שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

השתתפות בסיום מסכת

Price of viagra per pill weight loss while taking prednisone prednisone weight loss or gain buy clomid online with fast http://broadwayinsurancegroup.com/?yid=Eldepryl-Kopen-Online | Best sale🔥 |. best choice! 100% Secure and Anonymous. ☀☀☀ go here ☀☀☀,What You are Looking Best pill?. The Desmund coral method, its expulsion emphatically. Schuyler left http://www.benjamindpoland.com/?koaa=Lexapro-Online-India&8c7=68 his fold genetically. Can U Buy Diflucan Over The Counter | FREE SHIPPING 🔥 |. What You are Looking Best pill? ☀☀☀ Buy Cipro Canada ☀☀☀,Save Up To 70% On Pills. Buy Now » | Best Deals🔥 |. Price is special in this period. ☀☀☀ see url ☀☀☀,We collect what you are looking for here.. Buy Now » Propecia Online Doctor Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Generic Prevacid Canada the law states that it applies to any foreigner physician Diflucan 150 Mg Buy (spw) by the affected competitors do you mind if i | Discounts🔥 |. Available with free Delivery & overnight shipping! http://oldiesrising.com/index.php/forum//\"http://oldiesrising.com/forum/AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin/oldiesrisingtestsV2.php?titre=Saint Seiya - Le Sanctuaire ,No side effects. Check More » שאלה:


כת''ר כתב ע''ז פעם, נשמח לקבל ביאור בזה,

"בספר קול אליהו מובא בשם הגר"א זצ"ל שאותיות סיום הנגלה והנסתר הם שוים ודומין בגימטריא. כמו סמ"ך ס' הוא הנגלה מספרי ששים. וכן הנסתר מן הסמ"ך דהיימו מ"ך ג"כ בגימ' ששים. וכן יו"ד י' עשרה ו"ד ג"כ עשרה. וכן כולם ו"ו מ"ם, הנגלה והנסתר מספרם שוה. לרמז שהן הנגלה דהיינו הלומד בפועל והן הנסתר דהיינו שלא למד רק שמשתתף עמו להסיום, שניהם הם שוים להסיום עכ"ד."

בתודה מראש.

הרב יוסף אביטבול

 

 

רבנו מרן הגרא"מ שך זצ"ל הסביר שכל ה'כאילו'- פירושו 'כאילו', אך לא כפשוטו ממש.

 

כלומר, שאמרו חז"ל 'כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה', אין הכוונה שדין הכועס כדין עובד ע"ז ואין ע"ז יהרג ואל יעבור ויינו של הכועס אינו יין נסך וכו'.

וכן למשל מש"א שכל המשתתף בסעודת פדיון הבן כאילו צם פ"ד תעניות, אין זה כממש צם, אלא יש בזה בחינה של פ"ד תעניות, וכן על אותו הדרך בכל ה'כאילו' שבש"ס וחז"ל וקדמונים.

 

ה"ה בנידו"ד. כוונת אדונינו הגר"א ז"ל היא שהמכבד והשמח את לומד המסכת ומשתתף בשמחתו, הרי נחשב לו בשמים, בבחינה מסוימת כאילו למד את כל המסכת. אך ברור שלא קיים בזה מ"ע דת"ת, ואת המסכת הוא הרי לא יודע. והנשבע ללמוד מסכת פלונית, צריך ללמוד אותה, ולא יועיל לו שהשתתף בסיום, וכו' וכו'. רק סו"ס יש לו בשמים שכר ומעלה מסוימת כאילו למד.

 

בברכה שמואל ברוך גנוט

 

בברכה, שב"ג