חגים ומועדים וימים מיוחדים

סגולת רבי חיים פלאג'י זצ"ל בערב שבועות שחל בשבת

להגה"צ רבינו שמואל ברוך גנוט שיחיה

 

הסגולה הידועה מרבי חיים פלאג'י זצ"ל לתת 104 ש"ח לעני הגון בערב שבועות.

רציתי לשאול בס"ד אם סגולה זו גם בשנה זו שיוצא ערב שבועות בשבת, ונמצא שיכול לתת רק בערב שבת?

 

בברכת כהנים באהבה כעתירת

גמליאל הכהן רבינוביץ

מח"ס "גם אני אודך"

ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים

 

 

 

 

 

לכבוד הרה"ג המפורסם בכל היכלי תורה רבי גמליאל הכהן בהרא"ד רבינוביץ שליט"א

 

שלו' וברכה לחג מתן תורה מאהבה ושמחה

 

ראשית כל, אינני האיש הנכון להשיב בעניני סגולות, בפרט סגולה שמקורה בתורת הנסתר.

ואולם מפני הכבוד אשיב לכת"ר.

 

הנה שאלה זו לכאו' מתעוררת יותר בסגולה אחרת של הגר"ח פאלאג'י זי"ע בס' מועד לכל חי - סימן ל , הכותב כך: בספר מעשה הצדקה דף קל ע"א אות מז כתב, דיפריש תשעים ואחת פרוטות לצדקה ביום ט"ו בשבט כמנין איל"ן, וגימטריא מי"ם עם הכולל, וכמנין אמן, יעוין שם.

והנה לכאו' סגולת הפרשת צ"א פרוטות בט"ו בשבט יסודה במעלת יום ט"ו בשבט והיותו יום זה ראש השנה לאילן, ואם כן כשט"ו בשבט חל בשבת, לכאו' לא שייך להקדים ולתרום יום קודם לכן.

 

אך בענין סגולת צ"א פרוטות בערב שבועות, כתב הגרח"פ בס' מועד לכל חי - סימן ח אות ו, כך: "ערב שבועות יפריש תשעים ואחת פרוטות, וישלים עד שיעור שני פעמים ב"ן, ויתנם לתלמיד חכם עני ועניו, והוא תיקון לעון אדם הראשון, ועון העגל, ולפגם הברית, והוא סגולה לחשוכי בנים, ומקרב הגאולה, ספר מעשה הצדקה דף ק"ט ע"ב", עכ"ל.

 

ובס' מעשה הצדקה הנ"ל לא מצאתיו, וא"כ קשה להביע דעה מבלי להביט בשורשי הענין. אך הגרח"פ ממשיך מיד וכותב שם (באות ז) כך: "זכור לטוב להגביר החכם המרומם רצ"ו יוסף צדיקא איש'י כהן גדול ז"ל, דבכלל צדקותיו אשר היה עושה הוא דהיה מחלק סך רב לכל התלמידי חכמים וצנועים בערב חג השבועות בשמחה ובטוב לבב, אשריו ואשרי חלקו גבור בארץ יהיה זרעו, גם שאר בשרי החכם המרומם מיראי ה' וחושבי שמו כמוה"ר משה בן כמוה"ר יצחק פארדו ז"ל הפריש קצת מעות כפי יכולתו, ועשאן הקדש קרן קיים לחלק מפירותיהם לאיזה תלמידי חכמים נצרכים בחג הקדוש הזה, תנצב"ה, והזכרתי שמותם כדי שמהם יראו וכן יעשו איש איש ממקומו, וכבר כתבתי בזה בספרי הקטן תוכחת חיים סדר נשא בענין חיוב להחזיק ביד לומדי תורה בעצרת טפי משאר מועדים כאשר יעוין שם בסייעתא דשמיא, ואין כאן מקום להאריך", עכ"ל.

 

והיינו שהענין לתמוך בלומדי תורה ביתר שאת בחג מתן תורה, הוא משום מעלת לומדי התורה והקשר המיוחד שלהם לחג מתן תורה, וא"כ בזה ודאי יועיל אם נחזיק בהם כבר בערב שבועות. ואם א"א בערב שבועות, בהיותו חל בשבת, יפריש להם מערב שבת.

 

שמואל ברוך גנוט