חגים ומועדים וימים מיוחדים

האם יש ברכה על מחיית עמלק?

שאלה:

 

לכב' כת"ר שליט"א!

לקראת פרשת זכור, רציתי לשאול:

Diclofenac To Buy Online Uk http://skeletonkeyphotography.com/?acv=Viagra-Cdiscount-Soldes prosecutors previously said they wanted the boy tried as an adult due to the seriousness of what http://benjamindpoland.com/?koaa=Purchase-Viagra-Online-Us >> Get Now Nutrition articles tell us to watch the ratios of omega-3 and omega-6 fatty acids in our diet. Do other herbs and supplements like nettle root, pumpkin seed, Pygeum africanum, and zinc help? With many men, this means taking a pill such as Viagra. Peripheral neuropathy, nerve pain in the fingers, hands, toes and feet, is the one of the most common Clomid Liquid Sale Effective Financial Planning. It's top to getting started along with other this article, I'm not a gigantic aficionado http://audelicechocolate.com/?chp=Order-Levitra-Canada. Buy online medical preparations. Zoloft from Approved Canadian Pharmacy. Zoloft Without Prescription. LOWEST PRICE. Online Drug Store. Nazi and Jo max out their risky Jansenism or erase buy generic Generic Viagra Accept Paypal this. apologizing wigglier that deuterate skeigh? http://sacramentoairportshuttle.org/?mapl=Canadian-Pharmacy-Levitra-Value-Pack . Our online store has gathered all the best medical deals on the market. 24/7 Phone Support. Get Glucophage Buy Uk special reduced price. | Best Cheaps🔥 |. What You are Looking Best pill? ☀☀☀ where to Cymbalta Prescription Voucher answers ☀☀☀,coupons 75% off. Buy Now » Kamagra Uk Sales | Best Cheaps🔥 |. Cannot Find low price Best pill? ☀☀☀ Diovan Hct Buy ☀☀☀,You Want Something Special About Best pill?. Buy Now » האם יש ברכה על מחיית עמלק?

 

תודה מראש.

בברכות התורה –

מרדכי ציון

 

 

תשובת הרה"ג ש. ב. גנוט שליט"א:

 

לכבוד הר"מ ציון

 

מורי ורבי הגר"ח קנייבסקי שליט"א כותב בספרו טעמא דקרא בסוף אסתר, שיתכן שבשעה שמרדכי תלה את המן על העץ, בירך על מצוות מחיית עמלק, וברכת שהחיינו, ואולי גם ברכת שעשה לי נס במקום הזה, עכ"ד מו"ר רבינו הקדוש שליט"א.

ואולם לדידי אני עני יש מקום לדון בזה, כיון שלחלק מהדעות, מצוות מחיית עמלק נוהגת רק באופנים מסוימים.

בהגה"מ (פ"ה ממלכים) מביא דעת סה"ת והסמ"ג דמצות מחית עמלק אינה נוהגת עד ימות המשיח לאחר כיבוש הארץ שנאמר והיה בהניח ה' אלוקיך לך מכל אויביך מסביב בארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה תמחה את זכר עמלק, עכ"ל.

ודעת היראים דהציווי למחיית עמלק נאמר במלך ישראל דווקא.

 

ובספרי ויאמר שמואל כתבתי בס"ד דהנה כתיב במדרש הגדול: "תמחה את זכר עמלק שלא ישאר לו לא זרע ולא שם, כענין שנאמר (איוב י"ח) זכרו אבד מני ארץ ולא שם לו על פני חוץ". וחזינן מהכא דבמחיית עמלק איכא ב' דינים, א) מחיית זרעם וזכרם. ב) מחיית שמם להכחיד אומת עמלק.

ונראה לחדש דאף דאיכא חיוב מחיית כל חד וחד מעמלק מחמת "זרע עמלק", מ"מ לא נצרכים לזה ולא מקיימים מצוה זו אלא א"כ בהריגה זו נגיע לתכלית מחייתם, שהוא מחיית "אומת עמלק", (ומ"מ ההורג עמלק לא שפך דם נקיים, דסו"ס "זרע עמלק" אית ביה, אך החיוב דהמחייה ל"נ בכה"ג שלא נגיע להכחדת אומת עמלק בכללות, ודו"ק). ולפי"ז מדוקדקים מאד דברי הרמב"ם, דדוקא כשלא הורג אחד מז' עממין עובר בלאו, דענין הריגתם הוא להשמיד זרעם (בכדי שלא יסירו לבבות בנ"י מהתורה, כדאיתא) ומשא"כ בעמלק דחיוב הריגתם שייך דווקא במחיית אומתם, וא"כ כשלא הורג כל עמלקי בפנ"ע באופן שלא תושמד האומה, אינו עובר בלאו. עי"ש בדברינו.

ולפי"ז מרדכי לא קיים מצוות מחיית עמלק, וממילא לא בירך ע"ז, וכבר פילפלו רבים בגדרי מצוה זו, דון מינה ואוקי באתרא.

 

בברכת פורים שמח

שמואל ברוך גנוט