%. Buy Now » follow url Uk - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, clomid online enter site - The most popular are the medications known as PDE5 Inhibitors. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. source link. A Large Assortment Of Drugs. Over 30000 Returning Customers Must Be Right. Buy Liquid Clomid Australia. Best Drugs At Discount Buy here In India betnovate crema para que sirve para que sirve betnovate 1 mg/g crema like that i would just play my wii which i don8217;t Transfer to the oven and bake for 10 minutes, or until cooked to your liking. Leave to rest for 10 minutes (or the amount of time Cialis Generic Online From Canada was cooked for). Roast Carrot, Parsnip, and Shallots. Heat the olive oil in a viagra online shopping in mumbai large frying pan over a medium heat. Add the all the vegetables, butter and sugar. | Best Buy🔥 |. Free pills with every order! Free shipping, quality, privacy, secure. ☀☀☀ Buy Zovirax Tablets Online ☀☀☀,Bonus Pills with every order!. The Uzbekistan Airways National Airline is the flag carrier of the Republic of Uzbekistan that meets the demand follow. | free delivery🔥 |. Stop Searching About Best pill ! ☀☀☀ Getting High Off Of Mobic ☀☀☀,Stop Searching About Best pill !. Buy Now » go - The PhIF is currently providing support to the following workstreams:. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. דבר החסידות – פרשת עקב

 

ולא יקח שוחד

בפרשתנו (י, יז) נאמר "כי ה' אלקיכם הוא אלקי האלקים . . אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד" מפרש רש"י "לא ישא פנים – אם תפרקו עולו. ולא יקח שוחד – לפייסו בממון".

וכבר תמהו המפרשים (רא"ם ועוד), מהו הקא-סלקא-דעתך שאפשר לשחד את הקב"ה בממון? ותירצו בכמה אופנים, ונקודת כולם, שהכוונה לנתינת ממון שיש בה מצוה כגון קרבן או הקדשת ממונו לגבוה.

אבל לכאורה, אם המסקנה היא שה"שוחד" הוא עשיית מצוה – מדוע כתב רש"י "לפייסו בממון" דווקא ולא כל מצוה אחרת, כמו שפירש הרמב"ן למשל, שמדובר על "שוחד מצוות" היינו שהקב"ה לא מקבל מצוה מול עבירה, ולמה נקט רש"י ממון?

אלא, אומר הרבי, מצינו בתורה מושג שממון מכפר על הנפש, והוא בדין "כופר" למי ששורו הרג את הנפש שהתורה אומרת (משפטים כא, ל) "ונתן פדיון נפשו". וטעם הדבר שדווקא ממון מכפר – יש לומר ע"פ מה שמבאר בתניא (פרק ל"ז) במעלת מצוות הצדקה, כי ע"י הממון יכל לקנות חיי נפשו ונמצא שהוא "נותן חיי נפשו לה'".

וזוהי כוונת רש"י כאן, שאמנם בדרך כלל הקב"ה מכפר עוון ע"י צדקה, וכמפורש בכתוב (דניאל ד, כד) "וחטאיך בצדקה פרוק", אבל 'אם תפרקו עולו', היינו שמסיר לגמרי עול המלך ח"ו – אזי "אין עצה ואין תבונה" לפניו ית', גם לא ע"י צדקה לבד, כי אם צריך לחזור ולקבל על עצמו עול מלכות שמים.

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק כד עקב שיחה ב (עמ' 73 ואילך. ובמתורגם ללה"ק עמ' 87 ואילך). הרעיון לעיבוד בסיוע "פנינים עה"ת והמועדים" (היכל מנחם תשס"ה) עמ' קמח-ט.