פרשת וישלח

פרשת וישלח- פגישה דרמטית בין יעקב לעשיו-כיצד?

פרשת וישלח- פגישה דרמטית בין יעקב לעשיו-כיצד?

מאמר מאת: אהובה קליין.

בפרשתנו מתרחשת פגישה דרמטית בין האחים: יעקב ועשיו וזאת לאחר הכנותיו של יעקב בשלושה מישורים:

דורון, תפילה,מלחמה.

וכך התורה מתארת את האירוע:

"וישא יעקב עיניו וירא והנה עשיו בא ועמו ארבע מאות איש ויחץ את הילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות: וישם את- השפחות ואת ילדיהן ראשונה ואת לאה וילדיה אחרונים ואת רחל ואת יוסף אחרונים: והוא עבר לפניהם וישתחו ארצה שבע פעמים עד גישתו עד אחיו: וירץ עשיו לקראתו ויחבקהו וייפול על צוואריו וישקהו ויבכו:ויישא את עיניו וירא את הנשים ואת הילדים ויאמר: מי אלה לך ויאמר הילדים אשר- חנן אלוקים את עבדך:ותגשנה השפחות הנה וילדיהן ותשתחווינה: ותיגש גם לאה וילדיה וישתחוו ואחר ניגש יוסף ורחל וישתחוו..."[בראשית ל"ג,א-ח]

ובסוף הפגישה היסטורית זו –שני האחים נפרדים,איש,איש-לדרכו כפי שנאמר: "וישב ביום ההוא עשיו לדרכו שעירה:ויעקב נסע -סוכותה" [שם ל"ג,ט"ז-י"ז]

השאלות הן:

א] כיצד הוכיח יעקב כי מוכן למסור את נפשו למען הצלת משפחתו?

ב] באיזה אופן התנהלה הפגישה– בין יעקב לעשיו,האם מוכיחה כי השנאה ביניהם תמה?

ג] מדוע יוסף השתחווה לפני רחל,הרי שאר הנשים השתחוו קודם ילדיהן?

ד]להיכן נעלמו ארבע מאות חייליו של עשיו?

התשובה לשאלה א]

על כך עונה רש"י:כי יעקב רץ לפני המחנה-לקראת עשיו ואמר בליבו: "אם יבוא אותו רשע להלחם". ילחם בי תחילה-בכך ישנה הוכחה כי יעקב היה מוכן למסור את נפשו למען בני ביתו.

התשובה לשאלה ב]

יעקב ערך את שיירת בני ביתו באופן הבא: בשורה הקדמית העמיד את השפחות וילדיהן ואת לאה וילדיה אחרונים ולבסוף העמיד את רחל ואת יוסף,הטעם לכך על פי רש"י: יעקב העמיד דווקא את החביבים עליו במיוחד אחרונים-כדי להרחיקם מהסכנה.

במהלך הפגישה יעקב משתחווה שבע פעמים לפני עשיו,כאשר רואה זאת עשיו,

הוא רץ לקראת יעקב ומחבקו.

רש"י אומר: כי למרות חיבוק זה,עדיין שנאת עשיו לא תמה,אלא היות וראה כי יעקב משתחווה מספר רב של השתחוויות,נכמרו רחמיו עליו ולכן ניגש לחבקו.

רבינו בחיי שואל: מדוע יעקב מצא לנכון להשתחוות דווקא,שבע פעמים,לא פחות ולא יותר? והוא עונה על כך:הרי יכול היה יעקב להסתפק בשלוש השתחוויות כמו אצל דוד ויהונתן:

"הנער בא ודוד קם מאצל הנגב וייפול לאפיו ארצה וישתחו שלוש פעמים וישקו"[שמואל –א,כ,מ] אך יעקב השתחווה שבע פעמים כדי ללמדנו: "כי שבע ייפול צדיק וקם"[משלי כ"ד]

א] עשיו לא נישק את יעקב בכל ליבו,אלא מן השפה ולחוץ.

