שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

האם נער בר מצוה יכול לעלות לתורה לעליית חתן בראשית

האם נער בר מצוה יכול לעלות לתורה לעליית חתן בראשית

שאלה

בננו נולד בשמחת תורה לפני 13 שנים ובעז"ה יהיה בר מצווה בשמחת תורה הבא עלינו לטובה .רצינו לשאול האם יש בעיה שבבננו יהיה חתן בראשית ( אנו ספרדים המתפללים במניין אשכנזי )


תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

ראשית, ברכת מזל טוב לרגל היכנס בנכם בנועם ועול תורה ומצוות.

מצד עצם ההלכה הצרופה, אין שום בעיה בכך שבן המצוה יעלה לעליית חתן בראשית, וכך כתב ה'דרכי משה' במפורש בהלכות שמחת תורה לענין עליית חתן תורה, שנהגו שאפילו הקטנים עולים לעליה זו. ובודאי שעליית חתן בראשית קלה הרבה יותר מבחינת ההלכה מעליית חתן תורה (משום שכל עליית חתן בראשית אינה חיוב, אלא רק מנהג נאה, שלאחר שסיימנו את התורה, אנו מתחילים אותה מיד שוב, כמובא בטור וביתר ספרי הפוסקים).

ואולם המשנה ברורה כותב כך: "ומי שקורא פרשה זו נקרא חתן תורה. ונהגו למכור פרשה זו ופרשה בראשית וקונים בדמים מרובים וראוי להדר אם באפשר שיהיו הקונים מוכתרים בתורה או עכ"פ מגדולי הקהל".

הרי שהמנהג הוא להעניק עלייה זו דוקא לתלמידי חכמים או לראשי הקהל, וגם נוהגים למכור עלייה זו בכסף רב, (או בלימוד של דפי גמרא, כפי הנהוג בישיבות ובמנייני האברכים בכל מקום בארץ), ולכן ישנו ענין שלא לאפשר לבן המצוה הצעיר לעלות לעלייה כל כך חשובה.

אך אם אבי בר המצוה ישלם כסף עבור העלייה החשובה הזאת כפי הנהוג, ולמתפללים לא יהיה אכפת שבחור בן 13 יזכה בעלייה כה חשובה, אזי אין מניעה שבנכם יעלה לעלייה זו. (כי סוף סוף בר מצוה הוא, ויש גם הידור לשמחו בעלייה האחרונה בסדרת העליות ולא לתת לו 'להיבלע' בין כל העליות)

ואם ישנה התנגדות לכך, ביכולתו לעלות ל'מפטיר' או לכל יתר העליות שהם יותר משבעת הקרואים, וראו בשולחן ערוך ומשנה ברורה סימן רפ"ב

בברכת מזל טוב

הרב שמואל ברוך גנוט