חומש בראשית

פרשת וישלח - חזון עם ישראל לעתיד לבוא - כיצד?

פרשת וישלח - חזון עם ישראל לעתיד לבוא - כיצד?

אחד הנושאים המעניינים בפרשה: יעקב חוצה את נחל יבוק עם פמלייתו ובסוף נשאר לבדו.

וכך התורה מתארת את המאורע:"ויקם בלילה ההוא וייקח את שתי נשיו ואת—שתי שפחותיו ואת—אחד עשר ילדיו ויעבור את מעבר יבוק ויקחם ויעבירם את הנחל ויעבר את אשר לו ויוותר יעקב לבדו

ויאבק איש עימו עד עלות השחר" [בראשית ל"ב,כ"ג-כ"ו]

השאלות המתעוררות הן:

א] מדוע יעקב עובר יחד עם משפחתו ורכושו את נחל יבוק? מה המטרה?

ב] יעקב מעביר איתו אחד עשר ילדים, מי חסר?

[הרי בפועל ישנם שנים עשר ילדים]

ג] מדוע כתוב תחילה בלשון יחיד:"ויעבור" ובהמשך:"וייקחם ויעברם"?

ד] באיזו צורה יעקב העביר את פמלייתו מעל נחל יבוק?

ה] מאחר ועבר את הנחל עם כל בני ביתו- כיצד קורה שהוא נשאר לבדו?

ו] האם יש לבדידותו של יעקב משמעות מיוחדת?

התשובה לשאלה א] לפי דברי הרשב"ם: יעקב התכוון לברוח כנראה מפני עשיו – דרך אחרת ולכן עשה זאת בחשכה בדומה לדויד המלך, אשר ברח מפני אבשלום בדרכים אלו של הירדן.

התשובה לשאלה ב] לפי רש"י: הייתה דינה חסרה , לפי שיעקב נעל אותה בתוך תיבה - כדי שעשיו הרשע לא יתבונן בה .

אך על מדרש זה של רש"י ניתן להקשות, מהיכן למדים חכמים שדווקא דינה הייתה חסרה ולא מישהו אחר מהבנים?

היות ויעקב מנע מדינה שתינשא לעשיו - נענש והיא נפלה בחלקו של שכם שהיה ערל, כי אילו לא היה נוהג כך- דינה הייתה יכולה להחזיר את עשיו למוטב .

וראיתי בספר:"ים של שמואל" [המחבר: יעקב משה קרעמער]

כי אם יעקב היה נותן לאישה את דינה לעשיו והיא הייתה מחזירה אותו בתשובה, היה העולם כולו מתוקן- דבר שכל אחד מאיתנו מייחל,

על זה נענש יעקב- מפני שהיה עליו למסור את נפשו ובתו על הצלת כל עם ישראל, יהי רצון שהקב"ה יכפר על כך.

בע"ה העולם יבוא על תיקונו בזמן הגאולה הקרובה.

התשובה לשאלה ג] לפי דברי הרמב"ן: יעקב רצה להציל את בני ביתו ,לכן אסף את כל משפחתו אל שפת הנחל ותחילה עבר לבדו את נחל יבוק - לראות במו עיניו אם המים עמוקים מידי ואחר כך שב ולקח אותם איתו ויחדיו עברו את הנחל.

התשובה לשאלה ד] על פי רש"י:יעקב עשה עצמו כגשר שנעמד במקום אחד וכולם עברו דרכו והיה מושיט יד מצד אחד של הנחל ומניח מצד שני של הנחל- עבר חזר ועבר.

התשובה לשאלה ה] רש"י אומר: כי לאחר שיעקב העביר את משפחתו ורכושו, הוא חזר לקחת פכים קטנים שאותם שכח מעבר לנחל- כלים קטנים בעלי ערך מועט.

מכאן ניתן ללמוד - כי ממונם של צדיקים חביב עליהם יותר מגופם- היות ואינם לוקחים מהגזל.

כך נוצר המצב שיעקב נשאר לבדו.

לפי הרמב"ן : על דרך הפשט, לאחר שהעביר את כולם את הנחל חזר למקומו ,כי הוא רצה להיות מאחריהם.

התשובה לשאלה ו] כנראה שאין זה מקרי שיעקב נשאר לבדו ובלשון המקרא:"ויוותר יעקב לבדו" הדבר בעל משמעות עמוקה מאד ומסמל את בדידותו של יעקב בזירת ההיסטוריה עד היום הזה.יעקב- ישראל נשאר :"עם לבדד ישכון" בכל הדורות והזמנים, מכאן שבפרשה גלומים מקרי העתיד של עם ישראל ,דבר זה ימשך עד עלות השחר.

בדידותו של יעקב מזכירה לנו את בלעם, הוא בא לקלל את עם ישראל ויצא מברך ובדומה לכך קרה ליעקב שנאבק עם המלאך.

מכאן שיעקב מסמל בבדידותו את עם ישראל לדורות , עם שאין לו שום קשר וזיקה לשום אומה ולשון, אלא הוא בודד בתבל.

בדומה לשמן זית שאינו מתערבב עם שום נוזל ותמיד יעלה למעלה.

דויד המלך מזכיר את הרעיון בתהילים:"בניך כשתילי זיתים"

לאור האמור לעיל, ניתן להסיק, כי לא מקרי הדבר שיעקב נותר בודד לאחר שהעביר את כל פמלייתו במעבר יבוק,

דבר זה משקף את מצב עם ישראל מאז במשך כל הדורות, כולל היום,

למרות היותנו מדינה כה קטנה, למעשה אנחנו בודדים, מצב זה ימשך עד עלות השחר- היינו עד בו האור הגדול- הגאולה.

בע"ה נייחל שתתרחש ממש קרוב ועם ישראל יצא בסייעתא דשמיא מאפלה לאורה. אמן ואמן.