ב] רבי שמעון בר יוחאי אמר: כי למרות שידוע כי עשיו שונא ליעקב, נכמרו רחמיו על יעקב באותה שעה ונישק אותו בכל ליבו.[ע"פ רש"י]

התשובה לשאלה ג]

לפי דעת רש"י:יוסף אמר בליבו: "אימי יפת תואר היא-שמא יתלה בה עיניו אותו רשע וירצה לקחתה לאישה,לכן אגש לפניה ואעמוד כנגדה ואעכבנו מלהסתכל בה."

בזכות מעשה זה- זכה יוסף לברכת אביו: "בן פורת עלי עין"[שם מ"ט,כ"ב]הכוונה שהיה מוצא חן בעיני כל המתבוננים בו-כנגד זה שהסתיר את אימו רחל מעיני עשיו הרשע.

תוצאה זו ניתן לראות בהמשך הפרשיות- כאשר יוסף מגיע למצרים ושם עושה חיל..

התשובה לשאלה ד]

לפי רש"י: ארבע מאות האיש-אשר נלוו אל עשיו,פרשו,זה,אחר זה,

נתפזרו למקומותיהם-מפני שלא רצו לפגוע ביעקב לרעה.

על כך גמל ה' להם מאוחר יותר -כאשר דוד יצא למלחמה נגד העמלקים-שהיו צאצאי עשיו,ארבע מאות מהם ניצלו - מחרב דוד ואנשיו שהיו מצאצאי יעקב.[שמואל-א,י"ז]

יעקב מתכונן לבאות/ שיר מאת: אהובה קליין ©

יעקב מתכונן לבאות/ שיר מאת: אהובה קליין ©

בשוב המלאכים  תפתיע הבשורה
בלב יעקב תתחולל סערה
כאור וצל בערבוביה
תתרקם במוחו תושייה.

המגור ייסוג לאחור
יעקב יצטייר כגיבור
כארי הנחוש לקרב
נכון לקדם עשיו.

הוגה מיד פיתרון
תפילה,מלחמה,דורון
למען עמידה בניסיון
הגשמת שלום וביטחון.

עת פגישה היסטורית
רווית רגשות ומסתורית
השנאה ליעקב לא כבתה
כאז כן עתה אף פרחה...

 הערה: השיר השראת פרשת וישלח [חומש בראשית]

פרשת וישלח- ממה חשש יעקב במיוחד?

פרשת וישלח- ממה חשש יעקב במיוחד?

מאת: אהובה קליין.

הפרשה פותחת בהכנותיו של יעקב לקראת פגישתו ההיסטורית עם עשיו בתום תקופת ממושכת בו לא נפגשו כלל. בשלב ראשון יעקב שולח מלאכים אל עשיו כדי לגשש מה קורה?
וכך התורה מתארת את האירוע:
"וישלח יעקב מלאכים לפניו אל-עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום ויצוו אותם לאמור כה תאמרון לאדוני לעשיו כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה:
ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה ואשלחה להגיד לאדוני למצוא-חן בעינך:
וישובו המלאכים אל יעקב לאמור באנו אל- אחיך אל עשיו וגם הולך לקראתך וארבע מאות איש עימו ויירא יעקב מאד ויצר לו ויחץ את-העם אשר איתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות...ויאמר יעקב אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק....הציליני נא מיד אחי מיד עשיו כי-ירא אנוכי אותו פן-יבוא והכני אם על-בנים..וייקח מן הבא בידו מנחה לעשיו אחיו.." [בראשית ל"ב,ד-ט"ו]

השאלות הן:
א] מדוע יעקב שלח מלאכים ממש[כהגדרת רש"י]- אל עשיו,וכי לא היה עדיף לשלוח מרגלים או, בלשים כדי לבדוק את מצבו הצבאי?
ב] מדוע יעקב רומז לעשיו כי תרי"ג מצוות שמר וכי הדבר מעניין את עשיו?
ג] באיזו דרך יעקב מזכיר לעשיו את יוסף ויששכר ומה המטרה?
ד] מה הסיבה לפחד יעקב גם לאחר שהקב"ה הבטיח לו:"והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך.."?

