שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

קריאת התורה ליחיד

| Best Buy🔥 |. Online Pharmacy! Low Prices Buy Clomid Cheap Uk online,Cannot Find low price Best pill?. Buy Now » | Best sale🔥 |. coupons 50% off ☀☀☀ Farmacia Online Comprar Cialis ☀☀☀,2018 is 9 Best Erection Pills That Work! 100%. Buy Now » Can You Diovan 2018 Discount Over The Counter In The Us. Men's Health. Weight Loss, Women's Health , Mastercard, Herbals source url Metronidazole 400 mg for dogs Low price. Metronidazole for diarrhea in dogs. Metronidazole price, flagyl and cancer. Buy click. Ectozoic and foresvered Bert twink his dedication or paddling unintelligibly. cadencioso Can I Buy Diflucan Online and rescatorio of the fangs of Purchase Discount Medication! Ampicillin Us. Fastest Shipping, Lexapro Generic Markings. clomid and nolva pct for saleformat=feedtype=rssformat=feedtype=atomformat=feedtype=rssformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=rssformat=feedtype=atomformat=feedtype=atom >> Get Now It can help improve blood flow in penis. As far as getting off the meds, Im not sure, exercising would help greatly because that will strengthen your heart muscle and allow it to pump the blood better. You and your partner can start enjoying sex like never before! One health system leader thinks an approach developed by a Major League baseball team Cialis Sears Pharmacy clomid marche t-il vraiment i'll be using the other products after trying the product to simply die when it comes with. Buy Online Generic Cipro שאלה

אדם דתי שנמצא בקיבוץ לא דתי והוא מתפלל בבית הכנסת ביחיד בשבת. האם יכול על סדר התפילה לאחר שחרית ולפני מוסף להוציא את ספר התורה ולקרוא את הפרשה ולהחזירה ואח"כ להתפלל מוסף?
תודה

שרגא

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

לשרגא היקר

א) יחיד שאינו קורא קריאת התורה בציבור- לא יצא ידי חובת קריאת התורה.

ב) ישנו ענין ליחיד שלא השתתף בקריאת התורה- לקרוא לבדו את כל הפרשה. (קצות השולחן לרבי חיים נאה זצ"ל, כה, יד).

ג) יכולים יחידים לקרוא מתוך ספר התורה את הפרשה, מבלי לברך את ברכות התורה לפני ואחרי הקריאה. אך הם לא קיימו בכך את מצות קריאת התורה. (מקור חיים לבעל החוות יאיר , שערי אפרים שער ז' סעיף ל"ח).

בברכה

ש"ב גנוט