חגים ומועדים וימים מיוחדים

בדיקת אתרוג בתאורה מיוחדת ובזכוכית מגדלת

שאלה

להגאון האדיר רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א

רציתי לשאול מוכר אתרוגים שלא עושה בחנות שלו תאורה חזקה של חשמל

כי לא רוצה שיבחינו כל כך בכל הנקודות הקטנות שיש על אתרוג

האם מותר לו לעשות כך או שצריך כן לעשות אור חשמל חזק מאד בחנות שיראו

היטב האתרוג לפני שקונים זאת ?

בברכת כהנים באהבה כעתירת

גמליאל הכהן רבינוביץ

מח"ס "גם אני אודך"

ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.

 

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

מוכר אתרוגים צריך לשים בחנותו אור שגרתי שיש בכל חנות. הוא אינו חייב להתקין אור מיוחד לבדיקת האתרוגים וכל באי החנות אמורים לדעת שזאת חנות רגילה עם תאורה שגרתית.

 

ומדברי הפוסקים נראה שמציאות שאינה נראית לעין אלא רק בהגדלה או באור מיוחד וכדומה - אין להתחשב בה כלל. והואיל וכל פסול חיסרון באתרוג הוא דרבנן, נראה שאין להחמיר אם יש באתרוג חסרון כזה השנוי במחלוקת. דהתורה הק' נתנה כפי ראות העין כשלעצמו, ואין לדיין אלא מה שעיניו רואות, דאל"כ לפי הראות בזכוכית מגדלת יש בכל מים תולעים, ובכל סכין של שחיטה יש פגימה, וכ"כ לענין נגיעה בספר תורה שנראה רק ע"י זכוכית מגדלת, וכן לענין מראה פסולה באתרוג וכדו'.

אמנם אם רואה האדם "פגם" באתרוג ומתעורר אצלו ספק אם יש כאן חסרון או לא - אזי, אם מסתבר שחדי הראות יכולים לזהות בעיניהם את החיסרון - יתכן שיש לסמוך על המגדלת אף להחמיר ולפסול במקרה שרואים בה חיסרון. וכך יש לנהוג בנקב שנעשה ע"י קוצים ונראה לעינינו, אלא שאנו מסופקים אם הגליד כולו או מקצתו. ומכ"ש שאדם שהוא קצר ראיה ומשתמש בזכוכית מגדלת או במשקפיים כדי להשלים את החיסרון שבעיניו ולהחזיר להן את כושר הראיה הטבעי, רשאי לעשות כן לכל הדעות, עיין בזה בדברי הגרש"ק בשו"ת טוטו"ד (תנינא קונ"א סי' נג), ערוה"ש (יו"ד סי' פד סע' לו), שו"ת אג"מ (יו"ד ב קמו ד"ה ומה שכתר"ה), שו"ת שבט הלוי (ח"א או"ח סי' ז אות ח), שבט הלוי (הל' נידה דף י), שו"ת ציץ אליעזר (ח"ח סי' טו פי"ד אות י), יביע אומר (ח"ד יו"ד סי' ­כא), יחוה דעת (ח"ו סי' מז).ועי' חכמ"א (כלל קנא סע' ב) שבספק חיסרון אזלינן לקולא. ועי' שואל ומשיב (ח"א סי' קלא). ועי' בשו"ת שבט הלוי (ח"א או"ח סי' ז אות ח). וכן יש להוכיח משו"ת שאלת יעב"ץ (סי' קכה). וע"ע במוספים וביאורים במשנ"ב הוצאת דרשו ד' פוסקי זמנינו שאין להביט באתרוג אל מול השמש, אלא במקום מוצל שיש בו אור שמש.

וידועים דברי שו"ת המבי"ט שהמשנ"ב נסמך עליו, שבודקים ד' מינים לפי צורת החזקת הד' מינים בנטילתם ולא צמוד כ"כ לעין, וכבר האריכו בזה ואכמ"ל.

בברכת חג שמח

ידידו המכיר לו טובה גדולה ונצחית

שמואל ברוך גנוט