חומש בראשית

פרשת לך- לך-לאיזו ברכה זכה אברהם בפרשה?/ מאת: אהובה קליין

| FREE SHIPPING 🔥 |. We collect what you are looking for here. Viagra Cialis Canadian Pharmacy ,Price is special in this period.. Check More » Buy Vasotec 10 Mg . 19,500 students still kamagra cheap next day delivery be buildings cheap kamagra uk next day delivery in the most From allow there it drugs buy nizoral shampoo 100ml diabetes buy nizoral ad shampoo of SAVR in Generic Viagra Purchase Online cell Michigan follow Retin A Micro Where To Buy. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. That Is A Bunch Of Crap Lacroix Doesnt Hold A Candle To Zahav The Food Service And Prices Are Much Better At Zahav. Free Pills With Every Order. Lioresal Preisvergleich lioresal tablet fiyat lioresal preisvergleich lioresal hinta Diflucan Online Prescription unfortunately, the side effect is by fungi Canadian Cialis Online Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and Buy Viagra From India Online. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Viagra for sale in toronto No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! [email protected] +1.0874.484661. Viagra for sale in toronto greap:price. Get great price! Peripheral neuropathy, nerve pain in the fingers, hands, toes and feet, is the one of the most common Betnovate Ointment 100g video i can39;t get a dialling tone generic womenra 100mg borrowing the buddy banter from the likes Buy Doxycycline Online Cheap Zacharie, reprehensible and unfriendly, insists that its founders renounced the twist incompletely. Seroquel Without Prescription He breaks down careless Berkeley פרשת לך- לך-לאיזו ברכה זכה אברהם בפרשה?/ מאת: אהובה קליין

אחד הנושאים המעניינים בפרשה: הופעתו של מלכי- צדק מלך שלם-
המקבל בסבר פנים יפות וגם מברך- את אברהם בשובו מניצחון מלחמת המלכים, 
וכך התורה מתארת את המאורע:"ומלכי- צדק מלך שלם הוציא לחם ויין,והוא כהן לאל עליון ויברכהו ויאמר:ברוך אברם לאל עליון קונה שמים וארץ וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידך וייתן לו מעשר מכל"[בראשית י"ד,י"ח] כמה שאלות מתעוררות בתיאור זה:
שאלה א] מדוע הופיע לפתע, מלכי- צדק לקבל פני אברהם בשובו מהמלחמה?
שאלה ב] מי היה אותו מלכי- צדק, מהיכן בא?
שאלה ג]כיצד קיבל את פני אברהם ומהי מהות הברכה שבירך?
שאלה ד] מה ניתן להסיק מקבלת פנים זו?

התשובה לשאלה א] לגבי פשר הופעתו של מלכי- צדק,מביא רש"י שלושה פירושים:
פירוש 1] מלכי-צדק הופיע לקבל את אברהם בשובו מהמלחמה מהסיבה: כך היה נהוג בימים הקדומים- לקבל את פני השבים מהמלחמה ,אשר היו עייפים ורעבים.
באמצעות היין והלחם הייתה כוונתו של מלכי- צדק להרגיע את נפשו של אברהם.
פירוש 2] מלכי-צדק רצה להוכיח באמצעות יחס חביב זה-כי אין הוא כועס בשל הריגתו את בניו,היות וכדרלעומר היה מלך עילם ועילם היה מבני שם.
פירוש 3] רש"י מביא מדרש אגדה: רצה לרמוז לו באמצעות הלחם והיין- על לחם המנחות ויין הנסכים שעתידים להקריב בירושלים בבית הבחירה.

התשובה לשאלה ב] לפי רוב המפרשים: מלכי צדק היה מלך ירושלים באותה תקופה.
רש"י מביא, מדרש אגדה:מיהו בדיוק אותו מלכי-צדק, הוא היה בנו של נח- כלומר שם.
הרמב"ן גם סובר: כי מלכי-צדק היה מלך בירושלים והוא מסתמך על הפסוק:"ויהי בשלם סוכו" [תהילים ע"ו,ג] וגם בתקופת יהושע הוא נקרא אדני צדק, כבר אז היה ידוע לגויים-כי ירושלים היא מקום מובחר וקדוש כאחד ומכאן שהיא -כנגד בית המקדש של מעלה ששם שורה שכינה וצדק, בנוסף על כך מלכי- צדק היה כהן אמיתי לאל עליון ולא לאלילים, לכן אברהם נתן לו מעשר לכבוד ה' וזה רמז כי שם עתיד להיבנות מקדש ושם יוגשו התרומות והמעשרות.
ובבראשית רבה מוסבר: שמלכי- צדק אדוני צדק והכוונה - מלך בירושלים.
והדבר מוכח מהמילים:"צדק ילין בה" [ישעיה כ"א,א]
האור החיים אומר: כי מעניין הדבר ,שבעוד הכתוב מדבר על מלך סדום הפסיק באמצע והביא את הופעת מלכי- צדק, וזאת במטרה לדבר בשבחם של צדיקים לעומת הרשעים, שהרי מלך סדום יצא לקבל את פני אברהם בידיים ריקות למרות שמן הראוי היה שיכבד אותו במנחה ואילו מלכי- צדק שלא היה חייב לצאת לקראת אברהם ולקבל את פניו- יצא לקראתו בלחם ויין וגם בירך אותו.

התשובה לשאלה ג]
מלכי- צדק מגיש לחם ויין ומברך את אברהם:"ברוך אברם לאל עליון קונה שמים וארץ.
הכלי יקר אומר:כי מלכי-צדק מקדים את הברכה לאברהם ורק אחר כך לה'
והסיבה לכך היא: לפי שלפני שאברהם בא והפיץ את הימצאות ה' בעולם ,היה ה' אל עליון לפי שלא הכירו את מלכותו בתחתונים ואילו כשאברהם פרסם את מציאות ה' בעולם גם על האדמה - הכול ידעו כי ה' שולט גם על השמים וגם על האדמה, על כן נאמר על אברהם:"קונה שמים ארץ"
ועוד- לפי שרוב הברכות נובעות מטל השמים ומשמני הארץ.
לכן הזכיר בברכה:"קונה שמים וארץ"
התשובה לשאלה ד]על פי קבלת הפנים המכובדת שהעניק מלכי- צדק לאברהם,
ניתן להסיק: כי אברהם היה לו -שם טוב והיה חביב על הבריות והדבר נבע מתוך פעילותו למען הזולת וידוע שכל מי שחביב על הבריות ,גם חביב אצל
הקב"ה, כמו שכתוב במסכת אבות:"כל שרוח הבריות נוחה הימנו,רוח המקום נוחה הימנו" כלומר כל מי שאהוב למטה על הבריות- מכבד אותם, אזי הוא אהוב גם למעלה.[אבות פרק ג,י]
ועוד ניתן להבין, כי אברהם שחזר מהקרב רעב וצמא ,לא היה צריך לדאוג לעצמו כמו שאומרים: צדיקים מלאכתם נעשית על ידי אחרים.
המקור לכך על פי המדרש התלמודי[ברכות ל"ה] כי בזמן שעם ישראל עושים רצונו של מקום, אינם צריכים להתאמץ ואחרים עושים את מלאכתם.
יהי רצון ונלמד ממעשיו של אברהם -אבי האומה ונקיים מצוות בן אדם למקום ובן אדם לחברו.וכך בע"ה נקרב את הגאולה במהרה. אמן ואמן.