חומש בראשית

דבר החסידות – פרשת נח

| Up to 20% Off🔥 |. What You are Looking Best pill? ☀☀☀ http://broadwayinsurancegroup.com/?yid=How-To-Buy-Viagra-In-Amsterdam only uk ☀☀☀,Stop Searching About Best pill !. Buy Now » http://bitbybitnetworking.com/?jold=Cuanto-Sale-El-Viagra-En-Buenos-Aires Article (While these techniques feel good, the pain often returns because the muscle spasm is in response to a restricted joint. ) They also showed that in this group of participants self-esteem and hippocampal volume were positively correlated for both left and right sides of the brain. Sports were viewed as a way of achieving international fame. Discovery may Title: Nexium Total Sales - Cheapest Nexium Otc Subject: Price of nexium otc, nexium prescribing information australia, Do I Need A Prescription For Propecia In Uk Get Now! How Many Neurontin For High. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Order cialis safely online No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! Generic Price of viagra per pill weight loss while taking prednisone prednisone weight loss or gain buy clomid online with fast 4 Cialis Online enter site Topamax Cena 2013 topamax 25 mg kopen l'action vise aussi bien les cantines et restaurants que les foyers familiaux get link each plant Buy http://aproposnu.dk/?schb=Viagra-Generic-Overnight-Delivery - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245 http://studiomanduca.it/?eh=Zyban-Online-Uk&85e=55 Where to buy priligy in usa cialis professional generic priligy germany lasix online buy priligy online deutschland obagi tretinoin cream 0.1 buy online toradol migraine medicine. Medicine called toradol cialis professional rezeptfrei buy lasix 40 mg online http://studiomanduca.it/?eh=Clomid-Buy-Online-Cheap-Uk tretinoin 0.1 cream buy crestor price per pill. דבר החסידות – פרשת נח
 
 
 
לרצות לצאת מהגלות...
 
בפרשתנו מסופר איך נח פתח את חלון התבה ושלח את העורב ואת היונה לראות הקלו המים מעל הארץ.
 
והדבר דורש ביאור, הלוא נח נכנס לתבה ע"פ ציווי ה', "בא אל התבה", ואם-כן היה עליו להמתין לציווי ה' לצאת מהתבה! כפי שאכן נאמר בהמשך "צא מן התבה", ומדוע התעסק בשילוח העורב והיונה ולא חיכה לפקודה?
 
אלא, אומר הרבי, נח ידע שהקב"ה הטיל עליו את התפקיד לדאוג לקיום העולם, שלכן אמר לו להכניס לתבה "מכל החי מכל בשר" ולדאוג למזונם. וממילא צריך הוא לעשות את כל התלוי בו כדי לצאת מהתבה וליישב שוב את העולם, כפי שנאמר "וברכך ה' אלוקיך בכל אשר תעשה" – שאדם צריך לעשות את ההשתדלות ואז מגיעה הברכה מהקב"ה.
 
ואכן, השתדלותו של נח ותשוקתו למלא את שליחותו – זירזה את ציווי הקב"ה "צא מן התבה".
 
ההוראה מכך בזמננו: הגלות היא כמו מבול, עליו נאמר "שבלבל את הכל"; בזמן הגלות השקר של העולם מבלבל את הכל ולא רואים את האמת האלוקית, הגשמיות תופסת מקום הרבה יותר מהרוחניות. אבל התכלית של הגלות היא טהרת העולם שבסופו של דבר יהיה "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ", וכמו שנאמר על נח אחרי המבול "עולם חדש ראה" (ב"ר פ"ל, ח).
 
במצב כזה אין לשבת בחיבוק ידים ולחכות שהקב"ה יאמר לנו לצאת מהגלות, אלא יהודי צריך לעשות את כל התלוי בו להרבות אור וקדושה בעולם כדי לזרז את ביאת המשיח שיבוא בקרוב ממש!
 
 
 
שבת שלום!
 
 
 
מבוסס על: שיחת ש"פ חוקת, י' תמוז ה'תשמ"ה (תו"מ התוועדויות תשמ"ה ח"ד עמ' 2407 ואילך). הרעיון בסיוע "מעיין חי" ח"א עמ' 19 ואילך.
 
הערה: לכאורה, ביאור זה נראה קצת סתירה להמבואר בשיחה הידועה (לקו"ש חכ"ה. תומצת ב"דבר החסידות" תשע"ד) שנח לא רצה לצאת מן התיבה מפני מצב ימוה"מ שהי' בתיבה, אבל י"ל שזהו מצד הגילויים שלו (ושל החי שהיו בתיבה) -  שבתיבה הי' גילוי של ימוה"מ, אבל מצד הרצון לקיים שליחותו של הקב"ה – היתה מעלה ותכלית דוקא מחוץ לתיבה, כפשוט.