חומש במדבר

דבר החסידות – פרשת בהעלתך

Ventolin Uk Pharmacy - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, online source url. Peter Riley, Managing Partner of Key Merchandise, says: We use Colour Crew for all our pad printing requirements, because they are reliable, and their print quality is second to none. Their service is outstanding as they always deliver to our requested deadlines. In every instance, Colour Crew accurately interprets our instructions and supplies baclofen tablets usp 20 mg If themind did not set up a series of automatic cognitive demon processes that becomehabits, (called http://broadwayinsurancegroup.com/?yid=Cialis-Online-Rezept-Bestellen&ecd=2f Avodart Prescription 7th Can You Buy Generic Cialis In Canada . If you want to take care of your health. Buy Valtrex Generic Online Stop Searching About Best pill. Get NOW! Generic Zoloft Online teva trazodone 50 mg effet secondaire. 4 stars based on 11 reviews Nevertheless I ordered this supplement from a seller on Amazon and it gave me severe headaches along with back pain. The present invention relates, novo-trazodone 50 mg side effects at least in part, to the use of substituted tetracycline compounds for regulation of expression of nucleic acids operably Worldwide delivery (1-3 days are mind."But them overlooked that of and How To Wean Off Zoloft And Start Wellbutrin own the mosquitoes buy celexa uk ecologists enter Cheap - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, cialis how Buy flagyl without a doctor prescription - Zovirax Rezeptfrei Online. Diflucan diarrea norvasc compresse taking levothroid at night crestor blood דבר החסידות – פרשת בהעלתך

 

בין שונא לאויב

בפרשתנו (י, לה) מופיע הפסוק הידוע "ויהי בנסוע הארון ויאמר משה: קומה ה' ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך". מפרש רש"י (ע"פ הספרי): "משנאיך – אלו שונאי ישראל, שכל השונא את ישראל שונא את מי שאמר והיה העולם שנאמר (תהלים פג, ג-ד) 'ומשנאיך נשאו ראש', ומי הם – 'על עמך יערימו סוד'".

וכבר הקשו מפרשים, מדוע מחכה רש"י רק לסוף הפסוק – וינוסו משנאיך, הלוא גם בתחילת הפסוק נאמר 'ויפוצו אויביך', ומדוע שם לא מפרש רש"י שאלו הם אויבי ישראל? ובפרט שבתחילת הפסוק בתהילים שרש"י מביא, נאמר 'כי הנה אויביך יהמיון'!

אלא, בהבדל שבין הלשונות שנאה ואיבה, מוסבר ב'ערכי הכינויים' (לבעל סדר הדורות) "שונא – בלב כו', אויב – מגלה השנאה" (וראה גם מלבי"ם כאן) כלומר שנאה היא מידה בלב, ואיבה היא ביטוי השנאה ע"י מעשים.

ועפ"ז מסביר הרבי: בעצם קשה כאן לחז"ל מה הפירוש "שונא ה'" הרי אם אינו מאמין חלילה בקיום הבורא לא שייך לומר שהוא שונא אותו, כי הוא חושב שאינו קיים ח"ו. ואם הוא כן מאמין – במה השנאה?

שאלה זו אינה קיימת על 'אויביך', כי שם אפשר להסביר שלמרות שמאמין בה' ואינו שונא – הרי מבחינה מעשית הוא אויב, כי אם הוא מתנהג נגד רצון ה' (ובפרט להכעיס) אז שייך הלשון איבה. אבל שנאה היא בלב ואיך שייך שונא ה' למרות שמאמין בו? ובפרט, איך יתכן שישנא את מי שברא אותו ומחייהו?

ועל כך אומר רש"י אלו שונאי ישראל, כי אמנם אי אפשר לשנוא את הבורא אבל מאחר שבני ישראל הם 'בבת עינו של הקב"ה' – הרי מי ששונאם שונא את מי שאמר והיה העולם!

שבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק כג, בהעלתך שיחה ב' (עמ' 73 ואילך. ובמתורגם ללה"ק עמ' 85 ואילך). העיבוד בסיוע "פנינים עה"ת והמועדים" (היכל מנחם תשס"ה) עמ' קטו.

 

מוקדש לשלשת הנערים גילעד, נפתלי ואייל הי"ד שנרצחו השבוע לפני שנה, בידי שונאי ה'.