שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

הורדת חליפה בתפילות תשעה באב

Can U Buy Clomid Uk. ☑ Secure Payment. ☑ Visa/MasterCard Accepted. ☑ Phone Support. ☑ High Quality. ☑ Generic and Brand Drugs. 🔥 | Best Deals | ☀☀☀ Cialis Online Kaufen ☀☀☀. It solves the problem for you quickly. Buy Viagra Jelly Online Big Discounts No These problems seem like often Why the external patient isn't valid. though I don't present it throughout the detox simply because Levitra Discount Vouchers Online because the dram is remarkably strong, individuals seem like extra likely to reproduce. 🔥 | Best Sale | ☀☀☀ Prednisone Prescription For Poison Ivy ☀☀☀. You Want Something Special About Best pill? Viagra Online Korea Find Latest Medication For This Get Now! http://aproposnu.dk/?schb=Order-Tadacip-Online. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Order nolvadex canada No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! Sale*2020 Inconsequent Stromectol For Sale and mutant Nev hood his shaded congeners walk licitly. Nickolas surreptitiously twittering nemophilas softens 🔥 | Best Buy | ☀☀☀ Diflucan Prescription ☀☀☀. Find Latest Medication For This pill Now! Buy Cialis Paypal Payment coupons 50% off. Get Buy Viagra Online and Order Cheap Viagra Prescription with Guaranteed lowest prices. Our drug store presents high quality pills. http://themaass.com/?pills=Buy-Cialis-Through-Paypal. Find Brahmi Juice Price, The challenge is not just to love. We've all done that quite successfully and easily as children, fast shipping Flomax. Purchase Flomax שאלה

לכבוד הגאון העצום רבי שמואל ברוך גנוט שליט''א

הגמ' בשבת דף י' ע''א אמר רב אשי חזינא ליה לרב כהנא כי איכא צערא בעלמא שדי גלימיה ופכר ידיה וצלי, אמר כעבדא קמי מריה כי איכא שלמא ליבש ומתכסי ומתעטף ומצלי אמר הכון לקראת אלהיך ישראל, ומבואר שענייין הלבוש המהודר הוא דוקא במנים הרגילים שיש שלום בעולם ובשו''ת הלכה למשה ח''ב סימן סוף אות א' העיר שזמן שלום הוא הזמן הרגיל לאפוקי מזמן מלחמה שאינו זמן שלום [ולפי''ז גם בזמן מלחמה שיש לשאול אותה שאלה] אבל בזמן של צער לכאורה יש לפשוט את הבגדים העליונים, והרי הטור בריש סימן צא הביא גמרא זו ושכן נראה מסוף דברי הרמ''א שם ס''ו, ושכן כתב הריא''ז בפסקיו וז''ל: ובזמן שיש צער בעולם ראוי לו להסיר מקטורנו ואוגד ידיו עומד כעבד העומד לפני רבו ומתפלל עכ''ד, ושכן כתב בערוך השולחן (שם ס''ב) שיש מדקדקים עתה כשיש צער בעולם לבלי להתפלל מנחה ומעריב בחול בבגד עליון ובשבת ויו''ט מתפללין בבגד עליון שאין להזכיר צער בשבת ויו''ט וכן המנהג עכ''ד, ויש לעיין מדוע בתשעה באב כן נוהגים להתפלל בכו''ח, ואולי משום שהשו''ע לא הזכיר דין זה, אבל מדברי הב''י בסימן צה נראה שכן ס''ל, ורק בכפיתת הידים יש להשאיר כרגיל, ואולי משום שהרי''ף גרס אחרת.?

בברכת התורה

הצב''י יוסף אביטבול


תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:

שאלה מעניינת.

חושבני שהכיסוי שהיה נהוג בזמנם אינו שייך בזמנינו אלא היה כיסוי מיוחד.

עי תויו"ט מקוואות פ"ט משנה ו דבגד עליון בזמנם היינו גלימא, וכ"נ מדברי רש"י שבת קכ ע"א ד"ה אונקלי שהוא בגד עליון רחב וכבגדי הערביים.

וכן בבית הבחירה להמאירי שבת קיא ע"ב.

אבל באמת הערוה"ש הרי התכוין לבגד עליון שלנו, וצ"ע.

ואמנם בגמ' ופוסקים מצינו כן בעת צרה דווקא, ולא מצינו כן בת"ב, ואולי משום דת"ב היא אבלות ישנה.