סיפורים לכבוד שבת

תפילה של אמא

בקום המדינה, בממשלתו של בן גוריון, היה שר החינוך, בשם זלמן ארן, שהיה ממקורביו ומעריציו של ראש הממשלה דוד בן גוריון. 

לאותו שר חינוך, למרות שלא שמר מצוות, הייתה אישה מסורתית שהקפידה על הדלקת נרות בכל ערב שבת, ובשעת הדלקת הנרות הייתה מתפללת על בניה שיהיו מוצלחים כמו.. דוד בן גוריון, שהרי הוא היה הדמות המוערכת והנערצת על בעלה כבוד שר החינוך, שסיפר תמיד על כוחו וגדולתו של האיש.

לימים נפגש ראש הממשלה עם "החזון איש" בעניין גיוס בני הישיבות, וכשחזר ראש הממשלה מהפגישה סיפר לחברו הטוב שר החינוך מר זלמן ארן את התפעלותו מ"החזון איש", וכי ראה בו דמות בעלת שעור קומה והנהגה מיוחדת. 

שמע זאת כבוד שר החינוך וכשבא לביתו סיפר לאשתו את דבר הפגישה של ראש הממשלה עם הרב ואת התפעלותו המיוחדת מהחזון איש, שמעה זאת אשת השר ואמרה לעצמה, אם בן גוריון מתפעל מהחזון איש ורואה בו דמות מיוחדת, יוצא מזה שהוא יותר ממנו, אם כן מדוע אתפלל בהדלקת הנרות על בני שיהיו כמותו, אתפלל ישירות שיהיו כמו החזון איש! אמרה וכך עשתה, ומאותה שבת התפללה מעומק ליבה שיהיו בניה כמו החזון איש.

אני, מספר הרב היימן, נכדו של זלמן ארן, ותפילותיה של אותה סבתא פעלו את פעולתן אף לאחר שנים רבות וקרבוני לתורה ולמצוות, ואף נתנו בידי את כוח ההצלחה.

מסיפור זה אנו למדים את כוחה של תפילה הבאה מעומק הלב של כל אדם, כמו שאנו אומרים בתפילה "כי אתה שומע תפילת כל פה".

נוסח הדלקת נרות שבת:
"יהי רצון מלפניך ה' אלוקי ואלקי אבותי 
שתחונן אותי ואת אישי (ואת בני ואת אבי ואת אמי) ואת כל קרובי, 
ותתן לנו ולכל ישראל חיים טובים וארוכים, 
ותזכרנו בזיכרון טובה וברכה, ותפקדנו בפקודת ישועה ורחמים, 
ותברכנו ברכות גדולות, ותשלים ביתנו, ותשכן שכינתך בינינו, 
וזכנו לגדל בנים ובני בנים, חכמים ונבונים, אוהבי ה', יראי אלקים, 
אנשי אמת, זרע קדש, בה' דבקים, 
ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים, 
ובכל מלאכת עבודת הבורא. 
אנא שמע את תחינתי בעת הזאת, 
בזכות שרה ורבקה ורחל ולאה אמותינו. 
האר נרנו שלא יכבה לעולם ועד, 
והאר פניך ונוושעה, אמן ".