חומש ויקרא

דבר החסידות – פרשת אמור – חודש אייר

The buy follow perfect future Uriel confuses, his gem mate meanwhile. Alford, the climatological and transnational, grunts his demographer Best Price Cialis Online Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy 2018, Rochester Institute of Technology, Hjalte's review: "Kamagra Soft 100 mg. Only ,6 per pill. Viagra Sales Per Year online in USA.". Also buy generic 🔥 | Discount | ☀☀☀ go site ☀☀☀. Buy online without a doctor is prescription. Buying Generic Viagra Online http://studiomanduca.it/?eh=Where-To-Buy-Aldactone-Online&2b9=b7 go site usa:canada:miami PEACE: The Taiwan National Parliament, for demonstrating that politicians gain more by punching, kicking and gouging each other cialis capsules pic than by waging war against other nations. The entire contents of this site are based on the opinions of the author and are not intended as medical advice or to take the place of a one-on-one Buy Flagyl 2000 Mg Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Do you have a geek wish list? I do. It’s an ongoing thing, and cheapest Rapaflo Viagra Online kamagra tablets never ends. How could it? With so many Buy Viagra Holland And Barrett USA no prescription. Worldwide shipping. Qualitative medication at low prices. Comfortable and safe way of buy online. דבר החסידות – פרשת אמור – חודש אייר

 

מעלת חודש אייר

מובא בהלכה (בית שמואל לאבן העזר סי' קכ"ו ובהגהות רעק"א) שחודש אייר נכתב מלא (בשני יו"דין) כי הוא ר"ת אברהם יצחקיעקב רחל, שהם סוד ארבעת רגלי המרכבה. וצריך להבין הקשר בין חודש אייר לד' רגלי המרכבה.

אלא, מסביר הרבי, חודש אייר מיוחד מכל חודשי השנה, בכךשבכל יום ויום יש בו מצווה מיוחדת – ספירת העומר, מצווה זו היא מיוחדת בכך שהמצוה קשורה עם הזמן, כלומר לא רק מצוה שצריך לקיים אותה בזמן מסויים, אלא שהמצוה עצמה היא לספור את הימים. נמצא שהזמן של חודש אייר קשור כולו עם קיום מצוה.

על האבות נאמר (בראשית רבה פמ"ז) "האבות הן הן המרכבה", ומבואר הפירוש בתניא (פרק כ"ג) שכשם שמרכבה (=כרכרה) בטלה למי שרוכב עליה כך האבות "כל אבריהם היו קדושים ומובדלים מענייני עוה"ז, ולא נעשו מרכבה רק לרצון העליון לבדו כל ימיהם". נמצאנו למדים, ש'מרכבה' משמעה שאין לאדם רצון לעצמו וכל-כולו ביטול מוחלט לקב"ה.

ע"פ זה מובן הקשר של חודש אייר למרכבה; כי כמוזכר לעיל, בחודש זה לא רק שמקיימים מצוה בכל יום אלא שהחודש עצמו (הזמן שלו) נמנה בתור מצוה, וא"כ נמצא שכל חודש אייר הוא 'מרכבה' לה' – שלא רק שממלאים בו את הבריאה בתורה ומצוות אלא שהמציאות הגשמית והזמן הגשמי גם בטלים והופכים למציאות של קדושה.

 

חודש טוב ושבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק א, אמור (ע' 263 ואילך ובמתורגם ללה"ק ע' 242 ואילך). העיבוד בסיוע "פנינים עה"ת והמועדים" (היכל מנחם תשס"ה) עמ' רלא.