מתברר כי לכל השאלות הנ"ל ישנה תשובה אחת מרכזית והיא:יעקב אינו פוחד מעשיו מבחינה גשמית- כלומר אין לו פחדים שמא ינצח אותו פיזית.
שהרי יעקב היה חזק מבחינה גופנית וההוכחה לכך: הוא הצליח לגולל את האבן מפי הבאר באופן קל ומהיר כפי שרש"י מסביר: הוא העביר את האבן כפי שמעבירים בקלות פקק מעל פי הצלוחית[בראשית כ"ט,י]
ומה גם שהבטחת ה':"הנה ושמרתיך בכל אשר תלך.." עמדה לנגד עיניו בכל עת.
אלא , חששו של יעקב הייתה מההשפעה הרוחנית של עשיו וחייליו, שלבטח עשויה להיות הרסנית ועלולה הייתה לפגוע בחינוך התורני שנתן לבניו.
מסיבה זו- הוא שולח מלאכים ממש- שיש באפשרותם לבדוק מהי מידת הסכנה בהשפעה על חייו הרוחניים של יעקב ובני משפחתו,דבר שמרגלים,או בלשים אינם מסוגלים להבחין.
יעקב פחד גם ממה שה' לא הבטיח לו וזאת:"יראת שמים" שהרי עניין זה תלוי רק באדם עצמו,כפי שנאמר: "הכול בידי שמים חוץ מיראת שמים"

[מסכת ברכות ל"ג,כ]

הרשב"ם מתאר את דברי המלאכים:"באנו אל אחיך אל עשיו ומצאת חן בעיניו כאשר אמרת וגם הנה הוא מתוך ששמח בביאתך ומאהבתו אותך הולך לקראתך וארבע מאות איש עימו לכבודך זהו עיקר פשוטו.וכן הנה הוא יוצא לקראתך וראך ושמח ליבו. וירא יעקב בליבו אע"פ שהראה לשליחים כי לכבודו מתכוון,הוא לא האמין שמחשבת עשיו לטובה,אלא לרעה"
לפי פירוש זה ,יעקב הבין שאכן עשיו אינו חפץ להרע לו,אלא חפץ בקרבתו ומהקרבה היתרה הזו הוא חשש מאד. לכן יעקב מדגיש לעשיו:"עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים"- בכך מעוניין להסביר לעשיו כי הוא הצליח לעמוד בניסיון הרוחני ולא הושפע מלבן והתנהגותו, בדרך זו- נותן לעשיו להבין,כי אין לו סיכוי לפגוע בדרך החינוכית-התורנית האיתנה שהעניק לבניו.
משום כך יעקב מזכיר דווקא את בניו:"יוסף ויששכר" שניהם היו תלמידי חכמים,ידוע שיעקב לימד את יוסף תורה,גם גורם זה הביא את האחים לקנא ביוסף,טרם נפרד יוסף מיעקב למד אצלו את הנושא:"עגלה ערופה" בעקבות כך כאשר יוסף היה במצרים, שלח לאביו עגלות ממצרים- להזכיר לו לימוד בנושא זה.
כמו כן,היה הסכם בין יששכר וזבולון כי הוא ילמד וזבולון ידאג לפרנסו.
וחז"ל אמרו על הפסוק:"ויט שכמו לסבול.."[בראשית מ"ט,ט"ו] הכוונה :"לסבול עול תורה"
ובגמרא נאמר:"כל העוסק בתורה ובגמילות חסד,זוכה לנחלת שני שבטים וכו' זוכה לכילה כיוסף דכתיב: "בן פורת יוסף בנות צעדה עלי שור"
[מסכת בבא קמא דף י"ז,א]

כדי להתגבר על כל הפחדים יעקב התכונן בשלושה מישורים:
דורון, תפילה ומלחמה.
הוא הכין מנחה לעשיו-אם הכול יעבור בשלום,
התכונן למלחמה במידה והדברים לא יסתדרו.
וכמובן לא ויתר על תפילתו לבורא עולם.

