חומש שמות

דבר החסידות – פרשת משפטים

ב"ה

דבר החסידות – פרשת משפטים

 

עבד של 'עברי'

 

כך דרשו חסידי פולין וגאליציע, על קהילות ליטא שמשקיעים את כל אונם בדקדוק:

כי תקנה עבד עברי – אם תקנא במי שהוא 'עבד' לדקדוק [='עברי'];

שש שנים יעבוד – הוא עובד חוט של שש [=פשתן, כלומר 'חוט השערה'].

אבל תדע:

ובשביעית – בשבת – יצא לחפשי חינם... הוא לא מרגיש את קדושת השבת.

(שמעתי מהרה"ח ר' אברהם מייזליש ע"ה, לפני 25 שנה, בהתוועדות יום הולדתי – אבלחט"א – בתות"ל כפר חב"ד. וזהו החלק הראשון של הווארט בלבד. ואכמ"ל)

~~~

 

"מודה במקצת" בעבודת ה'

מהכתוב בפרשתנו (כב, ח) "אשר יאמר כי הוא זה" – לומדים חז"ל (ב"ק קו, ב) את דין "מודה במקצת"– שאם אדם תובע את חברו במאה זוז, והנתבע מודה בחמישים – עליו לשלם חמישים ולהשבע על החמישים האחרים.

ויש לבאר דין זה בעבודת ה':

ה"תובע" – הוא היצר הרע, כדברי הגמרא (ב"ב טז, א) "יורד ומתעה ועולה ומרגיז . . הוא שטן הוא יצה"ר", כלומר, תחילה היצה"ר גורם ליהודי להכשל בחטא (או לפחות ב"חטא" מלשון חסרון – לקו"ת מטות פב, א), ואח"כ הוא מגיע לתבוע – שמכיון שהיהודי הזה נכשל – צריך להעביר אותו לרשותו רח"ל.

ואילו ה"נתבע" – היהודי – הוא "מודה במקצת": אמנם הוא נכשל ר"ל בחטא, אבל לא "הכל" – הוא לא מונח בחטא בכל מהותו ח"ו, שהרי עצם הנשמה היא בכלל למעלה מחטא, כי גם בשעת החטא היתה באמנה אתו (תניא פכ"ד), וגם בגלוי, הרי אפילו פושעי ישראל מלאין מצוות כרימון (ערובין יט, א. חגיגה בסופה), ולכן לא יתכן אצל שום יהודי שיהיה כולו רע ח"ו.

ועל פי זה משמעות הכתוב היא:

"על כל דבר פשע" – כשיהודי פושע ומועל ר"ל בשליחות שלו בעוה"ז, או אפילו "על כל אבדה" – כשהוא מחסיר ממה שיכל למלא שליחותו [וארבעת הפרטים "על שור על חמור על שה על שלמה" הם ארבעת הסוגים של נפש הבהמית, שמביאים לידי דבר פשע ואבדה]

-         הנה על כל תביעות אלה משיב יהודי )"אשר יאמר") "כי הוא זה" – שרק את המקצת הוא מודה, כנ"ל.

ופסק התורה היא שמודה במקצת חייב שבועה, כלומר:

מכיון שהוא כבר נפל ב"מקצת" ברשות היצר, צריך הוא תוספת כח לשמור את עצמו שלא יפול עוד יותר (גם לא – ע"י אי רצונו להיות "מודה ועוזב ירוחם"). ולכן משביעים אותו – מלשון שובע* – בכוחות יותר נעלים, כדי שיוכל להחזיק ולהישאר בצד הקדושה.

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק טז, משפטים שיחה ד (עמ' 269 ואילך. ובמתורגם ללה"ק עמ' 145 ואילך). ובהמשך שם ביאור דברי הגמרא (ב"ק מו, ב) "אין נזקקין אלא לתובע תחלה" ושיטת הש"ך בזה שאין מודה במקצת חייב שבועה כאשר "זילי נכסי" – וביאור כ"ז בעבודת ה'. ואכ"מ.

 

______________

*)  ראה קיצורים והערות לתניא סוף ע' נז ואילך (בפירוש מארז"ל (ספ"ג דנדה) "משביעין אותו תהי צדיק כו'").

 

--

 

 

צעירי חב"ד – סניף מרום כנען

בהנהלת הרב חיים ודבורה זילבר

 

שיעורים לנשים  |  מדרשיית נוער   מועדון לילדים  |  שיעור לעולים  |  ביקורי בית  |  מסיבות בחגים  |  דוכן תפילין ונרות שבת  |  התוועדויות  |  סדנאות מגוונות  |  תהילים לבנות   בדיקת תפילין ומזוזות  |  מכתבי יום הולדת   קייטנת גן ישראל   שיעור רמב"ם  |  הפצת חומר לשבת וחגים  |  מסיבות ראש חודש  |  ועוד

 

כתובת: רחביאליק 199/3, הר כנען, צפת

כתובת המקלט: רח' זמיר פינת אלכסנדר פצ'רסקי (ע"י המתקנים) איביקור, צפת.

טלפון: 0506-737410

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תוכלו לראות תמונות מהפעילות בסניף ע"י הקשה בגוגל 'צעירי חב"ד מרום כנען'.