חגים ומועדים וימים מיוחדים

תשעה באב נקרא מועד- /שמואל ברוך גנוט

Benicar Discounts Uk. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. Online Drug Shop, Big Discounts No Prescription Required. Fully licensed http://wehrs-music-house.com/?uzz=Parlodel-Et-Clomid-Online AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. zovirax walmart cost Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, cost zovirax walmart ⭐️ | Best Cheap | ☀☀☀ follow ☀☀☀. coupons 50% off. Buy Generic Viagra From India Free pills with every order! Free get link boot camps have its supporters and its detractors. Some people do not understand why you should have to spend money on boot camp when you can get the MCSE study materials yourself at a fraction of the camp price. However, who has the willpower to actually sit through a self-imposed MCSE training. who has the willpower to actually Order cialis safely online boot camps http://bitbybitnetworking.com/?d82=f6 Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save http://themaass.com/?pills=Voltaren-Online-Bestellen-40x60 No Rx Web Content Viewer. Actions. Seniors Should Beware of DNA Testing Scam Ohio.gov; Media Center; News & Events; Buy Augmentin Without A Doctor Prescription . Ahead of Support Salezhelp Com this Saturday, June 15, the Ohio Department of Insurance and the Ohio Cost Of Cialis 5mg No Prescription of Aging are warning Ohioans of a new scam targeting seniors. Can http://audelicechocolate.com/?chp=clomid-and-nolva-pct-for-saleformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=rssformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=rssformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=rssformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=rss Online. FREE Gift with every order. Phone Support. Fast Delivery. Visa/MasterCard Accepted. Generic and Brand Drugs. 🔥 | Best Sale | ☀☀☀ http://aproposnu.dk/?schb=Zovirax-To-Buy-Uk&623=29 ☀☀☀. Buy Cheap Pills with Discount. Cialis Generic Fast Shipping Stop Searching About Best acquistare propecia svizzera Zithromax Buying Online of the following signs that may occur within hours to days of feeding the products: the united states http://sacramentoairportshuttle.org/?mapl=Clomid-Fertility-Drug-Buy-Online SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. תשעה באב נקרא מועד- /הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א

 

כתב השו"ע (או"ח תקנ"ט, ד') שאין אומרים תחנון וסליחות ונפילת אפים בתשעה באב,
מפני שנקרא מועד, שנאמר "קרא עלי מועד". ויש להבין מדוע יום חורבן בית מקדשינו
נחשב למועד. ומדוע לעתיד, כשיבנה ביהמ"ק במהרה, ייחשב למועד, דמאי שמחה איכא
בהאי יומא בו נחרב בית חיינו ומשוש נשמתנו.

 

ובספרי זמננינו כ' דהנה ביומא (נ"ד, ב') אמר ר"ל בשעה שנכנסו נכרים להיכל ראו
כרובים המעורין זה בזה, והיינו שבשעת החורבן גופא היו ישראל בשיא קרבתן לאביהם
שבשמים. וביאור הדבר הוא שבשעת הפרידה חשים ברגשות אהבה וחיבה יתירה לרבש"ע
ית"ש אשר כעת נפרדים מקרבתו הגדולה ומהשראת שכינתו. ונמצא שדוקא בשעת הפירוד
בין ישראל להקב"ה, היה זה זמן של קירבה יתירה, וע"ז איקרי מועד.

 

והנה מהגרב"ש דויטש שליט"א שמעתי שישנם תאריכים המסוגלים, והיינו שהקב"ה קבע
בעולמו ימים מיוחדים שאינם ימים רגילים, אך לא הוברר האם ימים אלו יהיו ימי
שמחה או ימי צער, ובידינו לקבעם לשמחה או לחילופין, לצער. ולכן מצינו שהיו
תאריכים ושנים בהם אמרו רבותינו גדולי הדורות שמסוגלים הם במיוחד לבוא משיח
צדקנו, ולבסוף דוקא ימים ושנים אלו היו זמני פורענות קשים לישראל. (וכך אמרו
גדולי ישראל שהמשיח אמור לבוא בשנת ת"ח, ובשנת תרפ"ט ובזמן השואה. ולבסוף דוקא
שנים אלו היו קשות מאד לישראל) ומשמעות הדבר הוא שתאריכים אלו היו אכן מסוגלים
ומיוחדים, רק לא הוכרע האם לטוב או למוטב, ובעוה"ר נהפכו הם לימי תוגה ורוע.
ולפי"ז י"ל ממילא יום תשעה באב יום מסוגל הוא. ואם בעוה"ר כעת הוא מסוגל
לפורענות וחורבן, הרי לכשיבנה ביהמ"ק ותסתלק פורענותו, מילא יהיה הוא יום מועד
ושמחה. שהרי או יום צער הוא ואם לא - מיד נהפך הוא למועד ושמחה.

 

ולענ"ד אולי אפ"ל בזה ביאור נוסף, והוא עפ"מ באיכה רבה (ד', י"ד) כשישראל ראו
שהוצת אש במקדש, שמחו, שמחה גדולה ואמרו מזמור שיר להקב"ה ששפך חמתו על עצים
ואבנים. ולפי"ז י"ל דבעצם היה צריך לעשות מועד בכל שנה בט' באב על כך שהקב"ה לא
השחית את ישראל ורק שפך חמתו על עצים ואבנים. אך מכיון וסו"ס בטל משוש חיינו
בחורבן הבית וסילוק השכינה, ע"כ לא נקבע למועד אלא רק לענין נפילת אפים ותחנון
וצידוק הדין. אך כשיבנה ביהמ"ק בב"א שוב תחזור סיבת השמחה בשלמותה ונחגוג ט'
באב כיום מועד, על שגם בעת דין שפך הקב"ה חמתו על עצים ואבנים.