מאמרים

פרשת קדושים- שבת קודש-במה חשיבותה?

פרשת קדושים- שבת קודש-במה חשיבותה?
מאמר מאת: אהובה קליין.
המאמר מוקדש לעילוי נשמת אמי  ז"ל- חיה בת-בן ציון
בפרשת קדושים הכוללת ,נושאים רבים ומגוונים-מוזכרת גם השבת הקדושה:
"איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי  תשמרו אני ה' אלוקיכם" [ויקרא י"ט, ג]
ובפסוק נוסף מופיע הציווי:"את שבתותיי תשמרו ומקדשי תיראו אני ה' "[שם, י"ט,ל]

נושא השבת ,שמירתו וחשיבותו-מופיע במקומות רבים בתנ"ך.
כבר עם תום בריאת העולם נאמר:" ויכלו  השמים והארץ וכל צבאם: ויכל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה: ויברך אלוקים את יום השביעי וקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות"[בראשית ב,א-ג]

שמירת השבת מופיעה גם בעשרת הדיברות: 
"זכור את יום השבת  לקדשו: ששת ימים תעבוד ועשית כל –מלאכתך :ויום השביעי שבת לה' אלוקיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובניך וביתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך: כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי על כן בירך ה' את יום השבת ויקדשהו"
[שמות  כ,ח- י"א]

השאלות הן:
א] במה חשיבותה של השבת?
ב] מדוע השבת נקראת: "כלה" ו"מלכה" ?
ג]  מדוע  עניין שמירת שבת מופיע פעמים רבות בתורה-בסמוך למצוות כיבוד ההורים?
ד] מה הקשר בין המקדש לשבת?

התשובה לשאלה א]
1]השבת משמשת כאות בין  הקב"ה לעם ישראל:
החפץ חיים נותן הסבר  לכך על ידי הבאת משל:
אדם  שהוא: בעל חנות ,כל עוד ישנו שלט על
החנות כגון: חייט, או תכשיטן .הכול יודעים במה עוסק, ברגע  שהוא מסיר את השלט, אין יותר מידע.
הנמשל: השבת היא מעין שלט המעיד על היהודי שהוא שומר תורה ומצוות ,אך אם חלילה "יסיר מעליו את השלט" ולא יתייחס לשבת כיום קדוש ומיוחד ,אלא  ינהג ממש כמו בכל ימות השבוע, הדבר יחשב שהוא ניתק עצמו מן התורה.

2] על פי הנאמר בחומש בראשית, השבת מעידה על אלוקים כבורא העולם.
על כך אומר  ספר החינוך: "משורשי  מצווה זו שנהיה פנויים מעסקינו לכבוד היום ,כדי לקבוע בנפשותינו אמונת  חידוש העולם, שהיא חבל המושכת כל יסודי הדת, ונזכור ביום אחד בכל שבוע ושבוע, שהעולם נברא בשישה ימים..." וכאשר ישבתו  ביום השביעי  וישאלו אנשים: על מה המנוחה ביום השביעי? תהיה התשובה: "כי ששת ימים עשה ה'..."

3] השבת משמשת יום מנוחה לאדם ,לעבד וגם לבעלי חיים. ולכל יצור, וכשם   שאלוקים  נח ביום השביעי ומשמש "דוגמא אישית " לברואים- כך הדבר מחנך אותנו גם לנוח ביום זה בדומה לה'.

4] השבת היא גם זכר ליציאת מצרים.

התשובה  לשאלה ב]
לפי דברי מסכת[כלה פ"א]:
"כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנידה"
השבת נקראת: "מלכתא" וזאת כנגד הקדושה שבה, כמו המלך שהוא נמשך למלוכה בשמן קדוש.
המלכה[בנוסף למלך] היא חשובה  ומרוממת במיוחד בהשוואה ליתר האנשים, כך גם  היום השביעי בשבוע-מרומם לעומת ימי החול.
השבת נקראת גם: "כלה" מהטעם שהיא מקור הברכה.
לפי דברי המהר"ל: הכלה מבורכת היות והכול מברכים אותה ביום נישואיה והיא גם משיבה ברכות.
כמו כן, מטרת הכלה להינשא ולהביא לעולם דור המשך-המביא שפע וברכה לעולם.
כך גם השבת היא - מקור הברכה לכל השבוע שחלף והשבוע שיבוא.

התשובה לשאלה ג]
על כך עונה רש"י: אף על פי שהתורה הזהירה כי  יש לכבד את ההורים, במידה והאב[או האם] יגידו לילדיהם לחלל את השבת, במקרה זה אין לשמוע בקולם! 

התשובה לשאלה ד]
לפי דברי רש"י:יש לשמור את השבת ואין בית המקדש דוחה שבת.
ונאמר: "תניא:  יכול יהא בניין  בית המקדש  דוחה שבת?  ת"ל :"את שבתותי תשמרו ומקדשי תיראו"-כולכם  חייבין בכבודי" [יבמות ו]

לסיכום, לאור האמור לעיל ניתן להסיק: כי השבת היא מקור הברכה והקדושה, מעין מלכה וכלה המשמשת אות בין הקב"ה לעם ישראל.
מי ייתן ונתמיד בשמירת השבת ונזכה לשפע ברכות וישועות.