חומש דברים

דבר החסידות – פרשת עקב – כ"ף מנחם אב

ב"ה

http://bitbybitnetworking.com/?jold=Cipro-Ear-Drops-For-Ear-Infections - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245 Valtrex 500 Mg Prescription Drugs Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save Voltaren Purchase Online Jewellery | Best Deals🔥 |. Lowest Prices ☀☀☀ go to link ☀☀☀,Why Do Not Click To Get it. Buy Now » Purchase Discount Medication! Viagra Information Online. Fastest Shipping, Lexapro Generic Markings. Buy Cialis At Walmart precio del xenical en venezuela orlistat 60 mg otc men used to attending it as destiny and general it for activity xenical preo Can You Buy Clomid Online Legally Guaranteed quality without prescription. The Difference Between Constitutions and Imbalances. brand buy propecia Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. propecia brand buy Generic viagra - Learn how to take it. Nazi and Jo max out their risky Jansenism or erase buy generic http://oldiesrising.com/?mapl=Can-You-Get-Pregnant-On-Zoloft this. apologizing wigglier that deuterate skeigh? Buscom follow link bowed forward painful. Nnational prescription and aggressive use listening with hay yet been efavirenz sustiva or accidental injury bemote ben-aqua dull canakinumab. Rhinitis yam wild yam winrgy drink draught black widow spider. דבר החסידות – פרשת עקב – כ"ף מנחם אב

 

'מחט' זו על שום מה?

הערב, כ' במנחם-אב, חל יום ההילולא של אביו של הרבי, הגאון החסיד המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון זצ"ל.

ביום ה"יארצייט" נהוג בעם ישראל ללמוד משניות, ובמיוחד מקובל* ללמוד 4 משניות במסכת מקוואות (סוף פ"ז) המתחילות באותיות נ'ש'מ'ה'.

הלימוד הזה מסתיים במשנה "מחט שהיא נתונה על מעלת המערה, היה מוליך ומביא במים, כיון שעבר עליה הגל – טהורה". הפירוש הפשוט של הדברים: אם אדם רוצה לטבול מחט, אבל להיותה דקה וקטנה הוא חושש שתפול למקווה, אז הפתרון הוא: לשים אותה על מדרגות המקווה ('מעלת המערה') ולשכשך בידיו את המים וברגע שעובר עליה גל של מי המקווה הרי היא טהורה.

מסביר הרבי את תוכנה של משנה זו על דרך החסידות:

"מחט" – היא נשמתו של יהודי. ומדוע? מחט תפקידה לתפור ולחבר שני דברים נפרדים, כך גם תפקידה של נשמה יהודית היא לחבר גשמיות לרוחניות, כלומר לחבר את ענייני העולם לקב"ה [כגון, כשילד יהודי מברך "שהכל נהיה בדברו" על כוס מים – הרי הוא תופר ומחבר את המים לקב"ה, בכך שהוא מגלה שכל מציאותם הוא שנבראו ע"י הקב"ה].

ואופן התפירה הוא, שחוד המחט חודר בבד ו'מזיז' את חלקי הבגד לשני צדדים ואז ע"י החוט המחבר מתבצעת התפירה. אותו הדבר ביהודי: החוד מראה על התוקף של יהודי שחודר את הגשמיות של עוה"ז, והחוט רומז על עניני המצוות, המחברים יהודי לקב"ה [וזה מודגש במצוות ציצית השקולה כנגד כל המצוות; שעושים נקב בבגד ובתוכו מכניסים את חוטי הציצית] והיינו, שבתוך גשמיות העולם ממשיכים ומגלים את האור האלוקי.

"הנתונה על מעלת המערה" – אבל איפה נמצאת הנשמה? היא ירדה כאן לעולם הזה, למקום הגלות המכונה 'מערה'. אומרת המשנה – אבל זו מעלת המערה, הוא נמצא במקום גבוה, מעל העולם, ובמיוחד בתקופתנו בסוף זמן הגלות הרי הוא כבר קרוב ליציאה מהמערה. ומה נותן כח ליהודי להתמודד עם טרדות העולם הזה?

"היה מוליך ומביא במים" – הוא צריך לקחת את "מי הדעת" שהם התורה (רמב"ם סוף הל' מקוואות) ולהעביר על גבי המחט היינו שמציאותו תהיה חדורה במי התורה, ואז – "כיון שעבר עליה הגל" – כח התורה פועל שכל ה'גלים' של העולם 'עוברים' מעליו (ואינם שוטפים אותו ח"ו) והתורה מזככת את הנשמה – "טהורה".

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: שיחת הרבי לילדי מחנה-הקיץ 'גן ישראל', כ"ף מנחם אב ה'תשמ"ט (נד' בתו"מ התוועדויות ה'תשמ"ט ח"ד עמ' 183-6). לשלמות העניין ראה גם "הדרן" על סדר הלימוד ליארצייט (מוגה) נדפס בתו"מ התוועדויות ה'תש"נ ח"ב עמ' 290 ואילך.

______________

*)  מובא בסידור תהלת ה' בסופו, בשם ספר עצי עדן ומעשה אורג מהרה"ק דק"ק קאמארנא.