חומש בראשית

פרשת ויחי- מה הקשר בין החוכמה לכסף?

פרשת ויחי- מה הקשר בין החוכמה לכסף?

מאמר מאת: אהובה קליין .

פרשת ויחי-היא הפרשה האחרונה המסיימת את חומש בראשית,יעקב אוסף אליו את בניו טרם מותו ובפרידתו זו מברך אותם,איש,איש וברכתו המיועדת לו ולשבטו בעתיד.

הפעם אתמקד בברכה המיועדת לזבולון – כפי שהיא מתוארת בעשר מילים בלבד.

אך היא ברכה משמעותית מאד -לפי שיש לה השפעה גם מחוץ לשבט זה.

וזהי הברכה:

"זבולון לחוף ימים ישכון והוא לחוף אוניות וירכתו על- צידון"

[בראשית מ"ט,י"ג]

השאלות הן:

א] היכן שכן זבולון?

ב] מדוע זכה זבולון לברכה קודם יששכר- בו בזמן שיששכר נולד לפניו והרי הברכות חולקו לפי סדר הולדתם של בני יעקב?

ג] מה הקשר בין החוכמה לכסף?

התשובה לשאלה א]

על כך עונה רש"י:

זבולון שכן על חוף הים והשטח השייך לו- הגיע עד סמוך לעיר צידון - הנמצא בבעלות שבט אשר.

התשובה לשאלה ב]

זבולון זכה לברכה קודם יששכר ,למרות שיששכר נולד לפניו.

לפי הסברו של רש"י:זבולון שוכן על חוף הים בשטח של נמל - אשר שם האוניות עוגנות ומביאות סחורה מארצות השוכנות מעבר לים-לפי שהיה עוסק במסחר ולכן הכתוב מציין:"חוף" שהכוונה גבול בין היבשה לים.

בעבודה זו,עתיד זבולון להרוויח כסף רב וכך להתעשר,אך התעשרות זו לא תהיה לתועלתו הפרטית בלבד,אלא גם במטרה לספק מזון לשבט יששכר -על מנת שאלה יוכלו לעסוק בלימוד תורה בלא טרדות פרנסה.

לכן משה אמר בברכתו לפני מותו:

"שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהלך"[דברים ל"ג,י"ח]

רש"י מסתמך על דברי תנחומא:

זבולון עוסק במסחר ויששכר עוסק בלימוד תורה בישיבה באוהלים -על ידי שנשען על זבולון התומך בו מבחינה חומרית.

החכם הספרדי-רבי יצחק קארו[ממגורשי ספרד] כותב בספרו:"תולדות יצחק" רעיון דומה:

גם יעקב וגם משה מקדימים תחילה את זבולון על פני יששכר-במטרה ללמדנו כמה רב שכרו של זבולון- על ידי שמאפשר ליששכר להמשיך בלימוד תורה ללא טרדות פרנסה.

התשובה לשאלה ג]

על כך עונה רבינו בחיי: בהסתמכו על דברי שלמה המלך – החכם באדם:

"..כי בצל החוכמה בצל הכסף.."[קהלת ז,י"א]

צל-מלשון אצילות והכוונה שאצילות החוכמה מתקיימת באצילות הכסף.

היות ושני גורמים אלה קשורים זה בזה- לכן הכתוב הקדים את זבולון ליששכר.

לסיכום: לאור הדברים הנאמרים לעיל- ניתן להסיק:עד כמה גדולה חשיבותה של תורה,את זאת ניתן גם לראות תוך כדי עיון במסכת אבות:

"..על שלושה דברים העולם עומד,על התורה,על העבודה ועל גמילות החסדים.."[אבות א,ב]

רבינו יונה מצטט שם את דברי הנביא ירמיהו:"אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי"

ברית= היא תורה".[ירמיהו ל"ג,כ"ה]

ועוד דוגמא:

"חמישה קניינים קנה הקב"ה בעולמו,ואילו הן:תורה,קניין אחד,שמים וארץ קניין אחד,אברהם קניין אחד,ישראל קניין אחד,בית המקדש קניין אחד.תורה קניין אחד מנין?

דכתיב:"ה' קנני ראשית דרכו,קדם מפעליו מאז"[משלי ח']

[מסכת אבות -פרק קניין תורה, י']

מעניין כי ברכת זבולון נאמרת בעשר מילים- יתכן כנגד עשרה מאמרות

בהם נברא העולם וגם כנגד עשרת הדיברות,בעשר ספירות מנהיג ה' את הבריאה,משמעות המספר עשר=שלמות תכליתית.

התורה- היא מלשון הוראה-המדריכה אותנו כיצד לחיות נכון-זוהי תורת ה'

אשר כולה חוכמה.

כעת ניתן להבין: מדוע התורה מייחסת חשיבות כה גדולה לשבט זבולון התומך בשבט יששכר- אשר כל מטרתו לתת יד ללימוד התורה.

יהי רצון שעם ישראל יכבד את התורה וכל חייו החומריים בארץ יהיו שזורים בחיי רוח-חיי תורה כפי שכתוב:"עץ- חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר" [משלי ג]