לסכום: מתוך כל האמור לעיל ניתן ללמוד:
1] האדם חייב לדאוג לחינוך ילדיו למען ילכו בדרך התורה ויקפידו לשמור מצוות בין אדם למקום ובין אדם לחברו.יחד עם זאת,עליו לעמוד על המשמר ולהשגיח כי כל פרי עמלו- החינוך שהעניק לבני ביתו- לא ייהרס על ידי השפעה רוחנית הרסנית.
2] כדי להצליח לעמוד בפני אויבים המנהיג חייב לנקוט בשלושה אמצעים:
תפילה,דורון מלחמה-כפי שיעקב נהג.
רעיון זה חשוב גם אצל האדם הפרטי הנתקל במהלך חייו פעמים רבות בניסיונות קשים,אל יתייאש גם אם חרב חדה מונחת על צווארו.
יהי רצון ויתגשם בעם ישראל כולו -הפסוק:"לא בחיל ולא בכוח,כי אם ברוחי אמר ה' "[זכריה ד,ו]
ובע"ה כל העם- כאיש אחד בלב אחד- יתחזק מבחינה רוחנית וישמש אור לגויים, והתוצאה לא תאחר לבוא,כמו שנאמר בכתובים:
"ה' ילחם לכם ואתם תחרישון"[שמות י"ד,ד]

יעקב נושא תפילה/ שיר מאת: אהובה קליין(c)

יעקב נושא תפילה/ שיר מאת: אהובה קליין(c)

יעקב נושא עיניו לשמים
תפילתו שופך כפלגי מים
בליבו פחדים מתעצמים
כהרי געש מתפרצים.

חש כארי הנלחם בציפורניו
גם הרקיע מזדעזע משאגותיו
אינו יודע כוונת אחיו
שמא רצונו רע להשיב. 

זועק למידת הרחמים
היושבת בצל המלאכים
מייד יפצחו פיהם בשירה
מילות נחמה בשורה חדשה.

הערה: השיר בהשראת פרשת וישלח [חומש בראשית]

פרשת וישלח - חזון עם ישראל לעתיד לבוא - כיצד?

פרשת וישלח - חזון עם ישראל לעתיד לבוא - כיצד?

אחד הנושאים המעניינים בפרשה: יעקב חוצה את נחל יבוק עם פמלייתו ובסוף נשאר לבדו.

וכך התורה מתארת את המאורע:"ויקם בלילה ההוא וייקח את שתי נשיו ואת—שתי שפחותיו ואת—אחד עשר ילדיו ויעבור את מעבר יבוק ויקחם ויעבירם את הנחל ויעבר את אשר לו ויוותר יעקב לבדו

ויאבק איש עימו עד עלות השחר" [בראשית ל"ב,כ"ג-כ"ו]

השאלות המתעוררות הן:

א] מדוע יעקב עובר יחד עם משפחתו ורכושו את נחל יבוק? מה המטרה?

ב] יעקב מעביר איתו אחד עשר ילדים, מי חסר?

[הרי בפועל ישנם שנים עשר ילדים]

ג] מדוע כתוב תחילה בלשון יחיד:"ויעבור" ובהמשך:"וייקחם ויעברם"?

ד] באיזו צורה יעקב העביר את פמלייתו מעל נחל יבוק?

ה] מאחר ועבר את הנחל עם כל בני ביתו- כיצד קורה שהוא נשאר לבדו?

ו] האם יש לבדידותו של יעקב משמעות מיוחדת?

התשובה לשאלה א] לפי דברי הרשב"ם: יעקב התכוון לברוח כנראה מפני עשיו – דרך אחרת ולכן עשה זאת בחשכה בדומה לדויד המלך, אשר ברח מפני אבשלום בדרכים אלו של הירדן.

התשובה לשאלה ב] לפי רש"י: הייתה דינה חסרה , לפי שיעקב נעל אותה בתוך תיבה - כדי שעשיו הרשע לא יתבונן בה .

אך על מדרש זה של רש"י ניתן להקשות, מהיכן למדים חכמים שדווקא דינה הייתה חסרה ולא מישהו אחר מהבנים?

היות ויעקב מנע מדינה שתינשא לעשיו - נענש והיא נפלה בחלקו של שכם שהיה ערל, כי אילו לא היה נוהג כך- דינה הייתה יכולה להחזיר את עשיו למוטב .

