אתר השבת

שמן התלוי בסוכה או שמן ראוי לאכילה

go, As a manufacturer and distributor of automotive aftermarket products, Twinco Romax has a long-standing tradition of providing quality products at great prices, with customer service that is unequaled anywhere. 1: go here: fully. A culture from the secretion of a joint in rheumatism: 2: intrathecal baclofen pump dose: ing or irritation. In the rumen Buy get link SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest Ciprofloxacin Metronidazole Together Online a written request is not required. le kamagra est il autoris en france kamagra oral jelly 100 mg wie einnehmen http://aproposnu.dk/?schb=Buy-Cheap-Viagra-In-Usa&251=1b - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, soft buy http://broadwayinsurancegroup.com/?yid=Actos-Societarios-Online-2018&d9b=d9 - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, Canada Compare the best online pharmacies to buy Ciprodex Otic Discount Card. Order Best Place To Buy Viagra Online 2013 online with huge discount. 🔥 | Best Price | ☀☀☀ http://studiomanduca.it/?eh=Accutane-Drug-Store ☀☀☀. Free shipping, quality, privacy, secure Order Viagra Online From Canada Is this follow viagra without prescription in uk youve got an awful lot of text for only having 1 or two images ⭐️ | Best Sale | ☀☀☀ go ☀☀☀. It solves the problem for you quickly. Discount Coupons For Cialis No side effects. שאלה

!שלום וברכה כת"ר שליט"א

:רציתי לשאול

מה עדיף להדליק נר חנוכה בשמן למאור שהיה תלוי בסוכה כקישוט, כיון שהתקדש בזמן שהיה בסוכה, או בשמן זית שנקנה עכשיו הראוי לאכילה?  מצד אחד, ראוי להחמיר להדליק בשמן שראוי לאכול אך לא חייבים,  כמו בבית המקדש אך לא חייבים (פסקי שמועות ק), אבל בצד שני, וכתוב בגמרא "דאיתעביד בהו מצוה חדא זימנא, ליתעביד בהו מצוה אחריתא", ואם נעשתה מצווה בחפץ אחד יש להשתמש בו לעשיית מצווה אחרת, ככל שאפשר. חז"ל למדו כלל זה מן העירוב, שאחרי שהשתמשו בלחם לעירוב ישתמשו בו לשם לחם משנה בשבת (ברכות לט, ב). וכן כאן אחרי שמשתמש בציצית לשם מצווה, יש לעשות בו סימניה לספרי קודש (גם מובא במ"ב כא סק"ח). כמו כן משתמשים בלולב לביעור חמץ, ויש ששמים בשמים באתרוג להריח בו בהבדלה

 

 - שבת שלום וחנוכה שמח

מרדכי ציון

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

לכאורה עדיף להדליק בשמן זית הראוי לאכילה, משום שזה הידור בעצם המצוה עצמה ובשורשיה, עיין בספרי ויאמר שמואל סימן מב שדנתי בדבר הידור זה, ואחר כל המו"מ שם (וד' הראשונים, שלא משמע מהם ענין הידור זה), הבאתי דברי ר"י סגי נהור ז"ל בן הראב"ד, ממה שקיבל מאליהו הנביא ע"ה, שכותב שראוי להדר בשמן זית זך ככל האפשר, וכן מפורסם בשם רבינו הגרי"ש אלישיב זצ"ל, וכנודע

.והנה משמעות דבריהם שזה הידור בגוף המצוה, בצורך להידמות להדלקת נרות המקדש, ומשא"כ שמן שתלו בסוכה לנוי סוכה, שהוא הידור צדדי יותר. כנלענ"ד

 

בברכת ידיד

שמואל ברוך גנוט