פרשת דברים

משה נושא דברים/ שיר מאת: אהובה קליין(c)

משה נושא דברים/ שיר מאת: אהובה קליין(c)

משה נושא דברים בפיו
בפני כל העם סביב
שמים כחולים מטים אוזן
רגבי עפר מאזינים לתוכן.

דברי תוכחה ונשכחות
אירועים ניסים נפלאות
ארבעים שנות נדודים
אלוקים לא נטש בנים.

בכי המרגלים בליל
מהדהד היום עדיין
תשעה באב חורבן ירושלים
דמעות הגולים מרעידים שמים.

הערה: השיר בהשראת פרשת דברים[חומש דברים]

פרשת דברים-קשר מדהים לתשעה באב- כיצד?

פרשת דברים-קשר מדהים לתשעה באב- כיצד?
/ מאת: אהובה קליין.

בפרשת דברים- משה נושא דברי תוכחה לעם:
"אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל בני ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין- תופל ולבן וחצרות ודי זהב.." 
[דברים א,א]
ובהמשך הנאום אומר משה:"איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם.." [שם א,י"ב]

השאלות הן:
א]מה הם סוגי התוכחה השונים ובאיזה סוג תוכחה- נוקט משה ?
ב] מי היו הנביאים הנוספים שניבאו בלשון:"איכה"?
ג] מה הקשר בן דברי משה לתשעה באב?

התשובה לשאלה א]
על כך עונים חז"ל: יש שלושה סוגים של תוכחות:
תוכחה1- שנאמרת לפני החטא במטרה להזהיר – את העם לבל תהיה התדרדרות למעשה החטא- הדבר עשוי להשפיע על העם בגדר:"מכת מנע".
תוכחה 2- נאמרת בזמן שהעם כבר נמצא במצב של התדרדרות עמוקה בתוך החטא, המטרה להשיב את החוטאים חזרה אל דרך הישר ולהזהירם- בטרם יתרחש אסון כבד מאד לכל האומה.
תוכחה 3- תוכחה זו נאמרת לאחר החטא וגם העונש.
משה נוקט בדוגמא ראשונה- הוא מזהיר את עם ישראל טרם יכנסו לארץ ישראל – הוא מזכיר להם את העבר- כדי שילמדו מתוך כל הניסיונות שהתנסו- הם ואבותיהם במשך תקופת הנדודים במדבר.
תשובה לשאלה ב]
הנביאים שניבאו בלשון:"איכה" הם:
משה אמר טרם החטא:"איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם"?
ישעיהו ראה אותם בעת התרחשות החטא ואמר:"איכה הייתה לזונה קריה נאמנה".
ירמיהו אמר את דבריו אחרי החטא וקונן על החורבן שהעם הביא על עצמו במו ידיו :"איכה ישבה בדד העיר רבתי עם".
לגבי העבר-אם נתבונן על משה ותגובתו - נגיע למסקנה שמשה הוכיח את העם תמיד לאחר החטא- בכל המקומות בהם חטאו בני ישראל.
בניגוד לכך, כאן בפרשת דברים- משה משנה את שיטתו והוא מוכיח את העם ללא קשר ל"חטא", טרם יכנסו לארץ ולפני מיתתו.
משה פוסל את דברי התוכחה הראשונים שנאמרו בתום החטא ומוכיח את העם ולכן התורה אומרת:"אלה הדברים אשר דיבר משה"
["אלה" ולא נאמר:"ואלה"]
התשובה לשאלה ג]
משה מזכיר את חטא המרגלים בנאומו:"וייטב בעיניי הדבר ואקח מכם שנים עשר אנשים איש אחד לשבט.." לפי שהוציאו דיבת הארץ רעה, בכך גרמו לדור יוצאי מצרים- אסון כבד.
ועל כך אמרו חז"ל: כי הגזרה שהקב"ה גזר- שימותו במדבר ולא יזכו להיכנס לארץ ישראל-התרחשה בערב תשעה באב.
במסכת תענית[כ"ט,ע"א] נאמר על הפסוק:"ויבכו העם בלילה ההוא" [ במדבר י"ד,א]
מסתבר שאותו לילה- ליל תשעה באב היה, אמר להם ה': כי בכו בכיית שווא- ללא סיבה מוצדקת- היה בזה פגם באמונה לפי שלא בטחו בקב"ה שהבטיח להם את הארץ- העונש על כך שעם ישראל יבכה לדורות- בליל תשעה באב- יום אבל על חורבן המקדש.
דוד המלך היטיב לתאר את בכי הגולים על חורבן הבית :"על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרינו את ציון.."[תהלים קל"ז,א]
השבת שבה נוהגים לקרוא את פרשת דברים- נקראת:"שבת חזון"
לפי שקוראים בה את ההפטרה:נבואת התוכחה של ישעיהו:"חזון ישעיהו בן אמוץ"
מי ייתן והגאולה תגיע במהרה וימי התענית יהפכו לימים טובים לישראל.אמן ואמן.

משה המנהיג/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

משה המנהיג/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

משה כסנה בוער
כמנהיג לא ישבר
יתהלך על חבל דק
כארי תמיד מחוזק.

פיו וליבו שווים
הבטחות לא רק מילים
שדות מרעה לצאן
מים לרוויה בחום.

בערוב ימיו
נותר עניו
ירחק מכזב
כמזרח ממערב.

הערה: השיר בהשראת פרשת דברים.

פרשת דברים-"אין חכם כבעל ניסיון"/ אהובה קליין

פרשת דברים-"אין חכם כבעל ניסיון"/ אהובה קליין

פרשת דברים- הפרשה הראשונה בחומש דברים- פותחת בנאומו של משה-
המחולק לשני חלקים:
החלק הראשון: כולל הזכרת המאורעות החשובים שאירעו לעם ישראל מזמן חנייתם לרגלי הר סיני עד הגעתם לערבות מואב- בין היתר במטרה להוכיח את העם –על מעשיו בעבר.

