שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

עליית נער בר מצוה בשבת לאחר בר המצוה שהיא פרשת פרה

שאלה
בני נעשה בן י"ג שנה בתאריך י"ז אדר בעז"ה, מנהגנו מנהג הונגריה, שקוראים בתורה
בשבת שלפני הבר מצוה, דהיינו פרשת כי תשא, והנה עתה באותה שבת אחד מחבריו עולה
לתורה, שהיא שבת אחר שנעשה בן י"ג.
בני טוען שאיחוד הקידושים ימעט בחבריו, ומשום כך הוא מעוניין לדחות לשבת
שלאחריה - פרשת פרה.
השאלה היא, האם זו סיבה לדחות מנהג אבות קדום, ובפרט ששבת שלאחריה היא פרשת פרה
שי"א שהיא דאוריתא.
אשמח לשמוע דעתו הרמתה אם אפשר בהקדם.
 
 
תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א
הלא המשנ"ב כותב במפורש שעדיף שקטן לא יעלה לפרשת פרה. אך אם הוא כבר אחרי הבר
מצוה, סומכים ללא חשש על חזקה דרבא ויכול לעלות לפרה ללא שום פקפוק. משום:
א. מצד עיקר ההלכה קטן גם יכול לעלות לפרשת פרה.
ב. אנו פוסקים כהגר"א וסיעתו שהסוברים שפרשת פרה היא דאורייתא, טעו בטעות סופר
בד' התוס' בברכות, ואנן קי"ל דהיא קריאה דרבנן, ובדרבנן סומכים על החזקה.
 
ובפרט שאדרבה, יש ענין לעלות בשבת שאחר בר המצוה, כדי להוכיח את גדלותו. הנושא
ארוך וקיצרתי, את הנ"ל ברור שבנך צודק, וא"צ להתייחס במקרה זה למנהג הונגרי
קדום זה, בפרט שהדבר יגרום לו עגמת נפש בהפחתה ממספר חבריו
 
דוש"ת  שמואל ברוך גנוט