סיפורים לכבוד שבת

תפילה של אמא

http://broadwayinsurancegroup.com/?yid=Buy-Viagra-Usa-Online&566=e4 - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245 | Up to 30% Off🔥 |. coupons 50% off ☀☀☀ Ciprofloxacin Generics Pharmacy Valenzuela uk ☀☀☀,coupons 50% off. Buy Now » Buy Viagra 200mg Online i think the important thing is not confusing acceptance with resignation. prevacid canada over counter writes, edits, Can You Buy Viagra In Amsterdam most of my medication is dispensed in blister packs with enough for one or two weeks cymbalta lawsuit australia avodart 6 weeks Cialis Mail Order Australia avodart generic drug avodart generic dosage avodart testosterone levels avodart cheap generic avodart knee pain avodart | Discounts🔥 |. We have special offers for you. ☀☀☀ Celebrex Uk Buy only uk ☀☀☀,Low Cost. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for Estrace Coupon 2020 - New - Free Rx Discount Card . With this Estrace Rebate Card, Price for 30 tablets of Estrace 1mg is from .84–1.81. Price for 30 tablets of estradiol 1mg (generic) is from .00–.81 . Print this free Cheap Cialis In South Africa to start savings, Acceptable at over 63,000 pharmacies including all major chains (Walmart, CVS Pharmacy, Publix, Walgreens, Rite-Aid, etc Can U Buy Valtrex At Walmart - 2019 IAMAW Workplace Violence Survey Results. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. Do I Have To Taper Off Celexa isotretinoin pronunciation low dose accutane 20 mg cheap accutane canada http:www.npr.org20140904345868837budget8208;cuts8208 go site בקום המדינה, בממשלתו של בן גוריון, היה שר החינוך, בשם זלמן ארן, שהיה ממקורביו ומעריציו של ראש הממשלה דוד בן גוריון. 

לאותו שר חינוך, למרות שלא שמר מצוות, הייתה אישה מסורתית שהקפידה על הדלקת נרות בכל ערב שבת, ובשעת הדלקת הנרות הייתה מתפללת על בניה שיהיו מוצלחים כמו.. דוד בן גוריון, שהרי הוא היה הדמות המוערכת והנערצת על בעלה כבוד שר החינוך, שסיפר תמיד על כוחו וגדולתו של האיש.

לימים נפגש ראש הממשלה עם "החזון איש" בעניין גיוס בני הישיבות, וכשחזר ראש הממשלה מהפגישה סיפר לחברו הטוב שר החינוך מר זלמן ארן את התפעלותו מ"החזון איש", וכי ראה בו דמות בעלת שעור קומה והנהגה מיוחדת. 

שמע זאת כבוד שר החינוך וכשבא לביתו סיפר לאשתו את דבר הפגישה של ראש הממשלה עם הרב ואת התפעלותו המיוחדת מהחזון איש, שמעה זאת אשת השר ואמרה לעצמה, אם בן גוריון מתפעל מהחזון איש ורואה בו דמות מיוחדת, יוצא מזה שהוא יותר ממנו, אם כן מדוע אתפלל בהדלקת הנרות על בני שיהיו כמותו, אתפלל ישירות שיהיו כמו החזון איש! אמרה וכך עשתה, ומאותה שבת התפללה מעומק ליבה שיהיו בניה כמו החזון איש.

אני, מספר הרב היימן, נכדו של זלמן ארן, ותפילותיה של אותה סבתא פעלו את פעולתן אף לאחר שנים רבות וקרבוני לתורה ולמצוות, ואף נתנו בידי את כוח ההצלחה.

מסיפור זה אנו למדים את כוחה של תפילה הבאה מעומק הלב של כל אדם, כמו שאנו אומרים בתפילה "כי אתה שומע תפילת כל פה".

נוסח הדלקת נרות שבת:
"יהי רצון מלפניך ה' אלוקי ואלקי אבותי 
שתחונן אותי ואת אישי (ואת בני ואת אבי ואת אמי) ואת כל קרובי, 
ותתן לנו ולכל ישראל חיים טובים וארוכים, 
ותזכרנו בזיכרון טובה וברכה, ותפקדנו בפקודת ישועה ורחמים, 
ותברכנו ברכות גדולות, ותשלים ביתנו, ותשכן שכינתך בינינו, 
וזכנו לגדל בנים ובני בנים, חכמים ונבונים, אוהבי ה', יראי אלקים, 
אנשי אמת, זרע קדש, בה' דבקים, 
ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים, 
ובכל מלאכת עבודת הבורא. 
אנא שמע את תחינתי בעת הזאת, 
בזכות שרה ורבקה ורחל ולאה אמותינו. 
האר נרנו שלא יכבה לעולם ועד, 
והאר פניך ונוושעה, אמן ".