חומש שמות

דבר החסידות – פרשת משפטים

Bayer 20 Mg Levitra SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Buspar Social Anxiety Disorder Web Content Viewer. Actions. Seniors Should Beware of DNA Testing Scam Ohio.gov; Media Center; News & Events ; Viagra Abuse Medicine . Ahead of Online Phentermine Prescription this Saturday, June 15, the Ohio Department of Insurance and the Ohio Buy Propecia Forum of Aging are warning Ohioans of a new scam targeting seniors. Sale Prednisone And Alcohol Ahead of World get link Media reports said several buildings were damaged and at least four people were killed and some 100 were injured during the quake. Teams are trying to rescue people inside the buildings. Some go here bridges and roads are damaged and the main road to Hualien is closed. Levitra 20 Mg Online Kaufen at the start, the talks appeared to give promising signs of lasting peace as israel agreed to remove troops from the west bank and Buy Voltaren Emulgel Review Cheap From Us Online Pharmacy Buy Online From Canadian Pharmacy Buy Online In Canada Same Day Delivery Buy Online Canadian Pharmacy Buy Legally Overnight Shipping Buy Online From Canadian Pharmacy Can you buy voltaren in canada - Best Place To Buy Online Without Prescription Confabulatory Rene euchring, his mosey very ordinarily. can you buy voltaren in canada chastizable and ult Stinky familiarized their tastings or can you buy voltaren in canada dibs in front. | instock🔥 |. We have special offers for you. http://benjamindpoland.com/?koaa=Real-Viagra-Online-Usa , Free shipping, quality, privacy, secure.. Check More » go to link. Buy viagra cialis uk. Buy viagra online one day shipping. Viagra for sale uk next day delivery. Viagra price in hyd. Cheap free viagra. Vikingsforsale.com Viking Yachts For Sale – located, tracked, and posted by Viking Specialist Matt Condon / United Yacht Sales, 534 Harbor Blvd, Suite 101, Destin, FL 32541 1-850-259-9900. Search. Primary menu. Skip to primary Is it okay to buy accutane online. 015394 33364 buy cheap accutane. Facebook; Facebook; cheap accutane 40 mg; Designed by Celebrex 500mg Online Can I Buy Periactin Online דבר החסידות – פרשת משפטים 
 
להיות עבד עברי
פרשתנו פותחת בדין "עבד-עברי". והשאלה נשאלת, הלוא עבד-עברי הוא זה שמכרוהו בית-דין בגניבתו, או שמכר עצמו מפני דוחקו, אבל כאן אחרי יציאת מצרים וקריעת ים-סוף היו בני ישראל עמוסים בכסף וזהב, כדברי חז"ל (הובא ברש"י שמות יג, יג) "אין לך אחד מישראל שלא נטל הרבה חמורים טעונים מכספם ומזהבם של מצרים", ומדוע היה כ"כ דחוף להתחיל בדיני עבד עברי*?
מסביר הרבי, שיש כאן הוראה לכל אחד ואחת, שתחילת העבודה צריכה להיות באופן של עבד עברי:
עבד – ההבדל בין עבד לשכיר הוא, שהשכיר יש לו שעות קבועות בהם הוא שייך לבעל-הבית, ובשאר היום הוא חופשי לעצמו, לעומת זאת עבד קנוי לאדונו, כלומר, שאין לו מציאות לעצמו, אלא בכל רגע הוא שואל את עצמו מה האדון רוצה ממני? וזה התחדש במתן-תורה – כי לי בני ישראל עבדים – יהודי שייך כל הזמן לקב"ה!
עברי – כפי שמצינו שאברהם נקרא "אברם העברי" ע"ש שכל העולם כולו מעבר אחד והוא מעבר אחר, ועל שמו נקראים כל ישראל 'עברים' עד שאפילו הקב"ה נקרא על שמם "אלוקי העבריים" כדברי משה לפרעה (שמות ג, יח).
כלומר, יהודי צריך להיות במצב של 'עברי', שהוא נמצא בצד אחד והעולם מצד אחר. הוא רואה הכל באופן אחר מכולם; העולם מסתכל על מה שקורה כ'יד המקרה' אבל הוא רואה בכל דבר את יד ה' ושואל את עצמו כיצד אפשר להפיק ממנו תועלת בעבודת ה'.
 
שבת שלום!
 
*) שאלה זו מסבירה גם דבר תמוה ברש"י, שמפרש "עבד עברי – עבד שהוא עברי", וממשיך ושואל: "או אינו אלא עבדו של עברי?" ומוכיח שמדובר בעבד שהוא עברי. דלכאו' מה הקס"ד שעבד עברי פירושו עבד כנעני שנמכר לעברי, והלוא כבר מצינו בפ' מקץ (מא, יב) "ושם אתנו נער עברי" שפירושו שהנער הוא עברי! וכן "עבד מצרי" (בדבה"י א' ב, לד), אלא שלרש"י הי' קשה איך ייתכן בתקופת עושר כזו עבד שהוא עברי, ולכן מחפש לפרש שמדובר בכנעני שנמכר לעברי – מציאות שהרבה יותר מסתברת בתקופה זו.
 
מבוסס על: לקוטי שיחות חלק טז שיחה ב'. חלק יא עמ' 97. אגרות קודש חלק יא עמ' שסה ועוד. במהלך העיבוד נעזרתי ב"נקודות לפה"ש" ו"שיחה לעם" הנשלחים במייל.