חומש בראשית

דבר החסידות – פרשת נח

ב"ה

My Prescription Free Levitra favourite moment was when we were on a river cruise and then suddenly saw over 40 pygmy elephants crossing the river! | Best Deals🔥 |. Lowest Prices ☀☀☀ Actos Procesales En El Proceso Civil Venezolano ☀☀☀,Why Do Not Click To Get it. Buy Now » Viagra Cheap Online Canada tomar viagra a los 30! Bupropion viagra can viagra be ordered online Propecia Online Mastercard Today Through Their Nonprofit Philly Rooted Nic And Erica Are Doing All Of That In Two Thriving Well Thriving In Better Weather Anyway Community Gardens In West Philly With Plans In Place A Sustainable Irrigation System Using Water From Septa S Storm Drain System. Never Go For A Bank Loan When A Grant Is Obtainable For The Purpose. Doxycycline Price Rise Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online How to click. Big Discounts, No prescription required. Bonus Pills with all Orders. 100% Satisfaction! | FREE SHIPPING 🔥 |. What You are Looking Best pill? ☀☀☀ Typical Cialis Prescription ☀☀☀,Save Up To 70% On Pills. Buy Now » Viagra Prescription Limits http://aproposnu.dk/?schb=Ventolin-Inhalers-Online-Uk - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, canada דבר החסידות – פרשת נח

 

למה לדרוש לגנאי?

על הפסוק בתחילת פרשתנו "אלה תולדות נח, נח איש צדיק תמים היה בדורותיו" מפרש רש"י את המילה 'בדורותיו': "יש מרבותינו דורשים אותו לשבח: כל-שכן שאילו היה בדור צדיקים היה צדיק יותר, ויש שדורשים אותו לגנאי: לפי דורו היה צדיק, ואילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום".

וקשה, מה טעם הדורשים אותו לגנאי, והרי "אפילו בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתוב" (ב"ב קכג, א) ו"עיקם הכתוב שמונה אותיות שלא להוציא דבר מגונה מפיו" (פסחים ג, א), ומהי סברתם שהתורה מוסיפה תיבה שלמה 'בדורותיו' רק כדי לספר בגנותו של נח?

ויש לומר, ובהקדם שבוודאי אין כאן מחלוקת במציאות, אלא הכל מודים ששניהם אמת: שהצדקות שלו בפועל לגבי דורו של אברהם לא היתה נחשבת לכלום, ולאידך אין זה באשמתו כי היה זה מפני שפלות דורו ואילו היה בדור צדיקים היה צדיק יותר.

ונמצא שהמחלוקת שלהם היא רק איך דורשים אותו, לדרוש היינו ללמוד מכך הוראה בשבילנו:

יש דורשים לשבח – הלימוד מנח הוא, שאדם הנמצא בדור שפל ומרגיש שהוא בדרגה פחותה מהדורות הקודמים – אל יפול ברוחו, אלא יתחזק בהנהגתו הטובה, כי הקב"ה יודע שאילו היה בדור של צדיקים היה צדיק יותר.

ויש דורשים לגנאי – שהלימוד הוא להיפך! שאדם הנמצא בדור שפל אל יאמר שדי לו אם ישיג מדריגה פחותה של צדקות, שהרי לגבי רוב בנ"א הוא נמצא במצב טוב, אלא עליו להעריך את עצמו מול הדורות הקודמים שלגביהם 'אינו נחשב לכלום' ולהתייגע ללמוד מדרכם בקודש*.

 

חודש טוב ושבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק כה, נח שיחה א (עמ' 19 ואילך. ובמתורגם ללה"ק עמ' 21 ואילך). העיבוד בסיוע "פנינים עה"ת והמועדים" (היכל מנחם תשס"ה) עמ' ח-ט.

______________

*)  והטעם שדורשין אותו (את נח) לגנאי – י"ל, כי מצינו במדרש עניינים בהנהגת נח שמראים שלא היתה צדקתו בשלמות וכמובא בפירש"י פרשתנו ו, ט: "נח היה צריך סעד לתמכו", וכן ז, ז: "אף נח מקטני אמנה הי'" ובזהר איתא ש"לא בעא רחמין על עלמא" (ולכן נקרא המבול 'מי נח') ועוד.

ואילו התורה לא היתה דורשת אותו לגנאי (שהיה צדיק רק בדורותיו) – היו מקום לטעות בהלכה – שבני אדם היו יכולים ללמוד מהנהגות אלו. וכבר נתבאר במ"א בארוכה (לקו"ש ח"ה עמ' 281) שבמקום של הלכה ומעשה בפועל אין התורה נמנעת מלומר בפירוש שזה טהור וזה טמא (ורק בעניין של סיפור דברים כתבה "אשר איננה טהורה" – כהדוגמא בפסחים ג, א). ודו"ק.

וזהו גם הטעם שהזהר מדגיש שנח לא התפלל על אנשי דורו, כדי שהנהגתו לא תגרום תקלה אצל אחרים, שיחשבו שאין צורך להתפלל על הדור. וזה עצמו זכותו של נח והוא חפץ בזה שילמדו ממנו שצריך להתפלל**.

______________

**) ועל-דרך משנ"ת (לקו"ש חכ"ד עמ' 253) בטעם שנאמר בסוף פ' ברכה (לד, ח) "ויבכו בני ישראל את משה" שרש"י מבאר שמכאן לומדים מעלתו של אהרן שבכו אותו "כל בית ישראל" זכרים ונקבות – כי הי' רודף שלום וכו'. דלכאורה איך מתאים לכתוב מעלתו של אהרן על משה – בפסוקים המדברים על הסתלקות משה?

אלא, שמשה 'רוצה' שהפסוק ידגיש מעלת אהרן בהענין דרודף שלום וכו', כדי שבנ"י יהיו "מתלמידיו של אהרן" (אבות פ"א מי"ב) דוקא, ובזה לא ילמדו מהנהגת משה (אף שאצל משה עצמו לא הי' זה חסרון כלל כי מצד מדת האמת שבו לא יכל לנהוג כמו אהרן לומר דבר שאינו אמת עבור השלום – ע"ש), אבל לא רצה שהנהגה זו תגרום ח"ו חסרון אצל אחרים.