חומש דברים

דבר החסידות – פרשת ראה (עיוני)

דבר החסידות – פרשת ראה  (עיוני)

 

בין המשכן למקדש

הרמב"ם בהלכות בית הבחירה (פ"ו) כותב "המקדש כולו לא היה במישור אלא במעלה ההר" כלומר, ביהמ"ק היה בנוי בצורה מדורגת, והוא מפרט: "כשאדם נכנס משער מזרחי של הר הבית מהלך עד סוף החיל בשוה, ועולה מן החיל לעזרת הנשים בשתים עשרה מעלות . . ועולה ממנה לעזרת ישראל שהוא תחילת העזרה בחמש עשרה מעלות" וכן הלאה.

הסיבה שהרמב"ם מדגיש שהמקדש לא היה במישור, ואינו כותב סתם שהיה בנוי בהר – יש לומר: כיון שהציווי לבניית ביהמ"ק למדים מהפסוק "ועשו לי מקדש" שנאמר גבי המשכן (תרומה כה, ח) – לכן צריך הרמב"ם להדגיש שבית המקדש שונה מהמשכן שהיה כולו במישור, משא"כ המקדש בנוי בהר ויש צורך לעלות הרבה מדרגות וכו'.

אבל צריך להבין, מדברי הרמב"ם משמע שזה שהמקדש נבנה במדרגות אינו עניין טכני (מחוסר ברירה) אלא זו הלכה – שחייבים לעלות לבית-המקדש בשלבים, אבל אם כן – מדוע איפוא לא מוצאים את העניין הזה גם במשכן (ובמשכן שילה וכו') שיש לעלות אליו במדרגות?

מבאר הרבי, יש הבדל מהותי בין המשכן ובית המקדש:

א)  המשכן היה מקום ארעי להשראת השכינה כמו שנאמר בתפילת שלמה (ש"ב ז, ו) "ואהיה מתהלך באהל ובמשכן", משא"כ בית המקדש היתה "דירת קבע" לשכינה, כמו שכתוב בפרשתנו (יב, יא) "והיה המקום אשר יבחר ה' אלקיכם . . לשכן שמו שם", שרש"י מסביר שזה נאמר על ירושלים.

ב)  ולכן, במשכן היתה קדושה רק בכלי המשכן ובמבנהו (הקרשים והיריעות), שנמשחו כולם בשמן המשחה (תשא ל, כו), אבל המקום נשאר מדבר, ולכן כשנסעו משם לא נשאר במקום שום קדושה, משא"כ בביהמ"ק גם הקרקע נתקדשה* [והיה גם מעשה 'קידוש' של הרצפה – זבחים כד, א] ולכן גם אחרי חורבנו נשאר המקום בקדושתו, עד שהרמב"ם פוסק (שם הט"ו) ש"מקריבין הקרבנות כולן אע"פ שאין שם בית בנוי" כי המקום נשאר קדוש לעולם.

על פי זה יש-לומר, שהטעם שבבית-המקדש היו גבהים שונים הוא כיון שיש בו דרגות שונות של קדושה: עזרת הנשים מקודשת מהחיל, ועזרת ישראל מקודשת ממנה, וכן הלאה (כפי שמוצאים נפקא-מינה ביניהם בהלכה לעניין טומאה) ולכן עשו מדרגות ביניהם, משא"כ במשכן לא היתה שום קדושה במקום ואין שום הבדל בין קרקע החצר לקרקע של קודש הקדשים, וממילא אין כל צורך להבדיל את גובה הקרקע ביניהם!

 

שבת שלום וחודש טוב!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק כט, ראה שיחה א (עמ' 71 ואילך. ובמתורגם ללה"ק עמ' 80 ואילך. השיחה מופיעה בלה"ק גם ב"חידושים וביאורים בהלכות בית הבחירה" עמ' צז ואילך). וראה שם בהמשך ביאור נפלא עפ"ז מדוע קדש הקדשים בביהמ"ק לא הי' גבוה יותר מההיכל.

 ______________

*)  ואע"פ שגם בנוגע למשכן נאמר (לגבי סוטה) "ומן העפר אשר יהי' בקרקע המשכן יקח הכהן" (נשא ה, יז) – הי' זה א) רק ארעי – לפי שעה, ב) אפילו באותה שעה – אין זה מחמת הקדושה של המקום והקרקע מצד עצמם, אלא מחמת אהל מועד (יריעות וקרשים) – המשכן שעמד על קרקע זו.