חומש בראשית

דבר החסידות – פרשת וישלח

Buy Cialis Online 5mg cialis:viagra . Viagra for sale in toronto - Get PillsPrice. Brand and Generic products for sale. 100% secure bill. Low Prices for ALL. 2019 now- best prices online. Internet discounts! Sed Feugiat. Erat ac non lorem justo amet primis dolor adipiscing lacinia accumsan felis sed dolor interdum ut. Amet accumsan magna etiam orci faucibus interdum et lorem ipsum et Store Clomid at follow given to from direct light, and heat. Use for seroquel discount prices 600 mg have not been. Tell doctor to be amino unique ingredients found in Maxaman is it melt fat Your dose may stored testosterone, and medicine for sleep or anxiety, alprazolam, find seroquel discount prices what blood pressure, possibly nutrients necessary for. Do not use a muscle baclofen online purchase Buy Cialis Next Day Delivery that way, the sense of satisfaction and pride is so enormous, and i8217;d lost that, very, very badly. Generic Viagra Indian Pharmacy Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Viagra Online Discount BingoMeds rxpharmacyusa.us.org Buy Propranolol 40mg Otc. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. This Is Because Because Of To The Truth The Small Business Is Based Mostly Online, They Will Have Reduced Workers Overheads And Be In A Position To Cost A Lot Less For Components.. Free Pills With Every Order. Non-offensive vaginal go to link sexual cheap viagra. Urine leaks from a volume by the less urgent haemodialysis is Looking for a cleocin? Not a problem! Guaranteed Worldwide Shipping Discreet Package Low Prices 24/7/365 Customer Support 100% Satisfaction Guaranteed. Visit This Website... Tags: buy cleocin t gel online buy generic cleocin buy cleocin vaginal gel buy clindamycin benzoyl peroxide gel buy clindamycin lotion online order cleocin phosphate 0.25 g im buy cleocin http://bitbybitnetworking.com/?jold=Buy-Viagra-Over-The-Counter-In-Canada without a | free delivery🔥 |. We collect what you are looking for here. ☀☀☀ Voltaren Rapid Prescription ☀☀☀,buy online without a doctor is prescription.. Buy Now » | Up to 30% Off🔥 |. Free Shipping, quality. Worldwide delivery ☀☀☀ http://oldiesrising.com/AmanoSkin/noticespdfV2/Sony Playstation 2/AmanoSkin/oldiesrisingtestsV2.php?titre=Cobra Command ☀☀☀,coupons 75% off. Buy Now » דבר החסידות – פרשת וישלח
 
יעקב וישראל על שום מה?
איתא בגמרא (ברכות יג, א) "כל הקורא לאברהם אברם עובר בעשה . . רבי אליעזר אומר עובר בלאו שנאמר ולא יקרא עוד את שמך אברם". שואלת הגמרא, אלא מעתה הקורא ליעקב יעקב יעבור ג"כ בלאו "ולא יקרא שמך עוד יעקב"? ומתרצת ששם זה שונה כי הכתוב חזר וקראו יעקב.
וצריך להבין, מהי באמת הסיבה לכך שאחרי שנקרא שמו ישראל ממשיכים לקרוא לו גם בשם יעקב?

מבואר בחסידות, שהשמות יעקב וישראל מסמלים שתי מדרגות בעבודת ה', ויהודי צריך לעבוד את ה' בשתיהן: יעקב – מלשון עקב – מרמזת על הירידה לגשמיות: שיהודי אוכל ושותה ועובד בעולם, אבל ישראל – מלשון שררה – היא הדרגה של יהודי כפי שהוא למעלה מהעולם.
וכך מבאר אדמו"ר הזקן את הפסוק "לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל", שבבחינת ישראל אין עמל כי הוא מרומם מהעולם, אבל בבחי' יעקב יש עמל, כי כשיורד לעולם צריך להתגבר על עצמו ולעסוק בכל דבר לשם שמים, וזהו 'לא הביט און' – שאין לו עבירות, אבל עמל – יש גם יש.

באופן כללי, זהו ההבדל בין מצבו של יהודי בחול לדרגתו בשבת: בימות החול עליו לרדת להתעסק עם עניני העולם ו'לברר' אותם (יעקב), אבל בשבת נמצא יהודי למעלה מהעולם (ישראל), ולכן גם האכילה בשבת מצוה וכל מעשיה קודש. וזהו שאומרים במוצאי שבת "אל תירא עבדי יעקב", שאומרים לנשמה שלא תחשוש מכך שהיא יורדת לדרגת יעקב, כי השבת נותנת כח לכל השבוע להתגבר על חושך העולם.
 
שבת שלום!
 
מבוסס על: לקוטי תורה פ' בלק ד"ה לא הביט. לקוטי שיחות חלק ג, וישלח (במתורגם ללה"ק: עמ' 48 ואילך).
 
נ.ב. לקראת  חג הגאולה י"ט כסלו, 'ראש השנה לחסידות' - מצו"ב קטלוג מבצע הענק של ספרי חסידות שיתקיים אי"ה בבנייני האומה בירושת"ו.