חומש בראשית

פרשת לך-לך,מאין כי השכינה שורה בארץ ישראל? מאת: אהובה קליין.

פרשת לך-לך,מאין כי השכינה שורה בארץ ישראל? מאת: אהובה קליין.

הפרשה פותחת במילים הבאות:"ויאמר ה' אל אברם לך-לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה...וילך אברהם כאשר דיבר אליו ה' וילך איתו לוט ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן וייקח אברם את שרי אשתו.... [בראשית י"ב,א-ה]
ובהמשך נאמר: "ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה לגור שם כי כבד הרעב בארץ"[שם י"ב,י]

השאלות המתעוררות הן:
א] מדוע ה' פונה אל אברהם לפני שמתראה איתו במראה הנבואה?
ב] רש"י מפרש את המילים:"לך-לך"="להנאתך וטובתך"- אם כן, מדוע הדבר נחשב לניסיון מתוך עשרת הניסיונות שאברהם התנסה?
ג] מאין לנו כי השכינה שורה רק בארץ ישראל?
ד] במה רצה הקב"ה לבחון את אברהם בתקופת הרעב בארץ?

התשובה לשאלה א]
אור החיים מפרש:על ידי הבאתו שני הסברים לקושייה:
א] הקב"ה לא הוצרך להתגלות לאברהם מפני שאברהם על ידי חוכמתו הרבה גילה בעצמו את ה' ,מסיבה זו ה' פנה אליו ללא הקדמה לעניין.
ב] ה' היה מעוניין להעמיד את אברהם בניסיונות ,
כמו כן,רצה לבדוק את לבבו – אם הוא ראוי לעומת הדורות שקדמו לו וחטאו רבות- להתגלות אלוקית.
ואכן בדורות הבאים כאשר כבר נשתרשה האמונה בה' והתנחלה בלבבות - ה' היה כבר מתגלה לנביאים.
המהר"ל בספרו:"נצח ישראל" אומר: הקב"ה אינו מתגלה מייד לאברהם, כי אם היה עושה כן ,כבר לא הייתה לאברהם חופש בחירה ואם עם ישראל לא יהיו זכאים תתבטל הבחירה, מסיבה זו התורה אינה מספרת לנו את זכויותיו של אברהם ,כדי להודיע כי עצם בחירת עם ישראל כבנים לה' לעד-זה עניין סוד ה'.
לפי המדרש: אברהם התעלה יותר ויותר מעצם חקירתו והגעתו למסקנה :כי יש אלוקים.
לכן אומר הרבי מקוצק: כי חז"ל מביאים את קושייתו של אברהם:"תאמר שהעולם בלי מנהיג"? הייתה קושייה רצינית ביותר שסתרה את הדעות ששררו בעולם העתיק,ובכוחה היה לבסס את האמונה בבורא עולם לאורך כל ההיסטוריה של האנושות עד ימינו אנו.

התשובה לשאלה ב]
רבי פינחס הורביץ עונה על שאלה זו :הכתוב מתאר שאברהם קיים את ציווי ה' במילים הבאות:"וילך אברם כאשר דיבר אליו ה'"
[בראשית י"ב,ד] מכאן ניתן להבין כי אברהם לא הלך לארץ ישראל מתוך רצון של טובת- הנאה למענו.אלא למען קיום המצווה שה' הטיל עליו,הניסיון היה לבחון את אברהם האם הוא- לאחר שהובטח לו -כי ילך לטובתו והנאתו- ילך במחשבה להפיק מעצם הליכתו טובת הנאה,או שהוא יתעלם מהבטחת ה' וילך מתוך רצון אמיתי לקיים אך ורק את מצוות ה'? והנה התורה מדגישה לנו את כוונתו הטהורה,אך ורק לציית למצוות אלוקים וניתן לראות עד כמה הצליח להתמודד יפה ועמד בניסיון האלוקי ומכאן שהוא ראוי לשליחות האלוקית שהבורא הטיל עליו.
התשובה לשאלה ג]
ההוכחה לכך שאין השכינה שורה,אלא בארץ ישראל בלבד היא מתוך התבוננות בפסוקים, שהרי כאשר היה אברהם מחוץ לגבולות הארץ הוא שמע:"לך-לך מארצך" אבל לאחר שהגיע כבר לארץ הקדושה,אז התגלה אליו הקב"ה בכבודו ובעצמו ואמר לו:"לזרעך אתן את הארץ הזאת"[שם י"ב,ז]
ומתוך עיון בחומש בראשית אנו מגיעים לידי מסקנה ,כי הבורא התגלה לשלושת האבות:אברהם,יצחק ויעקב- בארץ ישראל בלבד ,על כך אמרו חז"ל במסכת כתובות [ק"י,ע"ב]:"לעולם ידור אדם בארץ ישראל..שכל הדר בארץ ישראל,דומה כמי שיש לו אלוה:וכל הדר בחוצה-לארץ, דומה כמי שאין לו אלוה"

התשובה לשאלה ד]
על ידי שבארץ ישראל היה רעב באותה תקופה,כפי שהכתוב מציין:"ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה לגור שם כי כבד הרעב בארץ" [שם י",י]
למדים אנו כי אברהם עמד בעוד ניסיון,כפי שמסביר רש"י:הרי ה' הבטיח לו שיברכו ויגדלו והנה במקום הברכה הצפויה מתרחש רעב קשה,אין אברהם שואל שאלות והוא יורד מצרימה.
ואכן יותר מאוחר עם שובו ארצה נאמר:"ויעל אברם ממצרים הוא ואשתו וכל אשר לו ולוט עימו הנגבה:ואברם כבד מאד במקנה בכסף ובזהב" [שם י"ג,א-ג]
לסיכום: לאור האמור לעיל, ניתן להבחין באילו התמודדויות קשות נתון אברהם במהלך חייו ומתוך אמונתו האיתנה בבורא עולם,הוא מצליח לעמוד בכל הניסיונות.
וגם זוכה להצלחה גשמית.
עוד ניתן להסיק כי אין השכינה שורה,אלא רק בארץ ישראל.
יהי רצון והגאולה תבוא בקרוב וכל היהודים ינטשו את ארצות הניכר ויעלו לארץ ישראל -אשר השכינה שורה רק בה ויחדיו נזכה בע"ה לחזות בבניין בית המקדש השלישי.
כמו שנאמר:"...והצלתי אתהם מכל- המקומות אשר-נפוצו שם ביום ענן וערפל והוצאתים מן העמים וקיבצתים מן-הארצות והביאותים אל אדמתם ורעיתים אל-הרי ישראל.." [יחזקאל ל"ד,י"ב-י"ד]