החלק השני כולל אזהרה לשמור את מצוות התורה כהלכתה- השכר עבור קיום התורה וחס ושלום העונש על אי קיום המצוות.

וכך התורה פותחת את נאומו של משה:"אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תופל ולבין חצרות ודי זהב: אחד עשר יום מחורב הר שעיר,עד קדש ברנע: ויהי בארבעים שנה בעשתי- עשר חודש באחד לחודש דיבר משה אל בני ישראל..." [דברים א,א-ד] תוך כדי קריאת הפסוקים מתעוררות כמה שאלות:

שאלה א] כיצד יתכן כי אותו משה שסירב תחילה לקבל את מנהיגותו בגלל כמה סיבות,כגון:"..לא איש דברים אנוכי.." [שמות ד,י]- מתגלה כעת כנואם מעולה?

שאלה ב] מדוע מוכיח משה את העם דווקא סמוך למיתתו?

שאלה ג] באיזו דרך מיוחדת מוכיח משה את העם?

שאלה ד] כיצד מתגלה משה כדוגמא של מנהיג המקיים את הבטחותיו?


התשובה לשאלה א] בעוד שמשה סירב לקבל את תפקיד הנהגת העם באומרו לה':"... לא איש דברים אנוכי גם מתמול גם משלשום גם מאז דברך אל- עבדך- כי כבד פה וכבד לשון אנוכי" [שמות ד,י]
תשובת אלוקים למשה:" ויאמר ה' אליו מי שם פה לאדם או, מי ישום אילם,
או חרש, או פיקח, או עיוור- הלא אנוכי ה' ועתה לך ואנוכי אהיה עם פיך והוריתיך אשר תדבר"[ שם ד,י"א- י"ב] על כך אומר הרמב''ן: אלוקים מבטיח למשה שישים את דבריו בפיו באופן שיוכל לבטא אותן יפה ואלוקים שברא סוגים שונים של אנשים,למרות שמשה לא התפלל על רפואתו[על היותו כבד פה וכבד לשון]
אלוקים מבטיח לו שיעזור לו בהצלחת שליחותו, מכאן שיש למשה: סייעתא דשמיא – לאורך כל הדרך ולכן לא פלא- כי משה מתגלה כנואם כה מוצלח.

ולעניות דעתי, נראה כי לאורך השנים משה צבר ניסיון רב ועל כך נאמר: "אין חכם כבעל ניסיון"

התשובה לשאלה ב] משה מוכיח את עמו דווקא סמוך למותו ועל כך אומר רש"י: משה למד דרך זו מיעקב אבינו- אשר הוכיח את בניו סמוך לפטירתו דווקא ולא לפני כן.

על זה נאמר:"איזהו חכם? הלומד מכל אדם,שנאמר:[תהילים קי"ט,צ"ט] "מכל מלמדי השכלתי" [מסכת אבות ד,א]
ועל כן אין המנהיג מוכיח את הציבור אלא סמוך למותו- כדי שלא יתבייש בפניו.
וסיבה נוספת:כדי שלא יצטרך לחזור ולהוכיח את עמו שוב ושוב.
ויש לכך עוד דוגמאות במקרא:יהושע הוכיח את עם ישראל בימיו האחרונים. שמואל הנביא [ש"א י"ב]
וכן דוד המלך הוכיח את שלמה בנו.

התשובה לשאלה ג] משה מוכיח את העם בדרך הרמזים ואינו מפרט ממש את החטאים, על כך אומר רש"י:"מפני כבודן של ישראל" על מנת לא לביישם בפני אומות העולם- מכוון שהתורה ניתנה בשבעים לשון ואומות העולם גם מקשיבים לכך.

לפי דבריו של הצדיק ר' ישראל מרוז'ין:משה מוכיח את עמו בדרך של סיפורים ומעשיות – ותוך כדי כך משלב דברי מוסר ותוכחה.

כאן משה מלמד פרק במנהיגות- כדי שהעם יקשיב לדברים- רצוי להלביש את נושא התוכחה בלבוש של מעשיות שמושכות את תשומת הלב והדבר ייקלט היטב בליבם.

תשובה לשאלה ד] משה מתגלה כאדם אחראי למעשיו בכך שמוכיח לעם כי את הבטחותיו קיים:
לדוגמא:הוא פונה אל שבט ראובן וגד-באומרו:כי קיבלו את נחלתם בעבר הירדן כפי שהדבר הובטח להם - בתנאי שיצטרפו למלחמה יחד עם יתר אחיהם
כפי שכתוב:"...חלוצים תעברו לפני אחיכם בני- ישראל כל- בני –חיל: רק נשיכם וטפכם ומקניכם, ידעתי כי מקנה רב לכם..." [דברים ג,י"ח- י"ט]
" אלה הדברים.." בגימטריא: 297= דרך החיים וכן "רז סודך"[מתוך שיר הכבוד] הדברים שמשה נאם מפי ה'- הם כוללים סודות ורזים בבריאה ודרך חיים- המתגלים ככל שאדם מתעמק ולומד אותם .[כך ראיתי בספר התמצית מאת: מאיר ינאי]

כמו שנאמר: בחומש דברים:"כי לא דבר ריק הוא מכם כי הוא חייכם ובדבר הזה תאריכו ימים.." [דברים ל"ב,מ"ז] מי ייתן ועם ישראל יקיים את התורה כהלכתה- מצוות בין אדם למקום ומצוות בין אדם לחברו וכך בע"ה תבוא הגאולה במהרה. אמן ואמן.