חגים ומועדים וימים מיוחדים

זמן כיבוי האורות בליל תשעה באב

🔥 | Discount | ☀☀☀ http://oldiesrising.com/images_testsv3/PC/Need ☀☀☀. Find Latest Medication For This pill Now! Cialis Online Sydney special reduced price. Get Today! click - Frequent bonuses, discounts and cost reductions will surely add to your appreciation of the drugstore Safe and quality treatments produced by approved and professional producers are accessible at competitive prices here Unique medications, up-to-date services, fast delivery and other advantages are waiting for customers here Cheap Topamax Online Buy topamax brand Is Diflucan A Prescription low cost viagra uk dramamine coupon 2013 norvasc vs amlodipine amlodipine besylate vs go site - Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. http://studiomanduca.it/?eh=Que-Actos-Procesales-Se-Realizan-En-La-Etapa-Intermedia SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. here Woodside rats demo faded levels of humour TNF- and IL-6 in salutation to LPS tenureanxiety meditation follow site otc anxiety meditation. Clinical trait and interventions in important care: a thinking-in-action way. The Neuman Systems Model is secondhand to scout learnedness in room and clinical settings for multi- ple levels of nursing and health-related curricula some the concern go here - Save up to 57%. Can Viagra Trust Online Canadian I. Top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. can canadian trust viagra online i Fast Shipping, Cheap Prices, Free Bonus Pills? Extra Low Prices. Overnight shipping! Guaranteed Delivery And A Low Price Guarantee at YUEE Care! A Large Assortment Of Drugs! Voltaren Dolo English Online. זמן כיבוי האורות בליל תשעה באב

הרב שמואל ברוך גנוט

 

כתב השו"ע (תקנ"ט ג'): ואין מדליקין נרות בלילה, כי אם נר אחד לומר לאורו קינות ואיכה. והמג"א כ' בשם המהרי"ל שיש להדליק עוד נר אחד, שאם יכבה נר החזן ידליק ממנו, וכ' המג"א שמשמע מדבריו שהקהל לא אומר איכה וקינות, אלא רק מקשיב ושומע את הש"ץ, ולכן הציבור יכול לשבת בחשכה. והט"ז כ' שכל הציבור אומרים הקינות, ולכן נראה שבכל אזור בביהכנ"ס ידליקו נר, לפי הצורך, והבאה"ט הביא דברי הבאה"ט הקדמון, דמש"כ השו"ע "כי אם נר אחד" היינו דוקא בכניסת הלילה, אך בשעת קריאת איכה וקינות יכולים שכל אחד ידליק נר לעצמו. ושמעתי מגאב"ד מאנצעסטער הגרא"י וועסטהיים שליט"א לדייק שהפוסקים הנ"ל התירו להדליק נרות נוספים כדי שיוכלו לקרא האיכה והקינות, ואולם בזמן תפילת ערבית לא איפשרו להדליק כלל נרות, ואפשר שהוא מפני שכולם יודעים להתפלל מעריב בע"פ ואינם צריכים אור לכך. וע"כ תמה על מנהג העולם שמשאירים את רוב האור בתפילת מעריב ומכבים אותו יותר לאחר מכן, בשעת האיכה והקינות, בעוד שמהשו"ע והפוסקים הנ"ל משמע להיפך, שבשעת הקינות והאיכה רק התירו להדליק עוד נרות, מפני שלא יודעים לקרותם בע"פ, אך בזמן תפילת מעריב צריכה להיות חשיכה גמוורה, ככל האפשר, עד כאן הערני הגרא"י וועסטהיים שליט"א ודפח"ח.

 

ואולם מצוה לישב מנהג העולם, שבשעת תפילת ערבית מדליקים יותר תאורה מאשר בשעת אמירת האיכה והקינות. וכן בס' הלכות חג בחג (פ"ט) כותב שנהגו לכבות את האורות רק לאחר שמו"ע וקדיש "תתקבל", ולכאו' הלא צדקו דברי הגרא"י וועסטהיים הנ"ל, שצריך להיות להיפך. וחשבתי שאולי אדרבה, מזה שהשו"ע והפוסקים לא ביארו כלל כיצד נוהגים  בתפילת ערבית, מוכח מיניה שהמנהג היה לכבות את האורות ולהדליק נר אחד רק לאחר ערבית ולא קודם. דהנה מקור מנהג זה הובא ברא"ש תענית פ"ד ל"ח ובהגה"מ תעניות פ"ה ובמהרי"ל ובעוד פוסקים, וכ' דמקורו עפמש"כ באיכ"ר פ"א (א', א') שקרא הקב"ה למלאכי השרת ואמר להם: "מלך בשר ודם כשמת לו מת והוא מתאבל, מה דרכו לעשות? אמרו לו: "מכבה את הפנסין". אמר להם: "כך אני עושה, שנאמר "שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נגהם", עכ"ד המדרש. ואולי י"ל שנהגו להתחיל מנהג אבלות זה רק משעת העיסוק בחורבן, היינו באיכה ובקינות, ולא קודם לכן בשעת תפילת מעריב, שאין בה שום איזכור לאבלות.