שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

הנחת תפילין לאביו הזקן

שאלה מאת הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א 

לכבוד הגה"צ רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א 

מח"ס משנת תפילין ושא"ס חשובים ונכבדים 

הסתפקתי, אדם שמוריד התפילין לאביו זקן, האם יוריד התפילין של ראש ביד שמאל כרגיל, 

או משום חביבות מצות כיבוד אב, צריך להוריד ביד ימין, ? 

בברכת כהנים באהבה כעתירת 

גמליאל הכהן רבינוביץ 

מח"ס "גם אני אודך" 

ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים. תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א
כבוד ידידנו הגר"ג שליט"א 

שוכט"ס באה"ר. חן חן על שאלתו הטובה. 

הנה בלוח א"י מביא בשם הגרא"י קוק זצ"ל שהחולצים את נעליהם בערב יוהכ"פ, כיון דאיכא ביה מצוה, יחלצו ביד ימין משום חביבות המצוה, ולא יחלצו בשמאל כדין חליצת נעל. 

ובהיותי בן טו"ב לערך שאלתי את מו"ר רבנו הקדוש הגר"ח קנייבסקי שליט"א האם בן החולץ לאביו את נעליו עליו לחולצם בשמאל, משום שכך האב עצמו צריך לחלוץ כך, או שיחלוץ נעל אביו בימין, משום חידושו של הרב קוק, שבחליצת מצוה חולצים בימין. 

השיב לי מרן הגר"ח שליט"א שהדברים המובאים בלוח א"י בענין זה, אינם מוכרחים, וכלל לא ברור האם כך צריך לעשות. 

וכוונת רבינו שליט"א היה לענ"ד דחליצת נעל בעיו"כ אינה גופא דמצוה, אלא רק מניעת איסור. 

ולפי"ז בנידו"ד שהעלת, אי"ז מניעת איסור גרידא, אלא מצוה דכיבוד אב. 

אך אולי כיון שאין מצוה על עצם חליצת נעל האב, אלא מצוה כללית לעשות רצונו, ובמקרה רצונו שיחלוץ נעלו, ע"כ א"א להגדירו כמעשה מצוה מסוים, שמשום חביבותו צריך בימין. 

ומפאת קוצר השעה וההכנות לשב"ק, אקצר, וכת"ר יפלפל בודאי בענין כדרכו. 

בידידות 

שמואל ברוך גנוט