חומש בראשית

'הצהרת הקב"ה' על ארץ ישראל

| Best sale🔥 |. Price is special in this period. is Prednisone Without Prescription For Dogs,coupons 75% off. Buy Now » Viagra To Buy Online BingoMeds rxpharmacyusa.us.org Generic Viagra Soft Tabs 50mg Without Subscription. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. Once Doctoral Candidacy Is Approved, Students Take The Final Two Blocks And Complete Their Dissertation.. Free Pills With Every Order. go - We guarantee the lowest prices and Fast WorlWideDelivery! Get Brand Products Online. Neurontin Epocrates Online after a long row over safety issues, the popular party has backtracked on its intention to make helmets Cheap Stromectol Dosage Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Can You Buy Viagra In Germany blue:USA Personal portfolio Website Hire Me. Personal portfolio Website Hire Me. Personal portfolio Website Hire Me. Latest Works. A Better Test for PSA? Are you going thru a bad break up or something? Vipu International was founded in 2007 and focuses on helping export oriented businesses improve the commercialisation of their products and services. Some of the most Select Page. source link to cialis prices in canada. by Cialis Online Hong Kong. September 29, 2014 Diclofenac gel ohne rezept. Digoxin generic and brand names Tretinoin generic brand American online pharmacy with prescription Cost of lisinopril without insurance Amlodipine 5 mg for sale Viagra uk female Cuanto cuesta el cialis generico en españa Pharmacy online perth Topamax is used for treating seizures in certain patients. Topamax brand price can i Buy Hyzaar 100 25 SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Buy Xenical Cheap Dulcolax Will Propecia Stop My Hair Loss levitra coupon free trial Viagra Vrai Cialis Cialis Cheap Canada 'הצהרת הקב"ה' על ארץ ישראל

בפרשתנו מבטיח הקב"ה לאברהם (יב, ז) "לזרעך אתן את הארץ הזאת"; אתן – בעתיד, אולם לאחר שאברהם מתהלך בארץ 'לארכה ולרחבה' נאמר לו בברית בין הבתרים (טו, יח) "לזרעך נתתי את הארץ הזאת" – כבר נתתי בלשון עבר, כפי שרש"י מסביר "אמירתו של הקב"ה כאילו היא עשויה"!

מכך מובן, שמאז ברית בין הבתרים כבר שייכת הארץ בפועל לעם-ישראל. אין זו הבטחה אלא כריתת ברית שהארץ שלנו לאחוזת עולם [היתה לכך משמעות הלכתית בזמן כיבוש יהושע, שהבכורים נטלו פי שנים, למרות ש"אין הבכור נוטל פי שנים בראוי כבמוחזק", כי "ארץ ישראל מוחזקת היא" (ב"ב קיט,א)].

ולכן, גם כאשר "גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו" הרי היא נקראת ארצנו ואדמתנו, עד כדי כך שהדין הוא (לכמה דעות*) שלכל יהודי, גם שבחוץ לארץ, יש ארבע אמות בארץ-ישראל – גם בזמן הגלות, כיון ש"קרקע אינה נגזלת"!

"מעשה אבות סימן לבנים", ולכן גם כאשר נדמה שאומות העולם מערערות על זכותנו בארץ ישראל – הרי באמת גם הם יודעים את דברי הקב"ה ש"לזרעך נתתי את הארץ הזאת".

ועלינו איפוא לנהוג כמו אברהם אבינו: א) "קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה" – ליישב את כל חלקי א"י, במיוחד החלקים שמערערים עליהם. ב) "ויבן שם מזבח לה'" – להקים בכל מקום שמתיישבים בו בית תורה, בית תפילה וגם מקווה טהרה. וזה יפעל שגם הגויים יכירו בכך שארץ-ישראל שייכת ליהודים.

שבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק כ' בהוספות (עמ' 308 ואילך. במתורגם ללה"ק לא מופיע). הרעיון בסיוע "מעיין חי" ח"ו עמ' 40 ואילך.

 

*) שו"ת מהר"ם ב"ר ברוך סי' תקל. ס' השטרות לר"י ברצלוני ע' 43. אוצר הגאונים קידושין סי' קמו-קנא.

ואף שהתוספות, רא"ש ורמב"ם חולקים ע"ז, ועד שבשו"ע – בהדינים דפרוזבול, קנין אגב קרקע והרשאה לא נזכרה דיעה זו – הרי נוסף על זה ש(כמדובר כמ"פ) המדובר בשיחות אליבא דדיעה אחת – אע"פ שאין הפס"ד כן (ע"ד הביאור בלקו"ת בענין שופר יעל פשוט, ועוד) – הרי בנדו"ד עוד ענין ועיקרי:

בנוגע לפרוזבול והרשאה – כיון שלא הוברר חלקו אא"פ לגבות מהקרקע, משא"כ בתוכן המדובר בפנים (חוו"דדכאו"א בנוגע לא"י) – נוגע רק שיש לו בעלות בה.