חומש במדבר

פרשת בלק- מה סודו של האריה?/מאת: אהובה קליין.

פרשת בלק- מה סודו של האריה?/מאת: אהובה קליין.


בפרשתנו מנסה בלעם לקלל את עם ישראל בציווי בלק מלך מואב,אך בסופו של דבר התבלבל ויצא מהלל.
את עם ישראל מכנה אריה:"הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא לא ישכב עד יאכל טרף ודם-חללים ישתה"[במדבר כ"ג,כ"ד]
ובפסוק נוסף הוא אומר:"כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו מברכיך ברוך ואורריך ארור"[שם כ"ד,ט]

השאלות הן:
א] מדוע בלעם ממשיל את ישראל דווקא לאריה?
ב]היכן מצאנו בתנ"ך  דוגמאות להופעת האריה?
ג] כיצד משמש האריה סמל ביהדות?

תשובה לשאלה א]
כל דברי בלעם היוצאים מפיו הם בפיקוח הקב"ה ולכן גם אם אמר דברים שלא התכוון לאומרם,הרי המילים מכוונות מכוח עליון:
"עם כלביא יקום.."
אומר על כך רש"י:כאשר עם ישראל מתעורר משנתו בשעות המקודמות של הבוקר-הוא מתגבר על ייצרו כארי לחטוף את המצוות בזריזות -להתעטף בטלית,
לקבל עול מלכות שמים –על ידי אמירת:"שמע ישראל" ולהניח תפילין.
רש"י מצטט את דברי תנחומא:"אין בעולם כיוצא בהן.הרי הן ישנים בתורה ומצוות.עמדו משנתן-עומדים כאריות..." 
הכוונה -המחבלים שואפים להזיק לעם ישראל,אבל בזכות התפילה- נחלשים ועונים אחריו:"ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" ומיד בורחים.
והוא ניצל בזכות אמירת:"שמע ישראל",המלאכים השומרים עליו ביום- עם בוא הלילה מעבירים את השמירה עליו למלאכי הלילה,וכשיהודי הולך לישון,הוא מפקיד רוחו בידי הקב"ה-כנאמר:"בידך אפקיד רוחי.."[תהלים ל"א,ו]
כאשר היהודי מתעורר עם שחר ,מלאכי הלילה מעבירים אותו למלאכים השומרים עליו ביום,שנאמר:
"נפשי לה' משומרים לבוקר שומרים לבוקר",[תהלים  ק"ל,ה]
לכן בלעם מצהיר:אין אומה כזאת בעולם מלבד ישראל,המשולה לאריה.
אשר שוקד ונחרץ להגן על עצמו מפני האויבים:"לא ישכב עד יאכל טרף"
טרף-זה בלעם,"ודם חללים" אלו מלכי מדיין.שנאמר:"ואת מלכי מדיין הרגו חלליהם"[במדבר ל"א,ח]
לפי אונקלוס: "לא ישכב עד יאכל טרף"- מדובר בכיבוש הארץ על ידי עם ישראל-כטרף הנאכל על ידי האריה.
לפי הרמב"ן:"כלביא יקום"-בתחילה ישראל הם גור ואחר כך בבחינת אריה שלא  ישכון בארצו עד שיאכל טרף וישתה דם מלכי כנען.
[פירוש זה בדומה לדברי אונקלוס]
מכאן שעם ישראל הוא כאריה-הן מבחינה רוחנית שיש בו כוח וגבורה להתגבר על ייצרו ולעבוד עבודת ה' בכל שעות היום והן מבחינה פיסית,הוא ערני כאריה ומסתער על אויביו בבחינת:"הבא להורגך השכם להורגו"
[במדבר רבה פרשה כ"א,פסקה ד']

התשובה לשאלה ב]
הנה כמה מקורות:
מקור א] יעקב בימיו האחרונים אוסף אליו את בניו ומנסה לספר להם את מה שעתיד להתרחש באחרית הימים,אומנם לא עלה באפשרותו לגלות את הכול,
אך כן בירך אותם בברכות שהתקיימו:
ליהודה אמר:"גור אריה יהודה מטרף בני עלית כרע כאריה וכלביא מי יקימנו"
[בראשית מ"ט,ט]
לימים- בית דוד היה נצר לשבט יהודה.
לפי אבן עזרא: מה שמאפיין את האריה-הוא רובץ על טרפו ואין חיה אחרת שמסוגלת להבריח אותו.
מקור ב] שמשון הגיבור משסע את האריה,כפי שמתואר:"וירד שמשון ואביו ואימו תמנתה ויבואו עד כרמי תמנתה והנה כפיר אריות שואג לקראתו"
[שופטים י"ד,ה]
מקור ג] "אריה שאג מי לא ירא?"[עמוס ג,ח]

התשובה לשאלה ג]
האריה בהיותו מלך החיות מופיע בבתי כנסיות-מעל ארון הקודש.
הוא משמש גם כסמל ירושלים בהיותה שוכנת  בנחלת שבט יהודה.
האריה גם מופיע כסמל חודש אב.
בספר היצירה נאמר:"המליך[הקב"ה] אות ט' וקשר לו כתר וצר בו אריה בעולם ואב בשנה וכוליא ימנית בנפש"
מסתבר שחודש זה  מתאפיין בתכונת המלכות והשלטון משום כך גם מידת הגאווה מצויה בו.
המרגלים כשלו בשליחותם לפי שאחזו במידת הגאווה ורדיפה אחר השררה.
מזל אריה מאפיין בדרך כלל מנהיגים גדולים בעולם.
האריה משתייך ליסוד האש שהוא מרומם מיתר היסודות.
היות ויש לאש נטייה לעלות כלפי מעלה.
סדר היסודות:אש,מים ,רוח.
הנולד בחודש זה-הוא טיפוס מלכותי ובאופיו מעריך את עצמו מאד.
מכבד את הזולת ומכובד  בסביבתו,שואף להרשים אחרים,אם לא עולה בידו להשיג את מטרותיו,עלול להיות גאוותן,לכן הצלחתו תלויה בהתנהגותו,רק בעזרת מידת הענווה יגיע רחוק.

לסיכום:
לאור האמור לעיל :ניתן להגיע למסקנה כי בלעם שאף לקלל את עם ישראל,אלא שלא עלה בידו לעשות כן,בסופו יצא מברך את העם ,כי זה היה רצון הקב"ה המגן על בניו.
על מנת שעם ישראל יצליח לאחוז בארץ ישראל –עליו להיות עם מאוחד ודבוק בתורה ולקיים את מצוותיה ,בדרך זו יתגבר על כל המכשולים ויצטיין כאריה בגבורתו,ויזכה להגנה מבוראו.
יהי רצון שעם ישראל יישם את דברי יהודה בין תימא:"הווי עז כנמר,וקל כנשר,רץ כצבי,וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים"[מסכת אבות,ה,כ]
דבר שיסייע בגאולת העם במהרה.