וראיתי בספר:"ים של שמואל" [המחבר: יעקב משה קרעמער]

כי אם יעקב היה נותן לאישה את דינה לעשיו והיא הייתה מחזירה אותו בתשובה, היה העולם כולו מתוקן- דבר שכל אחד מאיתנו מייחל,

על זה נענש יעקב- מפני שהיה עליו למסור את נפשו ובתו על הצלת כל עם ישראל, יהי רצון שהקב"ה יכפר על כך.

בע"ה העולם יבוא על תיקונו בזמן הגאולה הקרובה.

התשובה לשאלה ג] לפי דברי הרמב"ן: יעקב רצה להציל את בני ביתו ,לכן אסף את כל משפחתו אל שפת הנחל ותחילה עבר לבדו את נחל יבוק - לראות במו עיניו אם המים עמוקים מידי ואחר כך שב ולקח אותם איתו ויחדיו עברו את הנחל.

התשובה לשאלה ד] על פי רש"י:יעקב עשה עצמו כגשר שנעמד במקום אחד וכולם עברו דרכו והיה מושיט יד מצד אחד של הנחל ומניח מצד שני של הנחל- עבר חזר ועבר.

התשובה לשאלה ה] רש"י אומר: כי לאחר שיעקב העביר את משפחתו ורכושו, הוא חזר לקחת פכים קטנים שאותם שכח מעבר לנחל- כלים קטנים בעלי ערך מועט.

מכאן ניתן ללמוד - כי ממונם של צדיקים חביב עליהם יותר מגופם- היות ואינם לוקחים מהגזל.

כך נוצר המצב שיעקב נשאר לבדו.

לפי הרמב"ן : על דרך הפשט, לאחר שהעביר את כולם את הנחל חזר למקומו ,כי הוא רצה להיות מאחריהם.

התשובה לשאלה ו] כנראה שאין זה מקרי שיעקב נשאר לבדו ובלשון המקרא:"ויוותר יעקב לבדו" הדבר בעל משמעות עמוקה מאד ומסמל את בדידותו של יעקב בזירת ההיסטוריה עד היום הזה.יעקב- ישראל נשאר :"עם לבדד ישכון" בכל הדורות והזמנים, מכאן שבפרשה גלומים מקרי העתיד של עם ישראל ,דבר זה ימשך עד עלות השחר.

בדידותו של יעקב מזכירה לנו את בלעם, הוא בא לקלל את עם ישראל ויצא מברך ובדומה לכך קרה ליעקב שנאבק עם המלאך.

מכאן שיעקב מסמל בבדידותו את עם ישראל לדורות , עם שאין לו שום קשר וזיקה לשום אומה ולשון, אלא הוא בודד בתבל.

בדומה לשמן זית שאינו מתערבב עם שום נוזל ותמיד יעלה למעלה.

דויד המלך מזכיר את הרעיון בתהילים:"בניך כשתילי זיתים"

לאור האמור לעיל, ניתן להסיק, כי לא מקרי הדבר שיעקב נותר בודד לאחר שהעביר את כל פמלייתו במעבר יבוק,

דבר זה משקף את מצב עם ישראל מאז במשך כל הדורות, כולל היום,

למרות היותנו מדינה כה קטנה, למעשה אנחנו בודדים, מצב זה ימשך עד עלות השחר- היינו עד בו האור הגדול- הגאולה.

בע"ה נייחל שתתרחש ממש קרוב ועם ישראל יצא בסייעתא דשמיא מאפלה לאורה. אמן ואמן.

יעקב ומעבר יבוק / שיר מאת:אהובה קליין (c)

יעקב ומעבר יבוק / שיר מאת:אהובה קליין (c)

לילה אפל שזור כוכבים
יעקב ישייט בים הרהורים
שנתו נודדת עליו
דמעה זולגת מעיניו.

כארי יזנק ממיטתו
מקל נדודים בידו
נחל יבוק יעבור באיטיות
עומק המים יבחן בקפדנות.

יעביר נשותיו, ילדיו,
לא יקפח רכושו וגמליו
פיו יישא תפילה
זיו פניו תהילה.

חש בצל אלוקים
מימינו ושמאלו מלאכים
אינו ירא מכעס ומדון
ניצב בפני מעלות ניצחון.

הערה: השיר בהשראת פרשת וישלח [חומש בראשית]